Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 346 prosjekter

Prosjektnr: 901828
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Alvorlige ulykker i kystfiskeflåten – årsaker og tiltak

​Stortinget har vedtatt en visjon om at ingen fiskere skal omkomme på havet i fremtiden. Fokuset for myndighetene og næringsaktører har vært risikovurderinger, sikkerhetsstyring og forebyggende tiltak om bord på fartøyene. Til tross for dette, har antall personulykker registrert ...
Prosjektnr: 901754
Varighet: 2023 - 2026
Status: Pågår

Skånsom og effektiv tråling etter hvitfisk

​Torsk (Gadus morhua), hyse (Melanogrammus aeglefinus), og sei (Pollachius virens) er noen av de viktigste fiskebestandene for Norge, og de siste 10 årene har fangstene for disse artene vært opp mot 900 000 tonn årlig, med en førstehåndsverdi opp mot 13 milliarder kr (tall fra ...
Prosjektnr: 901805
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utarbeidelse av en ny og oppdatert håndbok for fangstbasert akvakultur (FBA) for snø- og kongekrabbe

Fangstbasert akvakultur har blitt mer og mer aktuelt for både hvitfisk og ikke minst skalldyr. Kommersiell fangst og levendelagring av både snø- og kongekrabbe er to relativt nye næringer, med et stort behov for å få tilført kunnskap. I dag finnes det erfaringsbasert kunnskap som ...
Prosjektnr: 901807
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Mulighetsstudie – Helhetlig fabrikkarrangement for automatisert prosessering av prosessflyten i havfiskefartøy

​Det har over lengre tid blitt lagt ned en stor innsats for å automatisere enkeltoperasjoner om bord i havfiskeflåten. Det har vært kjørt en rekke prosjekter i hele prosesslinjen fra skånsom ombordtaking til lossing uten manuell arbeidskraft. Automatisering av enkeltope ...
Prosjektnr: 901803
Varighet: 2023 - 2023
Status: Pågår

Utvikle systemer for beslutningstøtte i fiskeflåten (DataFangst)

Nye teknologiske løsninger gir muligheter for å dele og sette sammen data på nye og mer effektive måter. Løsningene kan blant annet bidra til et mer energieffektivt fiske, optimalisere verdien av tilgjengelige kvoter, bedre forvaltning av ressursene og enklere rapporteringssystem ...
Prosjektnr: 901775
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Fullintegrert system for mekanisert ombordtaking, elektrisk bedøving og avkroking og forberedelse for bløgging av linefanget fisk

​Manuell ombordtaking, avkroking og bløgging av fisk om bord i båter medfører risiko for personskader, spesielt stikkskader ved bløgging av stor/aktiv fisk. Askvik Aqua AS har utviklet en bedøvingsteknologi for fisk, som vil kunne brukes i ulike fiskerier, og ønsker å sv ...
Prosjektnr: 901795
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Akustisk estimering av fiskestørrelse før fangst under kommersielt fiske etter pelagiske arter fiske ved bruk av bredbåndsekkolodd

​Størrelsen på fisken i fangsten er viktig informasjon for fiskerne. Den påvirker vanligvis salgsprisen, og i tillegg er det i mange fiskerier regler for tillatt minstestørrelse. Hovedsakelig blir fiskestørrelsen identifisert i en sen fase av fangsten ofte først når fisken blir p ...
Prosjektnr: 901773
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

​Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt. Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 40 ...
Prosjektnr: 901753
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og foredling av pukkellaks

​Pukkellaks har blitt satt ut i russiske elver i flere omganger siden 1950-tallet, og har siden etablert større populasjoner som nå migrerer vestover. Den første registrerte observasjon i Norge forekom i 1960 (M. Berg 1977). De to store invasjonene i 2017 og 2019 er et resultat a ...
Prosjektnr: 901751
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Bifangst av sjøfugl i kystnært notfiske – kartlegging av omfang og testing av avbøtende tiltak

​Notfiske kan føre til interaksjoner mellom fugl og fiskerioperasjoner fordi fisket gjør store mengder fisk tilgjengelig for fugler når nota presser fisken opp til overflaten. De siste årene har flere studier dokumentert at det kan forekomme bifangst av sjøfugl i notfisket. I per ...
keyboard_arrow_up