Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 330 prosjekter

Prosjektnr: 901681
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval

​Siden 2012/13-sesongen har en stor del av ringnotfisket etter norsk vårgytende (NVG) sild foregått i kystnære farvann i Troms, og til dels inne i trange fjorder. I denne perioden har det vært hyppige interaksjoner mellom ringnot og knølhval og spekkhoggere som følger silda inn i ...
Prosjektnr: 901716
Varighet: 2021 - 2021
Status: Pågår

Klimaveikart for norsk fiskeflåte: En oppdatering av rapporten fra 2017

Det overordnede målet for norsk fiskeripolitikk er å legge til rette for en lønnsom og bærekraftig utvikling av næringen. Norge er forpliktet til å redusere klimagassutslippene fra ikke-kvotepliktig sektor med 45 prosent mellom 2005 og 2030 i henhold til EØS-avtalen (og har ...
Prosjektnr: 901659
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikle kunnskap og tiltak for å løse kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk

​Kvalitetsutfordring på snurrevadfisk er godt kjent både i næring og forskning. Problemene har vært knyttet til store enkelthal (20–100 tonn) som har gitt fisk med mye skader, lavere kvalitet og høyere dødelighet, sammen­lignet med mindre fangster. Samtidig er dette per i dag det ...
Prosjektnr: 901634
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Utvikling av effektive seleksjonssystem i pelagisk- og industritrål

​Innblanding av uønsket bifangst, herunder torskefisker, makrellstørje og ulike haiarter er en økende problemstilling innen trålfiske etter pelagisk fisk og industritråling. De fleste haiartene er rødlistet og bør av den grunn bli selektert skånsomt ut under tauing. Mangel på tek ...
Prosjektnr: 901633
Varighet: 2020 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av seleksjonssystemer i torsketrål. Nasjonal satsing 2020–2023

​Fiske etter torsk, hyse og sei i norske farvann nord for 62°N er kun tillatt ved bruk av sorteringsrister etterfulgt av en størrelsesselektiv sekk. De siste 15 årene har næringen brukt kun to forskjellige rist design, fleksirista eller Sort-V-rista, derfor har forskningsarbeidet ...
Prosjektnr: 901640
Varighet: 2020 - 2021
Status: Pågår

Elektrifisering av kystfiskeflåten ved bruk av batterier og brenselceller

​Flere studier har vist at sjømat er et klimavennlig alternativ til mange landbaserte kjøttprodukter. Til tross for at sjømat relativt sett har lave klimautslipp, har også denne næringen potensiale for ytterligere reduksjon. Ulike sjømatprodukter har forskjellig miljøavtrykk avhe ...
Prosjektnr: 901646
Varighet: 2020 - 2020
Status: Avsluttet

Nødstopp og varsling for økt sikkerhet i kystfiskeflåten

​Kystfiskere er særlig utsatt for ulykker og yrkesdød. Ved “mann over bord”-ulykker vil en elektronisk nødstopp hindre framdrift av fartøy og gjøre det enklere å ta seg om bord. Varsling ved mann over bord vil ytterlige øke sjansen for tidlig respons fra fartøy i nærheten, rednin ...
Prosjektnr: 901618
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Lønnsom utnyttelse av restråstoff om bord i havfiskeflåten: Torskelever – fra restråstoff til verdifull omega-3-kilde

For økt og lønnsom utnyttelse av restråstoff fra havgående flåte, ønsker Vesterålen Marine Olje AS (VMO) å utvikle system for utsortering og ivaretakelse av lever om bord. I dag er det ingen havgående fartøy som ensilerer lever til humant konsum. En del trålere har i løpet av de ...
Prosjektnr: 901619
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Økt verdiskapning og standardisering av hvitfiskmel fremstilt basert på restråstoff om bord i norske fabrikktrålere

​​​​Full utnyttelse av restråstoff på land og hav er et viktig tiltak for å øke verdiskapingen i hvitfisk-næringen. Basert på statistikk for 2018 er det fortsatt 132 000 tonn med restråstoff fra hvitfisk-industrien som ikke utnyttes. Mesteparten av dette stammer fra den havgående ...
Prosjektnr: 901613
Varighet: 2020 - 2022
Status: Pågår

Nytt konsept for krok og forsyn til linefiske

Det norske kystlinefisket regnes som et miljøvennlig fiskeri fordi det i liten grad påvirker bunnhabitatene, gir relativt liten bifangst av ikke-kommersielle arter og har et lavt energiforbruk. I tillegg leverer lineflåten fisk av topp kvalitet som gir grunnlag for økt verdiskapn ...
keyboard_arrow_up