Til innholdet

Prosjektnummer

901034

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901034
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2014
Sluttdato: 26.09.2016

Kunnskapssammenstilling om pankreassykdom (PD) med hovedvekt på en evaluering av ulike tiltak mot smittespredning og tap ved sykdomsutbrudd ved sjøvannsoppdrett av laksefisk

Sammendrag fra prosjektets faglige sluttrapportering
Resultatene fra dette prosjektet viste blant annet at tiltak for å redusere risikoen for PD-utbrudd og redusere tap ved utbrudd benyttes i stort omfang, men at det er manglende kunnskap om effekten av tiltakene. Vaksinasjon mot PD benyttes gjennomgående på Vestlandet, mens det synes å herske en feiloppfatning i SAV2-sonen at vaksinasjon ikke er tillatt der.
 
Et sammendrag av prosjektet finnes også i Norsk fiskeoppdrett 8-2016, side 66–69.
De to rapportene som foreligger fra prosjektet svarer på målsetningen med både å gi en samlet kunnskapssammenstilling og en erfaringsbasert oversikt om PD. 

Gjennom dette arbeidet har en fått avdekket hvilke tiltak som benyttes, men også at det er liten kunnskap om hvor effektive tiltakene faktisk er.
Pankreassykdom (PD) forårsaker store tap for norsk havbruksnæring. Det pågår to adskilte PD-epidemier hos laksefisk i oppdrett, både med hensyn til geografisk utbredelse og virus-subtype. På Vestlandet fra Rogaland til Sunnmøre finnes salmonid alphavirus 3 (SAV3). I Romsdal, på Nordmøre og i Sør-Trøndelag finnes SAV2. Innenfor PD-sonene er det stor regionvis variasjon i antall oppdrettsanlegg med påvist PD-smitte, i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre er det få lokaliteter med PD.

Det har siden 2003 vært flere tilfeller av PD nord for Hustadvika; i Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag, som alle har vært bekjempet effektivt med utslakting og sanering av lokaliteter. Spredningen av smitte til Nordmøre og Sør-Trøndelag i 2012 lot seg imidlertid ikke bekjempe med de tiltakene som ble tatt i bruk, og det medførte at det ble opprettet en ny PD-sone til grensen til Nord-Trøndelag, med et påfølgende stort antall PD-utbrudd i regionen.

Med utgangspunkt i erfaringer med ulike tiltak, sammen med situasjonen med to adskilte epidemier, og områder med få lokaliteter med smitte, har man et godt utgangspunkt for å gi en vurdering av:
• smittereservoar/smittekilder
• smittetrykk/smitteutskillelse, lokalitetsnivå
• smitteopptak og mottaklighet, individ/populasjonsnivå
• faktorer som bidrar til spredning av PD
• faktorer som bidrar til å hindre smittespredning
• faktorer som bidrar til reduserte tap ved PD-utbrudd
• kostnader forbundet med PD
• kostnader forbundet med tiltak mot PD
• Å gi en samlet framstilling av eksisterende kunnskap om PD med hovedvekt på effekt av ulike tiltak, identifisering av kunnskapshull og/eller områder hvor kunnskapen er basert på svak empiri, dvs. undersøkelser basert på erfaring.
• Å gjennomføre en innsamling og systematisering av erfaringer med ulike tiltak som har vært benyttet av industri og forvaltning i forbygging og bekjempelse av PD, samt gi en samlet evaluering av disse tiltakene.
• Å gi en oversikt, samt konkrete tiltak, basert på en samlet framstilling av publisert kunnskap og erfaringer over risikofaktorer for introduksjon:
o som kan iverksettes når PD oppstår utenfor PD-sonene
o som skal bidra til å redusere dødelighet/økonomiske tap i anlegg med PD-smitte
o for å bekjempe PD i avgrensede områder i PD-sonene
o for å utrydde PD i hele PD-soner
Studien skal øke den praktiske kunnskapen om hvordan PD spres og kan forhindres/bekjempes. Man skal sammestille tiltak som enkeltanlegg og industrien kan iverksette for å redusere videre spredning av PD til områder utenfor PD-sonene. Studiet skal også vise hvilke tiltak som kan være /har vist seg å være gunstige for redusere tapene i områder med PD.

På lengre sikt kan evalueringen brukes til å underbygge kontrollstrategier som bidrar til at regioner, fylker og hele landet kan bli PD-fritt. Med PD-fri status elimineres tap på grunn av PD, kostnader til tapsreduserende tiltak minimaliseres, og eventuelle restriksjoner på internasjonal handel oppheves. PD er nå en internasjonalt listeført sykdom av Verdens dyrehelseorganisasjon (World Organization for Animal Health (OIE)).
Det skal skrives en rapport/utredning om pankreassykdom, med spesiell vekt på dokumentert effekt og erfaringer med ulike tiltak mot smittespredning og tap.
 
Rapporten deles i to delrapporter:
Del 1: Litteratur-review (kunnskapssammenstilling) basert på tilgjengelige publiserte resultater, både vitenskaplige og faglige rapporter.

Del 2: Erfaringsbasert kunnskap innhentes og analyseres fra fiskehelsetjenester/oppdrettsaktører og Mattilsynet i distrikter med PD-erfaring. Norske og internasjonale resultater (Irland og Skottland) inkluderes.

Rapportene og innsamling og sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap skal utarbeides av en prosjektgruppe som ledes fra Veterinærinstituttet, men som inkluderer sentrale fageksperter fra andre miljøer innenlands og utenlands.
 
Del 1: Review-delen av rapporten
Denne vil bygges opp rundt følgende temaområder:
• Om sjukdommen (kortfattet): Virus, kliniske tegn/symptomer, patologi, forløp i populasjon og utbredelse av SAV-subtyper.
• Patogenese, individnivå: Smitteopptak, sjukdomsmekanismer og smitteutskillelse.
• Smittedynamikk: I populasjon og mellom populasjoner
• Smittespredning: Smittereservoar, mekanismer for spredning, spredningsavstander, havstrømmer og vektorer
• Risikofaktorer for å få sykdom, smittespredning og smitteopptak
• Tiltak for å hindre smittespredning: Mellom anlegg og over sonegrenser.
• Tiltak for å redusere tap ved PD.

Del 2: Erfaringsbasert kunnskap
Dette samles inn i dialog med fiskehelstjenester,  oppdrettsaktører og tilsyn. Man vil identifisere kontaktpersoner i Mattilsynets distriktskontorer og i oppdrettsselskapene, som gjøres ansvarlig for tilgang på relevant informasjon.
Før ferdigstillelse av delrapport 1, og under planlegging av del 2, inviteres det til et åpent dialogmøte med ulike aktører fra myndigheter, oppdrettsnæring, fôrselskaper og vaksineindustri.

Delrapportene publiseres og gjøres tilgjengelig på nettsidene til FHF og Veterinærinstituttet. Samlet rapport formidles aktivt til myndigheter og næringsaktører.

For del 1 tar man sikte på internasjonal, vitenskaplig publisering av review-artikkelen.

Del 2 kan også være aktuell for vitenskaplig publisering, dersom kvaliteten på dataene som samles inn vurderes å være av god nok kvalitet.

Regional møteserie vurderes, med formål om å forbedre regionale strategier for kontroll og tapsreduksjon og/eller utvikle strategier for utryddelse av PD.
keyboard_arrow_up