Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 2162 treff

Prosjektnr: 901943
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Klimagevinster ved mulige endringer i forskrifter og regelverk som kan redusere utslipp av klimagasser fra fiskeflåten

​Dette prosjektet skal gi (primært) næringsaktører og interesseorganisasjonene et godt faglig bidrag til utforming av framtidige rammebetingelser som kan redusere utslipp av klimagasser fra fiskeflåten. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne bidra til å legge noen viktige premisser ...
Prosjektnr: 901949
Varighet: 2024 - 2027
Status: Pågår

Effekt av lagringstid i modifisert atmosfære på oksidasjon av makrellfilet (MarOks)

Prosjektet skal fremskaffe kunnskap om anaerob emballering tilpasset effektiv produksjonsprosess og effekt på oksidasjon ved fryselagring. Prosjektet skal dermed bidra til:• forbedret pakkeprosess, og at større andel av norsk makrell kan fileteres (jf mål tilknyttet Pelagisk ...
Prosjektnr: 901955
Varighet: 2024 - 2027
Status: Pågår

The Parvicapsula pseudobranchicola life cycle: How can we avoid or live with parvicapsulosis? (ParviLIFE)

Følgende nytteverdi er forventet: • Prosjektet er basert på at kunnskap om parasittens livssyklus nå er oppnåelig. Tidligere studier har vært hemmet av dette, og har måttet indirekte observere smitte ved overvåking av laks, og har hatt hovedvekt på infeksjoner i mellomverter ...
Prosjektnr: 901964
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Oksidativ stabil lakseolje (OSL)

Kunnskapen som etableres i dette prosjektet vil på kort sikt bidra til at laksoljeprodusenter vil kunne produsere lakseolje med høy kvalitet og sikre lang og stabil holdbarhet med hensyn til oksidasjon.Det bør være et betydelig potensial i å bygge verdi i olje fra norsk laks, som ...
Prosjektnr: 901965
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Sammenligning av opptak av EPA/DHA fra lakseolje med andre marine oljer / Comparison of uptake of EPA/DHA from salmon oil with other marine oils (Omega3Up)

Omega3Up-prosjektet vil gi en omfattende vurdering av mulig forskjell i utnyttelse av EPA/DHA fra ulike marine oljer inkludert lakseolje ved bruk av en passende modellorganisme. Prosjektet vil ha bred nytte ovenfor interessenter, inkludert lakseoljeprodusenter og mat- og leg ...
Prosjektnr: 901963
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utnyttelse av omega-3-fettsyrer fra lakseolje i mus

Den norske akvakulturnæringen er verdensledende innen produksjon av atlantisk laks og blir stadig mer avansert når det gjelder utnyttelse og prosessering av restråstoff fra f.eks. hode, skinn og innvoller til produksjon av verdifulle sidestrømsprodukter som lakseolje. Det settes ...
Prosjektnr: 901951
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Reduksjon av plastutslipp fra snurrevadtau

Fiskerinæringen vil i dette prosjektet utvikle og dokumentere effekten av et miljøvennlig alternativt materiale for snurrevadtau som ikke vil gi en langvarig plastforsøpling. Materialet kan anvendes til andre fiskeredskap med liknende slitasjeproblemer, inkludert slitematter i bu ...
Prosjektnr: 901935
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Nedsenket produksjon av regnbueørret med luftlomme (RegnbueørretDypt)

​Konseptet “RegnbueørretDypt” vil ha direkte næringsnytte gitt at lavere lusepåslag kan føre til at regnbueørret-oppdrettere kan unngå eller redusere behovet for avlusing. På sikt kan tiltaket gi økt tillat MTB (maksimalt tillat biomasse). Konseptet representerer også en positiv ...
Prosjektnr: 901906
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Miljøkrav for god fiskevelferd og fiskehelse i lukkede merder i sjø (BIOCLOSED)

​Prosjektets funn og leveranser vil bidra til en forbedret forutsigbarhet og kontroll på produksjonen gjennom økt kontroll av produksjonsmiljøet. Mer spesifikt vil prosjektet søke å finne optimale tettheter for produksjon av laks i lukket merd i sjø, sett i sammenheng med hydrody ...
Prosjektnr: 901919
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Logistikkløsninger for bærekraftig lossing av levende snøkrabbe

​Det norske snøkrabbefisket har hittil vært regulert som et olympisk fiske. Ifølge fiskerimyndighetene skal 2024 være det siste året med olympisk fiske før det i 2025 blir regulert med fartøykvoter. Fisket har vært meget godt i 2024 og totalkvoten ble tatt opp allerede i mars. En ...
keyboard_arrow_up