Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 341 prosjekter

Prosjektnr: 901775
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Fullintegrert system for mekanisert ombordtaking, elektrisk bedøving og avkroking og forberedelse for bløgging av linefanget fisk

​Manuell ombordtaking, avkroking og bløgging av fisk om bord i båter medfører risiko for personskader, spesielt stikkskader ved bløgging av stor/aktiv fisk. Askvik Aqua AS har utviklet en bedøvingsteknologi for fisk, som vil kunne brukes i ulike fiskerier, og ønsker å svar ...
Prosjektnr: 901795
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Akustisk estimering av fiskestørrelse før fangst under kommersielt fiske etter pelagiske arter fiske ved bruk av bredbåndsekkolodd

​Størrelsen på fisken i fangsten er viktig informasjon for fiskerne. Den påvirker vanligvis salgsprisen, og i tillegg er det i mange fiskerier regler for tillatt minstestørrelse. Hovedsakelig blir fiskestørrelsen identifisert i en sen fase av fangsten ofte først når fisken blir p ...
Prosjektnr: 901773
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

​Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt. Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 40 % m ...
Prosjektnr: 901753
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Ny kunnskap og teknologi for bærekraftig fangst og foredling av pukkellaks

​Pukkellaks har blitt satt ut i russiske elver i flere omganger siden 1950-tallet, og har siden etablert større populasjoner som nå migrerer vestover. Den første registrerte observasjon i Norge forekom i 1960 (M. Berg 1977). De to store invasjonene i 2017 og 2019 er et resultat a ...
Prosjektnr: 901751
Varighet: 2022 - 2024
Status: Pågår

Bifangst av sjøfugl i kystnært notfiske – kartlegging av omfang og testing av avbøtende tiltak

​Notfiske kan føre til interaksjoner mellom fugl og fiskerioperasjoner fordi fisket gjør store mengder fisk tilgjengelig for fugler når nota presser fisken opp til overflaten. De siste årene har flere studier dokumentert at det kan forekomme bifangst av sjøfugl i notfisket. I per ...
Prosjektnr: 901755
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Bærekraftig fangst og levendelagring av makrellstørje i Norge

​Historisk var Norge en stormakt i fiske etter makrellstørje (Thunnus thynnus) som bidro til høy verdiskapning spesielt på 1950- og 1960-tallet. Bestanden kollapset på midten av 1980-tallet og i de påfølgende år ble det sjelden observert størje langs norskekysten. Nå er bestanden ...
Prosjektnr: 901730
Varighet: 2022 - 2025
Status: Pågår

Utvikling og testing av RSW-tanker med fokus på effektiv sirkulasjon, hygienisk design og effektiv lossing

​Siden 2010 har det vært gjennomført flere prosjekt som har avdekket potensielle forbedringer, men næringen har i all hovedsak kommet med eller tatt i bruk konvensjonell teknologi og utforming. Forprosjektet “Optimalisering av lasteromssystemer i den pelagiske fiskeflåten&# ...
Prosjektnr: 901750
Varighet: 2022 - 2022
Status: Avsluttet

Kunnskapssammenstilling for fiske med pelagisk/semipelagisk trål etter torskefisk

Endringer i flåte- og driftsstruktur, endrete kvotegrunnlag, sammen med krav om et kostnadseffektivt fiske uten for store klimaavtrykk, leder fram til etterspørsel om endringer av trålteknologien i Norge.   Torsk, hyse og sei blir til en stor grad fisket med bunntrål i ...
Prosjektnr: 901725
Varighet: 2021 - 2025
Status: Pågår

Seleksjon i snurrevad

For at en seleksjonsinnretning i kommersielle fiskeredskaper skal være hensiktsmessig forutsettes at fisk som unnslipper skal overleve. For at seleksjon skal være mest mulig skånsom bør småfisk unnslippe på fiskedyp. Overflateseleksjon er uønsket da det reduserer overlevelsessann ...
Prosjektnr: 901712
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Utvikling, testing og godkjenning av system for nødstopp og varsling i kystfiskeflåten

​Det siste tiåret har 143 fiskere falt over bord (mann over bord (MOB)) med personskade. 94 av disse har omkommet. En fisker fra en enmanns-sjark som faller over bord har derfor statistisk sett liten sannsynlighet for å overleve. En funksjonell nødstopp og varsling vil øke s ...
keyboard_arrow_up