Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900110

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900110
Status: Avsluttet
Startdato: 01.10.2008
Sluttdato: 01.09.2009

Lettsaltede produkter i det spanske markedet – konkurrent eller framtidig forretningsområde for norske saltfiskprodusenter

Statusrapport 21.04.2009 12:31:36:
Bacalao i Spania
 
Kunnskap om hvordan spanske konsumenter oppfatter begrepet ”bacalao” er viktig hvis norske produsenter og eksportører av saltfisk skal overleve og vokse i det spanske markedet. Men mens begrepet tidligere var synonymt med saltfisk, kan det i dag bety både fersk torsk, saltfisk, klippfisk, utvannet torsk, lettsaltet torsk, fryst torsk, og røkt torsk.
 
For å undersøke mer om hva som ligger i begrepet ”bacalao” har Nofima Marked og Sintef Fiskeri og havbruk på oppdrag fra Bacalaoforum gjennomført en fokusgruppestudie i Spania. Oppdraget er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).
 
Besøk i ulike spanske supermarkedskjeder viser at lettsaltede og fryste torskeprodukter er utbredt i store deler av landet. Disse produktene er tydelig merket med ”bacalao”. Produktinformasjonen viser at produktene inneholder salt, men kan trolig av noen konsumenter oppfattes å være utvannet saltfisk, av andre å være fryst filet av torsk. Det finnes også, men i mindre grad, tradisjonelle saltfiskprodukter, både fullsaltede og utvannede.  Ferske og røkte torskeprodukter er også tilgjengelig i mange butikker.
 
Fokusgruppestudien tyder på at tradisjonell saltfisk fortsatt er referansen og viktigste assosiasjonen til begrepet ”bacalao”. Tradisjonell saltfisk har betydelig positiv klang og forbindes med en egen lukt, farge og smak som ikke er sammenlignbart med noe annet fiskeprodukt. Fersk torsk/torskefilet er et alternativ i hverdagen, og oppfattes som noe bedre enn fryst (lettsaltet) torsk. Sistnevnte er et produkt som er omfattet av lite entusiasme. Røkt torsk (skjært i skiver som røkelaks) er en delikatesse. Røkt torsk og saltfisk oppfattes som dyrt, ferske torskevarianter som billigst, mens fryste torskeprodukter oppfattes å ligge prismessig mellom disse alternativene. 
 
Det er imidlertid mye som peker mot at det finnes forbrukersegmenter med ulike oppfatninger og holdninger til ”bacalao”. Noen mener at bacalao er lik saltfisk og det er ikke unaturlig å anta at dette er den eldre del av befolkningen som bor i områder med et tradisjonelt høyt konsum av saltfisk. For yngre mennesker i ”tidsklemma” er tradisjonell saltfisk for komplisert å forholde seg til. Disse tar muligens med seg de positive oppfatningene av tradisjonell saltfisk over til lettsaltet og fryst, men er lite opptatt av at de to produktgruppene er genuint forskjellige. Den siste gruppen har en fot i begge leire og er kanskje mer opptatt av hvilke produktalternativer som fungerer best i ulike sammenhenger. I hverdagen er kanskje produktegenskaper som bekvemmelighet viktigst, i helgene og i høytidene er kanskje smak og tradisjon mer avgjørende for hva man skal spise. Studien gir ikke noe grunnelag for å si hvor store disse gruppene er, ei heller noe om den relative utviklingen mellom dem.
 
I vedlagte rapport finnes den spanske originalversjonen samt en oversatt og tilpasset utgave. Den norske oversettelsen kan, av de som behersker spansk, oppfattes som ”tynn” enkelte steder, men vi har forsøkt å ta hensyn til at den norske versjonen skal ha et innhold og et budskap som også kan leses av de som ikke er skolert i metoden generelt og kvalitativ tankegang spesielt. Vi har dessuten unnlatt å oversette en del som vi oppfatter å være irrelevant tatt i betraktning studiens målsetting.

  
06.10.2009 15:18:11 Sluttrapport:
Prosjektet viser spanske forbrukere legger mer enn saltfisk i begrepet bacalao. Bacalao kan være både fersk torsk, fullsatet torsk, utvannet saltfisk, fryst lettsaltet torsk og røkt torsk.
 
Likeledes viser fokusgruppeundersøkelser at de lettsaltede produktene kan være en trussel mot fullsaltede produkter i noen segmenter i markeder. Men følelsene er sterke for tradisjonell saltfisk i mange segmenter og tradisjonell saltfisk vil trolig vær å finne i markedet i tiden framover.
 
Imidlertid skaper de mange assosiassjonene til begrepet bacalao utfordringer for både produsent, eksportør og konsument. Derfor er organisasjonen ANFABASA opprettet. Den er Bacalaoens forsvarer i det spanske markedet og de skal følge opp hvordan bacalaoen deklareres, presenteres og markedsføres.
 
Se opplastede dokumenter for ytterligere informasjon.


 Utviklingen i det europeiske markeder går mot flere utearbeidende kvinner, mindre familier med færre medlemmer, enkelthusholdninger og et mer fragmentert spisemønster.

Parallelt er forbrukers tid til og kunnskaper om matlaging i endring. Dette skaper en særlig utfordrende situasjonen for mange konvensjonelle fiskeprodukter. En tidkrevende tilberedningsprosess som krever planlegging, utvanning og plass vil antagelig appellere mindre og mindre i en hektisk hverdag, hvor tid er blitt en begrensende faktor for mange forbrukere. En annen konsekvens er at mange vil ha ”one-stop shopping”, dvs at de ønsker å bruke mindre tid på å kjøpe dagligvarer og velger derfor supermarkeder framfor spesialbutikker eller tradisjonelle utsalgssteder/markeder.

Dette er bakgrunnen for at norsk saltfisknæring ønsker mer kunnskap om lettsaltede produkter i det spanske markedet. I dag vet vi relativt lite om hvordan denne kategorien er etablert. Trolig importeres det meste, men importstatistikkene har ikke en egen kategori for lettsaltet filet - da de klassifiseres sammen med annen fryst filet. Besøk i dagligvarehandelen viser at produktene har nasjonal utbredelse, men både produsent / tilbyder og produkttype varierer antagelig med geografi. Produktet selges sannsynligvis også i HORECA og institusjonskanalene (sykehus/fengsel/skole/militære osv), men næringen kjenner ikke til detaljene.

En av årsakene til at kunnskapene er mangelfulle kan være at tradisjonelle saltfiskprodukter omsettes i andre distribusjonskanaler enn de lettsaltede produktene. Førstnevnte krever kjølekjede, mens de lettsaltede produktene omsettes sammen med annen fryst sjømat. Norsk eksport av frosne sjømatprodukter til Spania er begrenset og domineres i tillegg av aktører som i mindre grad jobber med saltfisk.

Importstatistikk til Spania viser stabile tilførsler av tradisjonelle saltfiskprodukter. Disse antar vi at svært mange spanjoler assosierer med begrepet ”bacalao”. ”Bacalao” brukes også aktivt i profileringen av de lettsaltede produktene basert på torskefilet, og det er dermed naturlig å spørre hvordan de to produktkategoriene oppfattes hos den spanske forbruker. Er de lettsaltede produktene en konkurrent til de tradisjonelle, kanskje i sær de utvannede tradisjonelle produktene? Hvordan er de i så fall konkurrenter? Brukes de på samme måte? Har de samme smak og konsistens? Er prisen viktig? Osv.

Metodisk vil problemstillingen, slik den skisseres i prosjektbeskrivelsen, angripes ved at vi først observerer profilering og produktutvalg på noen utvalgte salgssteder for tradisjonelle og lettesaltede produkter i forbindelse med julehandelen. Tradisjonelt hører saltfisk til jula og omsetningen når en topp da. Intervju med de ansvarlige på stedet inngår. Det skal videre gjennomføres fokusgruppeundersøkelser for å kunne si noe om forbrukernes kunnskaper om og holdninger til tradisjonelle og lettesaltede produkter. Disse aktivitetene planlegges gjennomført i 2008

Den kunnskapen som er ervervet vil danne grunnlag for intervju/diskusjon med spanske distributører av slike produkter. Samtidig med intervjuene gjøres besøk på de samme utsalgssteder for å høre hvordan salget i forbindelse med julehandelen faktisk gikk. Dette vil gjennomføres våren 2009.
Prosjektets overordnede målsetting er å kunne kvantifisere lettsaltede filetprodukters status i spansk dagligvare, HORECA og institusjonskjøkken. Konsumentundersøkelsene skal bidra til å avklare hvordan spanske konsumenter ser på tradisjonelle og lettsaltede produkter.

Følgende delmål skal lede fram til hovedmålet:

Delmål 1. Profilering av tradisjonell saltfisk og lettsaltede produkter i forhold til julehandelen 2008. Hvordan er aktivitet og salg i forhold til foregående år?

Delmål 2. Konsumentundersøkelse for å avdekke de lettsaltede produktenes posisjon i forhold til tradisjonell saltfisk, ferskfilet og frosset filet.

Delmål 3. Intervju med sentrale aktører i Spania for å kartlegge distribusjonskanaler, volum og utvikling av kategorien ”lettsaltede filetprodukter”.

Aktivitetene knyttet til delmål 1 og 2 utføres først. Dette for å gi mer tyngde til aktivitet i delmål 3.
Kunnskap om slike forhold vil bedre markedsinformasjonen og beslutningsgrunnlaget for næringsaktørene i det videre arbeidet med å skape konkurransedyktige sjømatbedrifter og en livskraftig næring.
Ved å samle informasjon fra supermarkeder/tradisjonelle markeder og sentrale aktører i distribusjonssystemene for tradisjonell saltfisk og lettsaltede produkter, vil norsk fiskerinæring få muligheter til å foreta strategiske valg mhp produktportefølje og posisjonering i det spanske markedet.
Prosjektresultatene vil bli formidlet gjennom relevante kanaler, herunder artikler i fagblader hvor man treffer næringsaktørene og på samlinger i regi av Bacalao Forum.

Det lages et informasjonshefte som sendes til relevante aktører.

Resultatene fra de ulike aktivitetene samles i en rapport
keyboard_arrow_up