Til innholdet

Prosjektnummer

901933

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901933
Status: Pågår
Startdato: 22.04.2024
Sluttdato: 30.06.2026

Utvikle verktøyene og kunnskapen som kreves for bærekraftig nedsenket lakseproduksjon (SafeSubmergence)

Undervannsoppdrett har som prinsipp mange fordeler fremfor overflatebasert produksjon, inkludert (i) redusert lakselustrykk, (ii) mulighet til å drive oppdrett på mer utsatte steder og (iii) økt sosial aksept på grunn av redusert synlighet. Hver av disse fordelene kommer imidlertid med tilhørende kostnader. Lepeophtheirus salmonis og Eubothrium sp. mengdene avtar med dybden (Samsing et al. 2016, Geitung et al. 2021), men lite er kjent om de vertikale fordelingene av andre biologiske trusler. Tilsvarende, selv om nedsenkede produksjonskonsepter utvider mulighetene for hvor laksen kan oppdrettes, flytter den også fisken vekk fra overflatelagene der oksygen fylles på naturlig, og inn i dybder hvor minimale data er tilgjengelige og sub-optimale forhold er mer sannsynlige og mindre forbigående (Oppedal et al. 2017, Warren-Myers et al. 2022).

Videre går redusert synlighet to veier: nedsenkede merder har mindre visuell innvirkning på det naturlige miljøet, men det er også betydelig vanskeligere å overvåke helsen og velferden til fisk man ikke har lett tilgang til. I de følgende arbeidspakkene (AP-ene) har prosjektgruppen foreslått å utvikle kunnskapen og verktøyene som er nødvendige for å minimere “kostnadene” forbundet med nedsenket lakseproduksjon, slik at denne strategien kan tas i bruk og utnyttes til sitt maksimale potensial.
Hovedmål
Å utvikle verktøyene og kunnskapen som kreves for å minimere risiko og optimalisere produksjonsytelsen ved bruk av nedsenkede merder.

Delmål (med tilhørende arbeidspakker (AP-er))
1. Å samle og presentere dataene som er nødvendige for å støtte miljøorientert valg av sted (AP1).
2. Å identifisere nøkkelegenskapene til luftkuppel- og nett-tak-konstruksjonene som kan forbedres for å redusere kollisjoner og skader (AP2).
3. Å bygge et eDNA-verktøysett og bruke det til å kartlegge den vertikale og tidsmessige variasjonen til bakterier, parasitter, alger og dyreplankton på kommersielle anlegg under varierte hydrografiske forhold og ulike geografiske steder (AP3).
4. Å utvikle atferds-velferdsindikatorer som kan brukes til kontinuerlig og automatisk overvåking av fiskens tilstand (AP4).
5. Å teste en dynamisk nedsenkningsstrategi som integrerer kunnskapen oppnådd i dette prosjektet med gjeldende beste praksis for å optimalisere fiskehelse og -velferd gjennom produksjonen (AP5).
​Ved å utnytte de ennå uutnyttede kapasitetene til banebrytende teknologier, inkludert neste generasjons sekvenserings- og datasynskameraer, vil dette prosjektet ikke bare begynne å fylle nøkkelkunnskapshull som begrenser bruken av nedsenket produksjonsstrategier, men også utvikle bredt anvendelige verktøy som kan brukes på tvers av havbruksnæringen.

Til sammen vil dette prosjektet legge grunnlaget for, (i) informert utvalg av lokaliteter og ideelle produksjonsstrategier basert på lokale miljøforhold, (ii) biologisk optimaliserte design av nedsenkede merder, (iii) kartlegging og overvåking av vannbårne biologiske trusler, (iv ) ekstern og automatisert overvåking av fiskehelse og -velferd, og (v) evnen til å iverksette avbøtende tiltak som svar på helsefarer. Tett samarbeid mellom prosjektteamet og industripartnere, inkludert Cermaq, SalMar, Mowi, Lerøy og Akva Group, vil sikre at prosjektresultatene er handlingsdyktige og formidles raskt og direkte.

I tillegg vil dataene og funnene fra dette arbeidet ikke bare bli formidlet i den vitenskapelige litteraturen, men også gjort tilgjengelig på nettet gjennom kostnadsfrie, brukervennlige verktøy innenfor prosjektets tidslinje.
​Prosjektet er organisert i fem arbeidspakker (AP-er): 

AP1: Samle de nødvendige dataene for å kunne informere om optimalt valg av sted og distribusjon av nye produksjonsstrategier
Spesifikt, (i) gi stedsspesifikke oppløste oksygenprofiler for alle akvakulturlokaliteter i Norge, (ii) bruke stedsspesifikke miljøforhold for å vurdere gjennomførbarheten av nedsenkning for alle nåværende akvakulturlokaliteter, og (iii) opprette en ny PreventLice Mapping Portal som vil gi en interaktiv visualisering av miljøvariabilitet for hele norskekysten, og hjelpe med valg av nye oppdrettslokaliteter.

AP2: Bruke biologisk drevne designprinsipper for å minimere selvskading av laks i nedsenkede merder
Spesifikt vil man integrere den tilgjengelige kunnskapen om laksens syn og atferd med data samlet fra, (i) kommersiell oppdrettserfaring og (ii) kontrollerte eksperimenter, og bestemme de romlige kravene og mulighetene for materialforbedring som kan brukes til å redusere selvskade i nedsenkede merder.

AP3: Utvikle et miljø-DNA (eDNA)-verktøysett
Dette skal utvikles for å overvåke bakterielle, parasittiske og planktoniske trusler i vannprøver, og deretter bruke eDNA-verktøysettet til å kartlegge den vertikale og tidsmessige variasjonen av bakterier, parasitter og plankton på kommersielle anlegger.

AP4: Utvikle praktiske og informative atferds-velferdsindikatorer
Dette vil være indikatorer som kan evalueres autonomt og kontinuerlig ved hjelp av nedsenkede kameraer, og gi industrien de dataene og opptakene som er nødvendige for å kunne begynne å bruke disse indikatorene så raskt som mulig.

AP5: Utvikle og teste en dynamisk nedsenkningsstrategi som justerer merdenes posisjon basert på lokale forhold, og optimaliserer vekst, velferd og unngår biologiske trusler
Her skal man integrere og bruke alle verktøyene og kunnskapen utviklet i AP1–AP4 for å optimalisere nedsenket lakseproduksjon.
​Dette prosjektet inkluderer tre nøkkelleveranser for formidling og kommunikasjon av resultater:
1. Oppdatert PreventLice-webapp vil gi de beste praktiske anbefalingene for nedsenket lakseproduksjon med stedsspesifikke miljødata basert på den innsamlede kunnskapen fra dette og tidligere arbeid om nedsenket lakseoppdrett, inkludert resultater fra prosjektene “Nedsenket drift: Effekter på lakselus, fiskevelferd og tilvekst (DypLus)” (FHF-901879), “Beste praksis for forebygging og kontroll av lakse- og skottelus  (LUSEPRAKSIS)” (FHF-901858) og “DypDom: Nedsenket merd med luftkuppel for lakseoppdrett” (Norges forskningsråds prosjektnr.: 296157).
2. Opprettelse av en ny, gratis og åpen tilgjengelig PreventLice Mapping Portal for å vise data om viktige hydrodynamiske forhold inkludert temperatur, saltholdighet, strømhastighet, lakselustrykk og oppløst oksygen langs hele norskekysten.
3. Opprettelse av et online, gratis videobibliotek som presenterer representativet, kommenterte videoer av atferds-velferdsindikatorer utviklet, samt møter med industrien for å presentere videobiblioteket.

Prosjektresultater vil også bli presentert på sentrale industrikonferanser og seminarer (f.eks. Norges forskningsråd sin Havbruk-konferanse og FHFs Lusekonferanse), og vitenskapelige konferanser (f.eks. European Aquaculture Society, Sea Lice Conference). For å sikre muligheten til gode lesertall vil rapporter og manuskripter bli publisert med åpen tilgang.
keyboard_arrow_up