Til innholdet

Prosjektnummer

900340

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900340
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2009
Sluttdato: 31.12.2011

Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet

Farge og fargeutvikling under lagring av laks
Nofima har ikke påvist noen systematiske endringer i farge som følge av endring av lysspredning, men det ble vist at mengde hemeproteiner (hemoglobin/myoglobin) kan være høyt nok til å gi et vesentlig bidrag til fargen. Dette medfører at oksidasjonstilstanden til hemeproteinet vil være av betydning for opplevd farge, hvor en filet typisk blir mer gul når hemeproteinet oksiderer. God utblødning og god kjølekjede er viktig for å beholde fargen så lenge som mulig.

En konsekvens av dette vil være at fileter som har tilsynelatende lik farge under pakking, kan endre fargen forskjellig under lagring pga. forskjellig mengde restblod i fileten. Fileter med høyt blodinnhold vil bedømmes som mindre rød etter en tids lagring. En mulighet for å unngå dette vil være å pakke fileter basert på opplevd farge og konsentrasjon av hemeprotein. Fargemåling vha. avbildende spektroskopi er bedre enn bruk av fargekamera.

Deteksjon av blod og melaninflekker
Nofima har vist at påvisning av melanin- og blodflekker ikke kan basere seg utelukkende på overflateinspeksjon. Melaninflekker kan være lite synlig i overflaten, men samtidig gå hele veien ned til skinnet. Nofima har utviklet et system for automatisk påvisning av blod- og melaninflekker basert på avbildende spektroskopi. Resultatene viser at blod- og melaninflekker kan påvises med stor nøyaktighet (henholdsvis 95,2 % og 91,9 %) samtidig er det mulig å skille mellom blod og melanin.

I dag er det vanskelig å skille blod- og melaninflekker manuelt noe som er nødvendig for å identifisere årsaken til flekker i laksefileter. Den umiddelbare nytteverdien av å ta i bruk dette systemet i industriell sammenheng vil være å kunne påvise melanin- og blodflekker inne i fileten, og automatisk skille mellom blod- og melaninflekker. Dette vil gi et verdifullt bidrag i det videre arbeidet med å oppnå en optimal og styrt kvalitet på norske filetprodukter.

Pinnebein i laksefilet: toleransegrenser hos forbruker
Nofima har vist gjennom kontrollerte forsøk at konsumenter kan påvise tykkfiskbein ned til en tykkelse på ca. 0,35 mm og en lengde på 9 mm. Ved maskinelle beinplukking har en funnet både hele og knekte bein i fileten. En stor del av knekte beina ble ikke fjernet i etterkontrollen og i forsøket ble det funnet 24 tykkfiskbein i 99 fileter tatt ut etter den manuelle etterkontrollen, hvorav kun 4 av disse var så små at 90 % av konsumentene ville ha akseptert dem.

Gitt at den ene testen som her er gjort er representativ for industriell beinplukking av post-rigor laksefileter, så kan man si at dagens system med maskinell beinfjerning etterfulgt av en manuell etterkontroll er for dårlig med tanke på å garantere beinfrie fileter. Den maskinelle beinplukkingen må forbedres, og spesielt med tanke på bein i fremre del av fileten. En mulig måte å forbedre den manuelle etterkontrollen på vil være å bruke røntgen for å påvise bein og beinfragmenter, og deretter presentere posisjonen til restbeina for operatøren.

Produksjon av norsk laks er i stadig økning og med de problemene som oppleves i Chile vil det fortsatt være selgers marked. Selv om situasjonen i dag tilsier at det meste som produseres kan selges som “superior" vil ikke denne trenden fortsette for all fremtid.
 
Det er derfor viktig å tenke langsiktig og opparbeide seg et konkurransefortrinn gjennom å legge vekt på kvalitet. Norsk lakseoppdrett står overfor mange utfordringer knyttet til kvalitetsegenskaper som for eksempel bløt muskel, melanin (fargepigmentflekker), spalting, fargeavvik, fargetap, osv.

En bedrift har et konkurransefortrinn hvis den klarer å skape bedre lønnsomhet enn konkurrerende bedrifter. Dette kan oppnås gjennom å kutte produksjonskostnadene, det vil si bedre sine marginer i forhold til konkurrentene. Eller så kan bedriften øke betalingsviljen til kundene gjennom å tilby produkter eller produktegenskaper som er bedre tilpasset kundenes preferanser enn konkurrerende produkter – differensiere seg i forhold til konkurrentene. Det er altså kundenes preferanser som er essensielle for å kunne differensiere produktene, og som legger premissene for hvordan en bedrift kan foreta grep for å imøtekomme disse preferansene.

Online-målinger i matindustrien brukes i økende grad. Dette kommer av at ny teknologi muliggjør avanserte og robuste målinger, og at en stadig mer industrialisert produksjon har økt behovet for en løpende kvalitetskontroll av hele produksjonen. Online-målinger er gjerne basert på sensorer som kan gjøre ulike kvalitetsmålinger raskt og ikke-destruktivt. Som eksempler kan nevnes systemer som allerede er i bruk i norsk industri i dag: Måling av fett og pigment i laksefileter basert på synlig og nær-infrarød (NIR) spektroskopi (målemetoder som baserer seg på at atomer kan ta opp og sende fra seg elektromagnetisk energi), vanninnhold i salt- og klippfisk, matinnhold i taskekrabber, også basert på NIR, samt påvisning av bein i fiskefileter basert på røntgen. Disse systemene gjør det mulig å dokumentere kvalitetsegenskapene på hvert eneste produkt og de legger til rette for sortering/differensiering i ulike kvalitetsklasser.
Å utvikle og videreutvikle online-instrumentering for kvalitetssortering av laks og lakseprodukter.
Automatisk måleteknologi gjør det mulig å dokumentere kvalitetsegenskapene på hvert eneste produkt, og det kan legges til rette for sortering/differensiering i ulike kvalitetsklasser.
 
Når det gjelder for eksempel fett og pigment i laks, er dette egenskaper som kundene er opptatt av, men som ikke er like direkte bestemmende for pris og markedstilgang. Derfor er nytteverdien av slike målinger ikke alltid like opplagt. Lønnsom bruk av slik teknologi vil trolig betinge en bevisst markedsstrategi der slike målinger brukes målbevisst til differensiering.
 
Bortsett fra rent markedsmessige fortrinn så vil hurtigmetoder også kunne gi besparelser i personalkostnader, analysekostnader og tid.
Prosjektet kan deles i to hovedretninger:
1. måling av farge (inkludert blod og melaninflekker) og pigment i filet, og
2. dokumentering av røntgenbasert beinkontroll i laksefileter. Utfordringene som må løses er svært forskjellige og veien frem til en industriell løsning er variert.

For å kunne implementere instrumentell måling og sortering på ulike steder i verdikjeden for laks er det en del forskningsoppgaver som må løses innenfor de to hovedretningene i prosjektet.
 
Farge og pigment
1. Kartlegge og dokumentere krav til romlig og spektral oppløsning for påvisning og identifisering av blod og melanin i tillegg til farge og pigmentering i filet ved hjelp av avbildende spektroskopi. Undersøke hvor dypt inn en kan påvise for eksempel melanin og hvordan måleoppsett kan optimaliseres for dyp sampling.

2. Avdekke hvilke parametere som bidrar til endringer i opplevd farge i fersk og prosessert filet. Undersøke hvilken effekt lysspredning har på farge og endring av farge over tid. Anvende denne kunnskapen til å forbedre spektroskopiske pigment og fargemålinger.

3. Finne sorteringskriterier på fersk filet for “godkjent farge” også etter prosessering og lagring.

Røntgenbasert beinkontroll
4. Dokumentere hvorvidt oppløsning og sensitivitet til Marel Food Systems sin røntgenenhet, SensorX, kan påvise bein og beinfragmenter i laksefileter (prosessert pre- eller post-rigor (før eller etter dødsstivhet)). Dersom ikke ytelsen er tilstrekkelig vil anbefalinger bli gitt til Marel på mulige forbedringer.
 
5. Avdekke krav og utfordringer for implementering av automatisk trimming av bein i nakken basert på røntgenbilde fra SensorX.
Resultater fra prosjektet vil presenteres i møter med referansegruppen samt i møter arrangert i regi av Filetforum Laks. Referansegruppen skal i tillegg holdes orientert i form av skriftlige rapporter i henhold til fremdriftsplanen.

I tillegg skal resultater publiseres i egnede medier underveis i prosjektet så snart de foreligger.

Resultatene vil også formidles til utstyrsleverandører som kan være motivert for kommersialisering av resultatene.
keyboard_arrow_up