Til innholdet

Prosjektnummer

900330

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900330
Status: Avsluttet
Startdato: 15.10.2009
Sluttdato: 31.12.2010

Pilotanlegg for robotisert lasting og lossing ombord på fiskefartøy

En prototype av et automatisert lasthåndteringssystem for sortering, palletering, lasting og lossing har vært utprøvd på autolinefartøyet GEIR II i mer enn et år (se  Faktaark).

Delsystemene består av emballering og registrering, mellomlagring, palletering, kraning til lasterom og lossing. Etter utprøvingsperioden og en del feilretting så fungerer alle delsystemene etter hensikten, og rederiet er svært fornøyd mht funksjonalitet. Mye tungt arbeid er automatisert bort på GEIR II. Prosjektet representerer et gjennombrudd for automatisert lasthåndtering og deler av systemet er videreutviklet og og blir tatt i bruk på nye fiskefartøy.
Autolineflåten er redusert fra ca 100 til 38 fartøy på 10 år. Nye fartøyer er svært effektive, men det gjenstår fortsatt noen tunge og ubekvemme arbeidsoperasjoner om bord. Dette gjelder lasthåndtering og skifting/retting av krok. For å øke lønnsomhet og for at fartøyene skal framstå som attraktive arbeidsplasser så bør disse arbeidsoperasjonene automatiseres.
 
I utviklingsprosjektet Råstofflogistikk om bord på autolinefartøy (FHF-900238) som er finansiert av FHF, IN og med egeninnsats fra rederiet H. P. Holmeset AS og Optimar Giske AS er det blitt utviklet et konsept for lasting og lossing. Konseptet er nå kommet over i en konstruksjonsfase og H. P. Holmeset AS vil ta endelig stilling til implementering i løp av kort tid. Beslutningsgrunnlaget er resultater fra konseptutviklingen, en investeringsanalyse og betingelser knyttet til garantier og finansiering av pilotanlegg.
 
Effektivisering av råstofflogistikken kan sammen med andre tiltak føre til innsparing av en stilling om bord, eller stillingen kan brukes til å øke kvaliteten på råstoffet. Automatisering av lasthåndtering fjerner tungt og ubekvemt arbeid og rederiet sparer tid og lossekostnader. Løsningen kan lett overføres til trålflåten.
 
H. P.  Holmeset AS er en ønsket partner i realiseringen av prosjektet fordi laste/lossesystemet kan installeres i et nytt autolinefartøy som er under bygging. Rederiet har deltatt på en rekke møter siden slutten av mars i år, og den teknologiske utviklingen i prosjektet har vært interessant og motiverende mht ønske om realisering. Mannskapene på Geir har deltatt i diskusjoner om bord over tilsendte skisser, og de håper at rederiet ser seg tjent med å installere systemet.
Å konstruere, installere og teste ut en hensiktsmessig løsning på automatisert håndtering av paller med råstoff inn og ut av lasterom. Prosjektet er en realisering av konseptstudiet Råstofflogistikk om bord på autolinefartøy. Løsningen skal tilpasses nybygget Geir (med levering høsten 2010).
 
Delmål
• å redusere tungt, ubekvemt og farlig arbeid i lasterommet
• å redusere bemanningsbehovet, evt. bruke ledige ressurser på å øke kvaliteten på råstoffet og ta vare på biprodukter
• å redusere lossetiden og spare kostnader ved lossing
• å redusere behovet for sortering etter lossing i størst mulig grad
• å redusere feilsortering
• å redusere skader på fiskeråstoffet
Den havgående lineflåten har gradvis gått gjennom en teknologisk utvikling som har vært nødvendig for å kunne rekruttere arbeidskraft og drive lønnsomt. Den gradvise automatiseringen av redskapshåndteringen har fjernet mye tungt arbeid samtidig som at driften har blitt svært effektiv. På de fleste autolinefartøy trekkes fortsatt linen gjennom en såkalt drageluke, forut på styrbord side. Dette er en utsatt arbeidsplass, og flere linebåter har havarert pga av fylling av sjø gjennom drageluken.
 
Dragebrønnen som ble innført på Geir eliminerer dette problemet samtidig som at denne utsatte arbeidsplassen ved linespillet er blitt mye mer komfortabel. En annen effekt av dragebrønnen er mindre tap av fisk samt at dragingen kan foregå i dårligere vær.
 
Det som gjenstår av ressurskrevende og tunge arbeidsplasser på et autolinefartøy er i fryserommet og ved den såkalte splitta der krok blir inspisert, rettet og skiftet etter behov. Robotisering av lasting og lossing er ett av mange tiltak for å gjøre arbeidsplassen om bord i et linefartøy mer attraktiv i konkurranse med andre fartøygrupper og næringer. Robotisering av lasting og lossing kan sammen med andre tiltak føre til innsparing av en stilling om bord, eller stillingen kan brukes til å øke kvaliteten på råstoffet. Utviklingen av automatisert lasthåndtering fjerner tungt og ubekvemt arbeid og rederiet sparer tid og lossekostnader. Løsningen kan lett overføres til trålflåten.
 
Spesifikt for H.P. Holmeset og ”Nye Geir” sier rederiet følgende:
Vi mener at den planlagte løsningen vil redusere skader på mannskap ved lasting og lossing, faktisk like mye som de skader som de ellers pådrar seg om bord. Løsningen vil bidra til at det å være mannskap på en Autoliner blir mer attraktivt. Kostnadene ved lossing er på ca kr. 0,40 per kg, og gjennomsnittlig lossevekt pr. år er på 3500 tonn. Dersom vi sparer 75% av disse kostnadene med dette systemet så utgjør det kr. 1050.000,- i året.
 
På nye Geir vil vi sortere og fryse ned biprodukter som filetavskjær, rygger, hode, lever og rogn. Vi har avtale om å levere, men fortjenesten er marginal. Vi ser for oss at en automatisering av lasting kan avlaste mannskapet i så stor grad at vi kan gjennomføre satsingen på biprodukter uten å måtte ansette en ekstra mann.
Prosjektet er en naturlig fortsettelse og en parallell gjennomføring med utviklingsprosjektet Råstofflogistikk om bord på autolinefartøy (FHF-900238).

Man har funnet det hensiktsmessig at det meste av dokumentasjon og rapportering (leveranser) vil gå gjennom dette prosjektet (og dermed i hovedsak flyttes fra utviklingsprosjektet). Ved iverksettelse vil utviklingsprosjektet gå over i en konstruksjonsfase med utarbeidelse av arbeidstegninger for ulike komponenter, og deretter produksjon og sammenstilling av komponenter. Deler av systemet vil bli testet på Optimar sitt produksjonsanlegg på Valderøya. Så snart nybygget er kommet langt nok vil anlegget bli montert om bord i båten etter en handlingsplan som blir utarbeidet i samarbeid med verftet
 
Aktiviteter med normal skrift tilhører utviklingsprosjektet  Råstofflogistikk om bord på autolinefartøy. Aktiviteter med fet skrift tilhører dette realiseringsprosjektet:
 
1. Utarbeide en brukerspesifikasjon
2. Utarbeide konstruksjonstegninger
3. Utarbeide en animasjon
4. Produksjon/innkjøp av komponenter
5. Sammenstilling og testing hos Optimar Giske AS
6 Utvikling/testing av styresystem og system for lagerhold
7. Montering om bord i fartøyet
8. Testing av hardware og software om bord i fartøyet før avgang verksted og under fiske
9. Feilrapportering, feilsøking og oppretting av feil
10. Utarbeide service- og vedlikeholdsmanualer
11. Fullskala testing med måling av effektivitet
12. Utarbeide hovedrapport, faktaark, foredrag og fagartikkel
Autolineflåten i Norge består av et lite og åpent miljø, og når mange av brukerne inngår i referansegruppen for satsingen ”Fremtidens autoliner – Teknologi for økt lønnsomhet”, som dette prosjektet er en del av, så vil resultatene bli effektivt formidlet innad i miljøet.

Ved prosjektets slutt vil det bli utarbeidet en pressemelding som forteller om resultatene fra prosjektet (inkludert resultater fra prosjekt FHF-900238). Det vil bli utarbeidet et faktaark som gir en kort beskrivelse av s)ystemet og dets anvendelse, og det vil bli utarbeidet et foredrag og en fagartikkel (publikasjon) som kan presenteres på konferanser og i fagblad.
 
En animasjon som viser systemets virkemåte vil bli utarbeidet, og denne vil være offentlig tilgjengelig. Resultatene fra prosjektet vil bli presentert på neste Fiskerimesse i Trondheim i 2010. Det vil også bli utført fullskala tester der resultatene blir gjort tilgjengelige gjennom sluttrapport, foredrag og fagartikkel.
keyboard_arrow_up