Til innholdet

Prosjektnummer

901305

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901305
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2017
Sluttdato: 30.06.2020

Karakterisering av PRV: Inaktivering og virulens

Piscine orthoreovirus (PRV) er assosiert med hjerte- og skjelettmuskelbetennelsen HSMB, som er en vanlig virussykdom i norsk lakseoppdrett. PRV er vidt utbredt og det finnes per i dag ingen målrettede tiltak for å redusere PRV og HSMB. Et viktig tema fremover vil være å redusere PRV i oppdrettslaks, spesielt holde fisken fri for PRV i ferskvannsfasen.

Forskergruppen ved NMBU Veterinærhøgskolen har utarbeidet en metode for å rense PRV direkte fra laks. Renset PRV er et nytt og kraftig verktøy som vil bli brukt til å studere inaktivering av PRV og evnen til å gi HSMB for ulike PRV stammer.

Prosjektet vil være tett knyttet til prosjektet “Sekvensering av Piscine orthoreovirus (PRV)-stammer” (FHF-901529).​
Å generere kunnskap som kan brukes for å redusere mengden PRV i oppdrettsnæringen.

Delmål
• Å kartlegge metoder for desinfeksjon av PRV.
• Å studere virulensforskjeller mellom ulike virusstammer.
I første del undersøkes hvilke desinfeksjonsmetoder som er egnet for å inaktivere PRV. Resultatene vil danne grunnlag for hvilken desinfeksjon som er effektiv mot PRV. Resultatene vil også kunne gi svar på om dagens desinfeksjon av rogn er tilstrekkelig for å inaktivere PRV.

Andre del vil svare på om det finnes forskjeller i stammer av PRV i evnen til å gi HSMB og om det kan være nyttig å differensiere mellom mer eller mindre sykdomsfremkallende varianter av PRV.

Sammen vil disse studiene kunne bidra til kunnskap og dermed basis for tiltak som kan redusere mengden PRV i oppdrettslaks.
Inaktivering av PRV
Man vil etablere en modell for å teste effekt av virus inaktivering. Da en ikke har noen cellekultur å teste dette i vil modellen være basert på utføring i fisk. Testen vil gi svar på tilstedeværelse eller fravær av infektive virus (sterilitet).

Renset PRV, og PRV i organisk materiale (blod), vil bli brukt som utgangsmateriale der man tester inaktivering med pH, temperatur, UV og klor. I tillegg vil en teste om dagens jodofor-behandling av egg er tilstrekkelig for å inaktivere PRV. Metoden vil utvides til også å undersøke om PRV befinner seg innenfor rognskallet.

Smitteforsøkene vil bli utført av VESO Vikan. Arbeidet i inaktiveringsstudien vil være et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet. Styringsgruppen vil bli rådført for at desinfeksjonstestene vil bli så praktisk rettet som mulig.

Ulike PRV-stammer har ulik sykdomsfremkallende evne
Opplysning fra felt indikerer at ulike stammer av PRV har ulik evne til å gi sykdom, men man vet ikke i hvilken grad miljø, vert eller virus er årsaken til variasjonen. Renset PRV gir muligheten til å standardisere mengden virus som åpner for en systematisk sammenlikning av ulike stammer. I dette forsøket ønsker man å besvare om noen stammer av PRV er hyppigere årsak til HSMB enn andre, og er det slik at noen PRV-stammer ikke gir HSMB?

Det velges ut ulike PRV-stammer som skiller seg ved å være tentativt “høy patogene” og “lav patogene” som utgangspunkt i smitteforsøk. Undersøkelse av parametere som virusmengde i fisken, histopatologiske forandringer og tidsforløpet i forsøket vil kunne indikere forskjell i virulens. Det vil også bli utført en hypoksitoleransetest for å studere hvorvidt ulike PRV stammer påvirker laksens fysiologiske kapasitet ulikt.

Det vil i smitteforsøk bli inkludert en PRV-stamme fra Canada. Den kanadiske vestkysten har fram til nå har vært så godt som fri for HSMB til tross for høy forekomst av PRV i atlantisk oppdrettslaks. Denne kanadiske stammen vil bli brukt til å smitte fisk i Norge, og sammenliknes med høypatogen norsk PRV-variant. I tillegg vil den kanadiske stammen bli brukt i et parallelt, identisk smitteforsøk i Canada.

Prosjektorganisering
Smitteforsøkene vil bli utført i samarbeid med VESO Vikan. NMBU Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet vil være ansvarlig for virusanalyser og histopatologievaluering. Nofima vil utføre hypoksitoleransetesten. Kyle Garver (Fisheries and Oceans, BC, Canada) vil være koordinator for smitteforsøket i Canada.

Styringsgruppen vil bli rådført med tanke på oppsett, analyser og ikke minst valg av tentative høy og lavvirulente stammer.
Følgende formidling planlegges:
• populærvitenskapelig formidling i Norsk Fiskeoppdrett eller tilsvarende, høsten 2018 og våren 2020.
• vitenskapelige artikler, høsten 2019.
• presentasjoner, våren 2018 (Norges forskningsråd sin havbrukskonferanse) og våren 2019 (Tekna sin Frisk Fisk-konferanse).

Ellers vil ​formidling koordineres med prosjektet “Sekvensering av Piscine orthoreovirus (PRV)-stammer” (FHF-901529), “Effekter av PRV-infeksjon på robusthet hos laks: Mer enn HSMB?” (FHF-901001).
keyboard_arrow_up