Til innholdet

Prosjektnummer

900218

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900218
Status: Avsluttet
Startdato: 15.05.2009
Sluttdato: 31.12.2009

Formidlingstiltak om havbruk 2009: Lakselus

Møter ble holdt følgende steder:
• Måløy, 27.10.2009
• Bergen, 28.10.2009
• Bodø, 5.11.2009
• Kristiansund, 1811.2009
• Rørvik, 25.11.2009

Tema som ble tatt opp på alle møtene
• Næringens plan for samordnede tiltak mot lus, nasjonal koordinering, regional organisering og finansiering
• Lokale og regionale erfaringer med lusebehandling, resistens og behandlingseffekt
• Regionale prosjekter for utvikling av strømkart
• Integrert og helhetlig lusebekjempelse (IPM) og lusebiologi
• Utkast til ny luseveileder (18, 19)
• Fellesdiskusjoner: samordningstiltak, lokale erfaringer, legemiddelbruk, resistens, nye behandlingsmetoder, luseforskrift, tellemetodikk, diskusjon om aktuelle FoU-aktiviteter

Organisering
Prosjektleder var Knut A Hjelt, FHL
Faglig prosjektarbeid ble koordinert av Arve Nilsen, veterinærinstituttet.

Styringsgruppen bestod av:
Kristin Sæther, NSL
Hans Inge Algrøy, FHL
Jon Arne Grøttum, FHL
Roy Robertsen, FHL

Relaterte dokumenter
• Gjennomføring av 5 arbeidsseminarer, prosjektsammendrag
• Oppfølging av arbeidsseminarer
• Lakselusveilederen
• Møtereferater
• Om ny luseforskrift, Hulda Bysheim, Mattilsynet (Måløy)
• Luseovervåking og lusebehandling, Nordland 2009, Kristin Ottesen, Helgeland Havbruksstasjon (Bodø)
• Helhetlig lakselusbekjempelse, informasjonsbrosjyre fra FHL, oktober 2009
• Havforskningsnytt nr. 7/2009, avlusing i merd

Lakselus er en stor utfordring, ikke minst på grunn av mulig effekt på ville laksebestander. God og aktiv dialog for å finne frem til og ta tak i utfordringer som oppleves ute på merdkanten i forbindelkse med behandling mot lus er derfor viktig. Hva er “beste praksis” langs kysten? Hva mangler av kunnskap, teknologi eller annet for å utnytte all kunnskap som finnes om lakselus og lusbehandling i dag, inkludert forebygging? Hvordan organisere og samordne tiltakene best mulig, lokalt, regionalt og nasjonalt.

• Å gjennomføre 4–6 regionale seminarer om lakselus, samt nasjonal konferanse høsten 2009.
• Å engasjere oppdrettere og helsetjenester gjennom deltagelse i en serie av regionale arbeidsmøter med vektlegging på en felles diskusjon om hvilke utfordringer oppdrettsnæringen står overfor i kampen mot lus. Det skal dessuten legges vekt på å oppnå konkrete diskusjoner om hvilke løsninger som er best for enkeltaktører og for fellesskapet og hvordan man skal oppnå størst mulig grad av samarbeid i den regionale lusebekjempelsen.

Delmål
1. Å lage skriftlige oppsummeringer fra alle møtene og presentere disse på www.lusedata.no.
2. Å identifisere FoU-utfordringer.
3. Å peke ut minst ett fellestiltak i hvert område som skal kunne følges opp.
Man regner med at prosjektet vil gi økt oppmerksomhet og en mer aktiv holdning til forebygging og bekjempelse av lus og resistensutvikling hos lus.

Møteserien skal bidra til økt åpenhet og bedre kommunikasjon på regionalt nivå mellom oppdrettere og helsetjenester om hvordan lusesituasjonen oppfattes og hvordan næringen jobber med å håndtere utfordringene med nytt regelverk og økende omfang av resistens. Dette skjer både gjennom selve møtene og ved at hovedpunktene fra møtene publiseres på www.lusedata.no.
Prosjektet gjennomføres i form av 5 regionale samlinger / arbeidsmøter i perioden uke 44–50 i 2009.
Det vil bli holdt arbeidsmøter høsten 2009, med fortløpende publisering av resultater og til slutt en samlet rapport.
keyboard_arrow_up