Til innholdet

Prosjektnummer

901013

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901013
Status: Avsluttet
Startdato: 01.11.2014
Sluttdato: 31.12.2015

Interessekonflikter i Norges handelspolitiske forhandlinger

Åpen tilgang-utgave i desember 2020
Boken Interessekonflikter i norsk handelspolitikk ble gjort gratis tilgjengelig på Idunn.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport

Prosjektet har resultert i utgivelsen av boken Interessekonflikter i norsk handelspolitikk. Samlet representerer boken en omfattende analyse av norsk handelspolitikk, der konklusjonene er underbygget av så vel prinsipielle argumenter som omfattende empirisk dokumentasjon. Kapitlene ble fagfellevurdert gjennom en intern prosess der utkast ble kommentert av utvalgte “discussants”, i tillegg til at referansegruppen og noen andre ressurspersoner ble invitert til å kommentere.
 
I tillegg til bokens akademiske verdi er den et viktig og varig innspill i den nærings- og handelspolitiske debatt. Boken har fått betydelig mediedekning høsten 2015, gjennom rundt 20 presentasjoner og nærmere 50 medieoppslag i aviser, fagpresse og i TV-innslag.
 
Spesielt overfor berørte næringsorganisasjoner og det handelspolitiske miljøet inkludert departementer og Storting, og i noen grad internasjonale miljøer (EU, EFTA), har boken fått betydelig oppmerksomhet. Et viktig resultat er dermed at den videre utforming av handelspolitikken kan skje med utgangspunkt i et bedre kunnskapsgrunnlag.
Formålet med arbeidet har vært å bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for handelspolitikken, gjennom en tverrfaglig bok med bidrag fra økonomi, historie og statsvitenskap.

Boken Interessekonflikter i norsk handelspolitikk er fortsatt relevant og etterspurt i 2020, derfor bidro FHF til at boken i desember 2020 ble gratis tilgjengelig, hvilken øker nytten betraktelig. Den er tilgjengelig Idunn.

Gjennom betydelig oppmerksomhet på dette arbeidet i media, er FHF av den oppfatning at arbeidet har bidratt til økt oppmerksomhet ved handelspolitikken og dermed bidratt til å skape et bedre grunnlag for beslutninger, noe som videre kan gi muligheter for økt markedsadgang for sjømatnæringen i framtidige handelspolitiske forhandlinger for Norge.
Både i Verdens handelsorganisasjon (WTO) og frihandelsavtaler kan markedsadgang for sjømat bli blokkert fordi man ikke finner løsninger på andre temaer i forhandlingene, for eksempel beskyttelse i landbruket. Prosjektet analyserer disse koblingene og er relevant for diskusjon og utforming av handels- og næringspolitikk.
Å belyse hvordan markedsadgang for sjømat er og har vært koblet til andre temaer i handelspolitiske forhandlinger og hvordan dette bør håndteres av norske myndigheter og fiskerinæringen i framtiden. Prosjektet har som ambisjon å bidra til bedre markedsadgang for sjømatnæringen som resultat av framtidige handelspolitiske forhandlinger for Norge.
 
Delmål
Å produsere en tverrfaglig bok med bidrag fra flere fagmiljøer, for publisering i september 2015.
Boken vil kunne være et viktig bidrag både for næringsøkonomisk analyse og for næringspolitiske vurderinger knyttet til internasjonal handelspolitikk (WTO, EU, frihandelsavtaler). Den vil være et innspill i debatt om nærings- og handelspolitikk og direkte relevant når det gjelder handelspolitiske prosesser som vil finne sted de nærmeste årene (EU, TTIP, WTO etc.).

Bedre markedsadgang for sjømat kan bidra til eksportvekst; for eksempel kan full tollfrihet i EU gi en eksportvekst i milliardklassen (kilde: NUPI v/A. Melchior 2007).
Prosjektet skal resultere i en bok utgitt på Universitetsforlaget, med Arne Melchior og Ulf Sverdrup, NUPI som redaktører, og rundt ti forfattere med spesialisert og høy kompetanse på ulike felter.
 
Prosjektet er tverrfaglig og omfatter økonomi, statsvitenskap, forhandlingsteori og historie. Førsteutkast til bokens kapitler vil produseres innen mars 2015; på grunnlag av fagfellekritikk og arbeidsmøte/workshop vil kapitlene så revideres og ferdig bokmanus er planlagt i mai 2015. Boken vil dermed kunne være ferdig trykt i september 2015. Lansering, formidling og prosjektavslutning vil skje i september–oktober 2015.
 
FHF har oppnevnt en  referansegruppe som  trekkes inn for diskusjon av plan og gjennomføring av prosjektet. Videre kan næringens aktører delta i workshop/arbeidsmøte april 2015 for å kommentere utkast. Det vil være bredere invitasjon til lansering i september 2015.
Følgende formidlingstiltak er planlagt:
• Bok: Tradisjonell distribusjon.
• Forfattere oppfordres til populærformidling via kronikker.
• NUPI skriver minst to kronikker.
• Ved lansering: Seminar med bred invitasjon.
keyboard_arrow_up