Til innholdet

Beste praksis for å forbedre termisk avlusning.

Prosjektet TermVel har sett på objektiv dokumentasjon av kritiske faktorer for laks ved termisk avlusning.

Foto: opptimar.no
901649 Opptimar
← Se flere resultater
Prosjekt:
901649

I Fiskehelserapporten fra 2019 rapporterte fiskehelsepersonell at termiske og mekaniske behandlinger ofte ga økt dødelighet i perioden etter behandling. Skader etter avlusning ble oppgitt som viktigste årsak til redusert velferd hos både laks og regnbueørret. Termisk avlusing er det dominerende prinsipp for det som omtales som ikke-medikamentelle metoder (IMM). I TermVel har man fokusert på denne avlusingsformen for å bidra til å skaffe til veie objektiv dokumentasjon om tålegrenser.

Prosjektet har til hensikt å få frem mer kunnskap om fiskevelferdsmessige aspekter ved termiske metoder og undersøke hvilke mulighetsrom som finnes for fremtidig bruk av termiske avlusninger, spesielt relatert til kritiske faktorer som eksponeringstid og behandlingstemperatur i kommersielle avlusningsanlegg.

opptimar.no

Best praksis ved termisk behandling

Utvikling av ikke-medikamentelle behandlingsløsninger har ofte vært preget av at løsninger har blitt tatt hurtig i bruk uten tilstrekkelig dokumentasjon. I dette prosjektet ble det derfor valgt å sette søkelys på objektiv dokumentasjon av storskala bruk av termiske metoder. Dette gir verdifull innsikt i metoden og kunnskap om forbedringspunkter.

Kunnskapen fra TermVel vil kunne brukes til å forbedre «best praksis» ved bruk av termiske metoder for å forbedre fiskens velferd og redusere dødeligheten.

 

Prosjektet kom frem til disse resultatene:

Feltregistreringer
• Sykdom hos fisken kunne ikke forklare dødeligheten etter termisk behandling.
• Dødeligheten og fiskevelferden har blitt henholdsvis lavere og bedre over tid.
• Det var signifikant lavere dødelighet og bedre fiskevelferdsscore i fiskegruppene som ble bedøvet i forbindelse med termisk behandling sammenlignet med dem som ikke ble bedøvet.  

Laboratorieforsøk
• Graden av panikkatferd økte med økende behandlingstemperatur og i tillegg til panikkatferd kan laks også reagere på varmt vann ved å legge seg over på siden, og tilsynelatende “gi opp”.
• Eksponering til varmt vann gir økt risiko for øyeskader, men det ble ikke funnet noe som tyder på at eksponering til 27–33 °C i 30 sekunder gir laks langvarige vevsskader i hjertet. 

Metodeutvikling
• Det er mulig å måle støt mellom fisk og rørvegg ved å montere akselerometre på utsiden av rørvegg.
• Det ble registrert flere støt ved innløp enn utløp av Thermolicer.

 

Fagsjef Kjell Maroni i FHF sier at «prosjektet har gitt mye kunnskap om, og utviklet objektive metoder for, registrering av påvirkning på fisk gjennom operasjoner. Dette gir direkte nytte for optimalisering av hvordan termisk avlusing kan utføres».

 

For å lese mer om resultatene fra prosjektet klikk her.

 

keyboard_arrow_up