Til innholdet

Prosjektnummer

901274

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901274
Status: Avsluttet
Startdato: 15.11.2016
Sluttdato: 31.12.2017

Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (OPTIPRO 3)

• Testene viser at vannfordelingen opp gjennom bunnplaten er optimal, slik at fisken får tilstrekkelig oksygen, selv med mye fisk på tanken.
• På grunn av optimal vannfordeling er det svært god overlevelse, i tillegg til at fisken restituerer under levendelagringen.
• Filetfargen går fra rosa til hvit ved levendelagring på minimum 6 timer.
• Svanehalsen fungerer med tanke på kontrollert tømming av tanken for fisk, men for å tømme tanken helt, er det påkrevd at vannivået senkes ned på bunnplaten.
• Oppstrøms vannfordeling kan også benyttes i mottaksbingen og holde mesteparten av fisken i live gjennom hele produksjonen.
• Det bør imidlertid tas hensyn til at fisken øker blodmengden ut i muskelen de 2–4 første timene av levendelagringen. Dette kan bidra til at fargen på muskelen ikke blir vesentlig forbedret sammenlignet med vanlig trålkvalitet, dersom fisken slaktes ut før den har vært restituert i minst 6 timer.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Majoriteten av trålerne slipper fortsatt fangster på 20–30 tonn direkte ned i mottaksbinger, på samme måte som for 60 år siden. I 2015 finansierte FHF prosjektet “Nye metoder for ombordtaking og optimal fangstbehandling for fremtidens trålere, konseptutvikling og økonomisk evaluering” (FHF-901094), som gikk ut på å designe framtidens tråler. Men det er ofte stor risiko i å implementere ny teknologi på fartøy, så FHF finansierte OPTIPRO-3 i 2016, som gikk ut på å bygge og teste ut en ny prototype levendefisktank (4,5 kbm), med kapasitet til å holde inntil 2000 kg fisk levende.

Viktigste resultater
Ut fra testrundene er det klart at vannfordelingen i tanken var optimal, og gav god overlevelse (rundt 90 prosent), i tillegg restituerer fisken under levendelagringen. Tanken tømmes kontrollert via en svanehals og løsningen fungerer godt, men det er påkrevd at vannivået i tanken må senkes helt ned på bunnplaten ved tømming. Levendelagring i 6 timer bidro til lysere farge på fiskemuskelen, sammenlignet med fiskemuskel fra vanlig trålkvalitet.

Samme teknologi kan benyttes i mottaksbingen på en tråler. Mesteparten av fisken kan dermed holdes i livet fram til bedøving og bløgging, men det må tas hensyn til at fisken øker blodmengden ut i muskelen de 2–3 første timene av levendelagringen. Dette kan bidra til at fargen på muskelen ikke blir noe vesentlig forbedret sammenlignet med tradisjonell praksis.​
Testene av en tank for midlertidig levendelagring av hvitfisk viser at teknologien som er utviklet kan brukes til restitusjon av fisk i typisk 6 timer for at fisken skal kvitte seg med blod i fiskekjøttet. Teknologien kan også anvendes i “våte” mottak i trålere, men bløggekapasiteten må da være så stor at fisken kan bløgges innen ca. 30 minutter for at fileten ikke skal få et rosa preg.
I 2012 ble Nofima og SINTEF engasjert av FHF for å beskrive beste praksis (“State-of-the-art”) i trålnæringen gjennom intervju av fire norske trålrederier i prosjektet “Implementering av teknologi for optimal kvalitet i fremtidens prosesslinje på trålere (OPTIPRO): Fase 1” (FHF-900930) (Olsen et al. 2014).

I etterkant av dette finansierte FHF i samarbeid med Innovasjon Norge Prosjekt i bedrift (PIB)-prosjektet “Nye metoder for ombordtaking og optimal fangstbehandling for fremtidens trålere, konseptutvikling og økonomisk evaluering” (OPTIPRO 2) (FHF-901094). Nergård Havfiske AS hadde prosjektet sammen med en rekke underleverandører (Optimar AS, Cflow AS og Rolls-Royce Marine AS) for å starte konstruksjonen av fremtidens tråler som baserer seg på pumping fra trål og korttids levendelagring om bord før produksjon.

På slutten av dette prosjektet ble det laget forslag til pumpeteknologi og innfesting av pumpeslange i trålposen (“cod end”). Forslaget er i samsvar med tidligere forslag fra Senter for miljøvennlig fangstteknologi (CRISP). I tillegg ble det laget forslag til levendelagringstank om bord, med tanke på korttids restitusjon av fisken før slakting.

Det er knyttet svært stor risiko til å implementere dette om bord før grundig uttesting har vært gjennomført. OPTIPRO 3 tar derfor sikte på å videreføre arbeidet med å teste ut nye levendefisktanker for korttids levendelagring ombord på fremtidens tråler. 

• Å bygge, teste og evaluere prototype mellomlagringstank (Optimar).
• Å måle kapasitet i foreslåtte levendefisktanker (kg/kubikkmeter) og teste metoder for “fisk-inn” og “fisk-ut”.
• Å teste alternativ bruk som bløggetanker eller nedkjølingstanker.

Prosjektet representerer vilje til og mulighet for automatisering og kvalitetsheving for norsk fiskerinæring. Prosjektet vil blant annet bidra til etablering av levendelagrings- og automatiseringssystemer i prosesslinjen om bord på trålerflåten.

For å holde byggekostnadene (nybygg og ombygging) nede, er optimalisering av logistikk og areal et viktig tema. For å lykkes med disse endringene er det derfor nødvendig med forskning og utvikling i tett samarbeid med rederiene og utstyrsleverandørene. Målet er å få til en økonomisk sikker, kvalitetsmessig stabil og effektiv fangsthåndtering og prosessering. Dette prosjektet gjør det mulig å gjennomføre nødvendig uttesting, endringer og tiltak, før disse tankene blir installert om bord på nytt fartøy.

Prototype for levendefisktankene skal bygges av Optimar, med tanke på oppstrøms vannfordeling. Diskusjon med Optimar er i gang, og bestilling av prototype for levendefisktank iverksettes ved prosjektgodkjenning.

Disse tankene skal ha en teoretisk kapasitet på ca. 2000 kg levende fisk. Det skal måles kapasitet i de foreslåtte levendefisktankene (kg/kubikkmeter) og testes metoder for “fisk-inn” og “fisk-ut”. Nofima skal teste ut kapasiteten til tanken, med vekt på overleving og restitusjon (blod-laktat, glukose og pH). Uttesting av prototype levendefisktank skal i første omgang gjøres under kontrollerte forhold ved Nofimas fasiliteter ved Havbruksstasjonen i Tromsø. I samarbeid med Nergård Havfiske AS skal tanken også testes ut i full skala på kommersielt fiskefartøy, M/Tr J. Bergvoll. Dette for å kunne belyse potensielle utfordringer for fiskens fysiologiske status etter tråling og effekten av bølgepåvirkning. 

Tanken vil også bli testet for alternativt bruk som bløggetank eller nedkjølingstank for både levende fisk og sløyd fisk før frysing. Fra forsøk i tidligere prosjekter forsøk er det rimelig å anta at konstruksjonen også er godt egnet for å transportere blodvann fra utblødd fisk og varme fra fisk. Det vil derfor bli gjennomført utblødningsforsøk i tanken. Etter utblødning vil det bli tatt ut prøver med tanke på fangstskader og farge (restblod) på filét samt filétspalting. 

Noen kritiske punkt for fremdriften kan oppstå. For uttesting av ny levendefisktank er prosjektet avhengig av at Optimar får bygd prototypen i løpet av de tre første månedene. Uttesting av levendefisktank skal også testes ut ombord på kommersielt trålfartøy (M/Tr J. Bergvoll). Framdriften kan derfor også bli noe påvirket av fiskeri og værforhold.

Prosjektets resultater vil formidles gjennom nyheter på Nofimas og FHFs hjemmesider. Det vil bli produsert faktaark, faglig sluttrapport samt at resultatene vil presenteres på en FHF-samling.
keyboard_arrow_up