Til innholdet

Prosjektnummer

900799

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900799
Status: Avsluttet
Startdato: 01.08.2012
Sluttdato: 31.12.2013

Hva betyr ny PD-virusvariant for norsk fiskeoppdrett? Karakterisering av virus, sykdomsutvikling og utbredelse

Resultater både fra fullengde-sekvensering og subtyping viste at samtlige undersøkte marin SAV2-isolater i Norge nesten er identiske, og dette indikerer en enkeltstående introduksjon til norsk lakseoppdrett for relativt kort tid siden. Dette støttes av resultatene fra subtypingen av eldre PD-utbrudd, hvor første funn av marin SAV2 var i Midsund i juni 2010. Viruset har så spredt seg lokalt i Midsund-området og deretter nordover i 2011–2012. I det gamle kjerneområdet for PD (Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane) påvises kun SAV3.
 
Resultater fra smitteforsøk viser høyere dødelighet knyttet til SAV3- enn SAV2-isolater. Disse resultatene støttes av data fra felt, som også viser signifikant større dødeligheter i PD-utbrudd forårsaket av SAV3 enn SAV2. Smitteforsøket viser at begge SAV-gruppene gir betydelig reduksjon i tilvekst etter 12 uker sammenlignet med kontrollgruppen. Det er imidlertid ingen forskjell mellom SAV-gruppene, og dette er i samsvar med feltdata.

Formidling i vitenskapelige artikler
– M. J. Hjortaas, B. Bang Jensen, T. Taksdal, A. B. Olsen, A. Lillehaug, E. Trettenes, and H. Sindre (2015), ‘Genetic characterization of salmonid alphavirus in Norway’, Journal of Fish Diseases, doi: 10.1111/jfd.12353, see <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12353/abstract> for abstract and purchase.
– M. D. Jansen, B. Bang Jensen, and E. Brun (2015), ‘Clinical manifestations of pancreas disease outbreaks in Norwegian marine salmon farming – variations due to salmonid alphavirus subtype’, 38, 343–353, see <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12238/abstract> for abstract and purchase.
– T. Taksdal, B. Bang Jensen, I. Böckerman, M. F. McLoughlin, M. J. Hjortaas, A. Ramstad, and H. Sindre (2014), ‘Mortality and weight loss of Atlantic salmon, Salmon salar L., experimentally infected with salmonid alphavirus subtype 2 and subtype 3 isolates from Norway’, Journal of Fish Diseases, 38, 1047–1061, see <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jfd.12312/abstract> for abstract and purchase.
– M. J. Hjortaas, H. R. Skjelstad, T. Taksdal, A. B. Olsen, R. Johansen, B. Bang-Jensen, I. Ørpetveit, and H. Sindre (2013), ‘The first detections of subtype 2–related salmonid alphavirus (SAV2) in Atlantic salmon, Salmo salar L., in Norway’, Journal of Fish Diseases, 36, 71–4, see <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2761.2012.01445.x/abstract> for abstract and purchase.
Pankreas disease (PD) i Norge er i flere uavhengige studier vist å være forårsaket av en norsk variant av salmonid alphavirus, subtype 3 (=SAV3). Våren 2011 ble det for første gang i Norge påvist PD forårsaket av en annen variant av SAV. Denne nye norske varianten ligner genetisk på SAV subtype 2 som er årsak til Sleeping Disease i regnbueørret (RØ) i ferskvann i Europa. En SAV2-lignende variant er også påvist ved PD-utbrudd på laks i sjø i Skottland.

Videre undersøkelser har påvist SAV2-lignende virus i til nå 16 PD-tilfeller i 2010–2012. Kunnskapen om denne nye virusvarianten knyttet til PD-utbrudd i Norge er begrenset.

Relevans for næringen
For å kunne utrede betydningen av ny PD-virusvariant for norsk fiskeoppdrett, må virusvarianten og sykdommen den forårsaker karakteriseres og sammenlignes med PD forårsaket av den “gamle” SAV3.
Å utrede omfanget og betydning av SAV2-lignende PD-virus i Norge. Kunnskap om dette er nødvendig for å vurdere hvordan sykdommen skal bekjempes.
Bedre kunnskap om smitteveier, utbredelse og patogenese er nødvendig når konkrete tiltak skal settes inn for å forhindre spredning av denne nye PD-virusvarianten, og kan medvirke til å begrense tapene for næringen.

Siden den nye varianten allerede er påvist i en rekke PD-utbrudd og nå dominerer i området utenfor endemisk sone og derfor allerede har medført betydelige tap for næringen, er det spesielt viktig å få kartlagt omfanget av smitte og betydningen av sykdommen.
Delprosjekt 1: Viruskarakterisering
Genomet til isolater av SAV2-lignende PD-virus, utvalgt på bakgrunn av både patologi, dødelighet, geografisk lokalisering og tilgjengelige sekvensdata, skal fullengde-sekvenseres i dette prosjektet, slik at slektskapet med andre SAV-virus kan fastsettes endelig. I samarbeid med AgriFood and Biosciences Institute (AFBI) i Storbritannia vil en deretter gjøre slektskapsstudier mellom norske og skotske virusvarianter. En sammenligning av lengre virussekvenser vil gi en langt sikrere slektskapsvurdering mellom varianten som er påvist i Norge og variantene fra Skottland.

Delprosjekt 2: Smitteforsøk
Delprosjekt 2a: Virulensforskjeller mellom marin SAV 2 og SAV 3?
Smitteforsøk skal gjennomføres hvor hvor laks smittes  med norsk marin SAV2 virusvariant og med SAV3. Resultatene fra smitteforsøket vil sammenholdes med det man finner hos naturlig smittet fisk i forbindelse med PD-utbrudd.

Delprosjekt 2b: Kan leppefisk smitte laks med PD-virus (SAV)?
Man ønsker å undersøke hvorvidt SAV kan replikere i leppefisk og derved fungere som vert for SAV med et smitteforsøk. Smitteforsøket på leppefisk vil være et samarbeid mellom Veterinærinstituttet, MSD og Marine Harvest.

Delprosjekt 3: Geografisk spredning/smittepotensial/virusreservoar
Innsamlet materiale (biologisk og epidemiologiske data) fra PD-utbrudd over en lengre tidsperiode fra de områdene hvor SAV2-lignende virus nå er påvist skal gjennomgås for om mulig å identifisere introduksjonssted og - tidspunkt. Ved sekvensering av flere genområder fra de ulike isolatene vil en identifisere eventuelle ulikheter mellom de ulike norske påvisningene slik at modeller for molekylær epidemiologi kan benyttes for å se på spredning av virus. I denne sammenheng vil pilotmodeller utviklet for spredning i sjø bli benyttet, og dessuten vil muligheten for spredning via bl.a.  brønnbåttransport undersøkes (dette vil delvis skje i samarbeid med MAROFF-brønnbåtprosjektet Logifisk).
 
Delprosjekt 4: Dødelighet, risikofaktorer og tilvekst
Epidemiologisk sammenligning av PD-utbrudd forårsaket av SAV3 og SAV2-lignende virus med fokus på dødelighet, risikofaktorer og produksjon. Månedlige innberetninger til Havbruksdata over  dødelighet og andre produksjonsvariabler på lokaliteter som har fått påvist SAV2-lignende og alle andre PD-lokaliteter vil bli sammenlignet med henblikk på å finne forskjeller og likheter. Et spørreskjema vil bli sendt ut til alle lokaliteter med bekreftet SAV2-lignende subtype og til et sammenlignbart utvalg utbrudd med bekreftet SAV3-subtype. Dette spørreskjemaet vil bli brukt til å innhente utvidede opplysninger om risikofaktorer (for eksempel tilførsel av fisk, flytting osv.), forebygging (for eksempel vaksinasjonsstatus, screening, fôring med PD-fôr) og andre relevant produksjonsdata. Innsamlede data vil bli brukt i analyse og beskrivelse av forskjeller og likheter mellom SAV2-lign og SAV3 subtyper, til bruk i en basal økonomisk vurdering som i senere studier kan videreutvikles til en bredere sosial-økonomisk evaluering av konsekvenser og kontrollstrategier.
Resultatene vil bli publisert i internasjonale tidsskrifter. Et notat angående SAV2-lignende PD-virus er planlagt publisert til høsten som resultat av prosjektet.

Resultater vil bli publisert i mer populærvitenskapelig form i for eksempel Norsk Fiskeoppdrett, kyst.no og forskning.no. Resultater vil også presenteres på neste Havbrukskonferanse (2013) og EAFP-møte (2013)
keyboard_arrow_up