Til innholdet

Prosjektbasen
Søk blant 62 prosjekter

Prosjektnr: 901748
Varighet: 2022 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for sameksistens mellom fiskeri- og havvindnæring

​Menneskeskapte klimaendringer påvirker havmiljøet og det er behov for teknologier for ren, fornybar energi som kan redusere dagens høye CO2-utslipp. Vindturbiner er en av de fornybare energikildene som etter hvert har fått stor, internasjonal utbredelse. Foreløpig bygges de fles ...
Prosjektnr: 901749
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Kunnskapssammenstilling om bruk av sjøareal for hele sjømatnæringen

​Det er stor interesse for å utnytte norske havområder til ny økonomisk aktivitet. Havvind, oppdrett av nye marine arter og mineralutvikling på havbunn er næringer som kan skape stor aktivitet, men som har behov for store sjøarealer. FHF ønsker derfor å øke kunnskapen om arealbeh ...
Prosjektnr: 901670
Varighet: 2021 - 2023
Status: Pågår

Dokumentasjon og testing av alternative materialer til plast

​Plastavfall brytes langsomt ned og utgjør en overveldende del av marin forsøpling. Den britiske “fish & chips”-næringen har nylig utfordret norske produsenter om å redusere plastforbruket på ombordfryst filet. Det brukes opp mot 3 meter plastfilm per kartong, og beregnin ...
Prosjektnr: 901669
Varighet: 2021 - 2022
Status: Pågår

Alternative materialer til plast som er brukt til snurrevadtau og trålmatter

​I fiskerinæringen er materialer av syntetisk plast å anse som helt avgjørende for effektivitet og verdiskaping. Uansett fiskeri i verden finner man nesten utelukkende plastbaserte fangstredskaper. Nye og sterke, syntetiske materialer til produksjon av tråd, nett og tauverk ( ...
Prosjektnr: 901528
Varighet: 2019 - 2021
Status: Avsluttet

Utvikling av fiske ved oppdrettsanlegg

​Det er stadig økende fokus på å sikre en effektiv utnyttelse av kystarealene som tilgodeser både fiskeri og havbruk. Dette kan oppnås ved å utnytte mulighetene som er knyttet til sameksistens og synergieffekter mellom tradisjonelt kystfiske og oppdrett. Studier har vist at under ...
Prosjektnr: 901473
Varighet: 2019 - 2023
Status: Pågår

Impact of salmon farming on Atlantic cod stock (Salcod)

BackgroundThere are more than 1000 operational salmon farms along the Norwegian coastline, typically situated in fjords and often overlapping with the habitats of commercially and culturally important wild species. Despite the vast volume of salmon aquaculture in Norway, the full ...
Prosjektnr: 901521
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Rent hav – plast: Kvantifisering av mikroplast i filet og organer av oppdrettslaks – Sammenlikning av deteksjonsgrenser og analysemetoder (SalmoDetect)

Mengden plast i miljøet øker og finnes nå i alle deler av verden. Nedbrytning av plastprodukter danner mikroplast og nanoplast (<5mm til nanometer størrelse) som kan tas opp av organismer og er påvist i flere vevstyper, også i matfisk. Det er bekymring for om plast går inn i o ...
Prosjektnr: 901520
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Rent hav – plast: Kartlegging av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser til humant konsum og fôr (PRIMA)

Global befolkningsvekst og megatrender innen helse vil øke etterspørselen etter sunne sjømatprodukter. Med en eksport på 2,6 millioner tonn er sjømat fra Norge en sterk merkevare og en naturlig leverandør av sunn og ren mat. Langs hele norskekysten vokser det også fram en innovat ...
Prosjektnr: 901519
Varighet: 2018 - 2020
Status: Avsluttet

Rent hav – plast: Tracking of plastic emissions from aquaculture industry (TrackPlast)

BackgroundIn Norway there is a continued demand to increase aquaculture production to fulfill the increasing demand of the market. Farmed salmon has become a significant source of national income. Aquaculture was developed to support consumer demand for fish and the methods of pr ...
Prosjektnr: 901518
Varighet: 2018 - 2019
Status: Avsluttet

Rent hav – plast: Marin plast fra norsk sjømatnæring – Kartlegging, kvantifisering og handling (HAVPLAST)

Det er stor usikkerhet knyttet til mengder avfall som kommer ut i det marine miljø. Det finnes studier som oppgir anslåtte mengder tilført marin forsøpling, men få studier som tydelig kvantifiserer utslipp fra enkeltkilder eller næringer. Det antas at mellom 4,5 og 12,7 millioner ...
keyboard_arrow_up