Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 1985 prosjekter

Prosjektnr: 901740
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Resirkulerbar emballasje i sjømatnæringen for ombordfryst produksjon (Remsjø)

​Emballasje er en viktig del av arbeidet i fiskeri og havbruksnæringene med “det grønne skiftet”, for å redusere klimaavtrykket og bidra til en sirkulær økonomi. I tråd med EU og Norge sin satsning på sirkulær økonomi skjerpes kravene til material gjenvinning eller resirkulering ...
Prosjektnr: 901747
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av en ny og oppdatert håndbok for fangstbasert akvakultur for hvitfisk

Fangstbasert akvakultur (FBA) er over de siste par tiårene blitt mer og mer aktuelt. Innenfor hvitfisk er spesielt torsk blitt satset på, men også andre arter som hyse, sei og flyndre er forsøkt og kan ha potensial for å lykkes. Forsøk og planer er også aktuelt med andre arter, s ...
Prosjektnr: 901730
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

​Siden 2010 har det vært gjennomført flere prosjekt som har avdekket potensielle forbedringer, men næringen har i all hovedsak kommet med eller tatt i bruk konvensjonell teknologi og utforming. Forprosjektet “Optimalisering av lasteromssystemer i den pelagiske fiskeflåten ...
Prosjektnr: 901745
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Kunnskapskartlegging pigmentering

​Det er en utbredt oppfatning at fargen i filet til norsk oppdrettslaks har blitt dårligere i løpet av de siste 10 årene. For 10 år siden kunne man oppnå 7 ppm astaxanthin i laksemuskel, mens i dag ligger man oftest nærmere 6 ppm. Samtidig har nivået av astaxanthin i fôret økt fr ...
Prosjektnr: 901738
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Miljøpåvirkning havbruk og sameksisterende industrier: Mulighetsrom for helhetlig regulering (MILJØREG)

​Den norske havbruksnæringen har i de siste tiårene vært gjennom en fase med rask ekspansjon, med god lønnsomhet, stor verdiskaping og økende betydning for samfunn langs hele kysten. Bærekraftig vekst i lakseoppdrett krever løsninger som gir kontroll med miljø- og fiskehels ...
Prosjektnr: 901750
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Kunnskapssammenstilling for fiske med pelagisk/semipelagisk trål etter torskefisk

Endringer i flåte- og driftsstruktur, endrete kvotegrunnlag, sammen med krav om et kostnadseffektivt fiske uten for store klimaavtrykk, leder fram til etterspørsel om endringer av trålteknologien i Norge.   Torsk, hyse og sei blir til en stor grad fisket med bunntrål i ...
Prosjektnr: 901732
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Biosikker bruk av organisk materiale i utslipp fra lakseproduksjon til produksjon av fôrråvarer (SecureFeed)

Lavtrofiske organismer, som svart soldatflue og børstemark, er i stand til å bruke oppdrettsslam fra akvakultur som vekstmedium og omsette dette til animalsk protein som kan brukes til fiske- og dyrefôr. Det eksisterer kunnskapshull om slike organismers evne til å endre og videre ...
Prosjektnr: 901722
Varighet: 2022 - 2026
Status: Pågår

Bidrag til verdiskaping: Årlig evaluering av utvalgte FHF-prosjekter

FHF ønsker å få etablert en resultatmåling som er direkte innrettet mot økonomisk avkastning fra prosjekter. FHF har nylig utviklet et nytt system for resultatmåling. Det er etablert en rekke måleindikatorer basert på ulike aktørers vurdering av måloppnåelse i de enkelte prosjekt ...
Prosjektnr: 901711
Varighet: 2022 - 2022
Status: Pågår

Framtidig kompetansebehov i norsk sjømatnæring

​Til tross for økende interesse for sjømatnæringen finnes det i begrenset grad kunnskap om hvilken kompetanse næringen har behov for i framtiden, herunder også hvor mange kandidater som trengs innenfor ulike fagområder. I NHOs kompetansebarometer for 2020 (Rørstad et al., 20 ...
Prosjektnr: 901720
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk: Prøveordning med auksjonsplikt

​Igangsetting av en prøveordning med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk ved årsskiftet 2021/2022 har sin bakgrunn i synkende andel fryst hvitfisk solgt på auksjon gjennom de to største salgslagene, Råfisklaget og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi). For å revers ...
keyboard_arrow_up