Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 58 prosjekter

Prosjektnr: 901629
Varighet: 2018 - 2021
Status: Pågår

SARex Svalbard

​SARex Svalbard er et prosjekt som ble initiert av myndighetene ved Kystvakten, næringsaktørene på privat side i samarbeid med statlige instanser som Sjøfartsdirektoratet og Petroleumstilsynet, samt relevante utdanningsinstitusjoner med det formål å utvikle ny kunnskap og kompeta ...
Prosjektnr: 901528
Varighet: 2019 - 2021
Status: Pågår

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg

​Det er stadig økende fokus på å sikre en effektiv utnyttelse av kystarealene som tilgodeser både fiskeri og havbruk. Dette kan oppnås ved å utnytte mulighetene som er knyttet til sameksistens og synergieffekter mellom tradisjonelt kystfiske og oppdrett. Studier har vist at under ...
Prosjektnr: 901521
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Rent hav – plast: Kvantifisering av mikroplast i filet og organer av oppdrettslaks- sammenlikning av deteksjonsgrenser og analysemetoder (SalmoDetect)

Mengden plast i miljøet øker og finnes nå i alle deler av verden. Nedbrytning av plastprodukter danner mikroplast og nanoplast (<5mm til nanometer størrelse) som kan tas opp av organismer og er påvist i flere vevstyper, også i matfisk. Det er bekymring for om plast går inn i o ...
Prosjektnr: 901520
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Rent hav – plast: Kartlegging av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser til humant konsum og fôr (PRIMA)

Global befolkningsvekst og megatrender innen helse vil øke etterspørselen etter sunne sjømatprodukter. Med en eksport på 2,6 millioner tonn er sjømat fra Norge en sterk merkevare og en naturlig leverandør av sunn og ren mat. Langs hele norskekysten vokser det også fram en innovat ...
Prosjektnr: 901519
Varighet: 2018 - 2020
Status: Pågår

Rent hav – plast: Tracking of plastic emissions from aquaculture industry (TrackPlast)

BackgroundIn Norway there is a continued demand to increase aquaculture production to fulfill the increasing demand of the market. Farmed salmon has become a significant source of national income. Aquaculture was developed to support consumer demand for fish and the methods of pr ...
Prosjektnr: 901518
Varighet: 2018 - 2019
Status: Avsluttet

Rent hav – plast: Marin plast fra norsk sjømatnæring – Kartlegging, kvantifisering og handling (HAVPLAST)

Det er stor usikkerhet knyttet til mengder avfall som kommer ut i det marine miljø. Det finnes studier som oppgir anslåtte mengder tilført marin forsøpling, men få studier som tydelig kvantifiserer utslipp fra enkeltkilder eller næringer. Det antas at mellom 4,5 og 12,7 millioner ...
Prosjektnr: 901473
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Impact of salmon farming on Atlantic cod stock (Salcod)

BackgroundThere are more than 1000 operational salmon farms along the Norwegian coastline, typically situated in fjords and often overlapping with the habitats of commercially and culturally important wild species. Despite the vast volume of salmon aquaculture in Norway, the full ...
Prosjektnr: 901463
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Oversikt over medikamentbruk for kontroll av lus

Prosjektnr: 901428
Varighet: 2017 - 2018
Status: Avsluttet

Program sameksistens: Ressursgruppe

Det er økende vektlegging på utnyttelse av hele havrommet og for de ulike havnæringer gir dette både nye muligheter og utfordringer.Fiskeri og havbruk har helt ulike utfordringer med arealbruk. Havbruksnæringen har behov for nye/større lokaliteter, mens fiskerinæringen ...
Prosjektnr: 901425
Varighet: 2017 - 2019
Status: Avsluttet

Effekter av bademidler mot lakselus på embryo-utvikling hos dypvannsreke (Pandalus borealis)

Det er økende oppmerksomhet på mulige negative effekter av kjemikalier som brukes mot lakselus i oppdrettsnæringen. I FHF-prosjekt “Miljørisiko ved bruk av hydrogenperoksid (H₂O₂) i oppdrett: Økotoksikologisk vurdering og grenseverdi for effekt” (FHF- ...
keyboard_arrow_up