Til innholdet

Prosjektnummer

901221

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901221
Status: Avsluttet
Startdato: 01.01.2016
Sluttdato: 28.09.2018

Avklaring av PRV-viruset sin rolle i utvikling av røde og mørke flekker i laksefilet

• Røde og svarte flekker kan oppstå uten at fisken påvisbart er infisert med PRV og infeksjon alene er ikke nok til å gi røde eller svarte flekker
• Svarte flekker kan opptre både med og uten betennelse, men i kronisk betennelse finner vi alltid tilstedeværelse av PRV
• Røde flekker gir opphav til svarte flekker og prevalensen av røde flekker i populasjonen synes konstant, mens frekvensen av svarte flekker øker utover i sjøfasen.
• ​Bortsett fra PRV ble det ikke påvist andre antigen i forbindelse med røde eller svarte flekker i disse undersøkelsene. 
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapportering
I denne undersøkelsen ble det avklart at røde og svarte flekker i laksens muskulatur kan oppstå i PRV-negativ fisk. Frekvensen og manifestasjon av de røde flekkene var konstant under hele forsøksperioden, både når fisken var PRV-negativ og PRV-positiv.

Konklusjon er at PRV-status i fisken ikke har innflytelse på forekomst og manifestasjon av røde flekker.

Man har videre vist at røde flekker kan utvikle seg til svarte flekker, og at disse trolig er opphav til de fleste svarte flekker man finner i bukregionen. I prosjektets materiale spiller PRV-status en rolle i denne utviklingen. Uten PRV ser det ut til at flekkene over tid kan avheles. Med PRV oppstår det derimot en kronisk betennelse som kan medføre at flekkene blir alvorligere. I velutviklede svarte flekker (grad 3) fant man alltid PRV til stede. Årsakene til at noen fisk med PRV utvikler de granulomatøse flekkene, og ikke samtlige fisk er trolig et resultat av samspillet mellom egenskaper ved virus, miljøfaktorer og fiskens immunstatus.

Det kan ikke utelukkes at andre mikroorganismer enn PRV bidrar til utviklingen av svarte flekker og da trolig i tidlige stadier av forandringene, men det har ikke vært mulig å påvise noen med de metodene som ble benyttet. Det eneste infeksiøse agenset som så langt kan knytte til svarte flekker med betennelse er PRV.

Undersøkelsen har ikke avdekket hvorfor røde flekker oppstår, noe som anses som en forutsetning for dannelsen av de fleste svarte flekkene. Det kan være flere årsaker til dette, men den relativt regelmessige anatomiske plasseringen av flertallet av flekkene hinter mot én årsak. Et fokus på de tidlige faser i den videre forskning er derfor naturlig. De røde flekkene består av blødninger kombinert med celledød, og her er det svært mange muligheter for hva det underliggende årsaksforholdet kan være.

Vitenskapelig publisering
– Håvard Bjørgen, Randi Haldorsen, Øyvind Oaland, Agnar Kvellestad, Dhamotharan Kannimuthu, Espen Rimstad, and Erling Olaf Koppang, ‘Melanized focal changes in skeletal muscle in farmed Atlantic salmon after natural infection with Piscine orthoreovirus (PRV)’, Journal of Fish Diseases, 42/6 (2019), 1–11. For an abstract and a free open-access article, see Wiley Online Library at
Sammenhengen med PRV infeksjon og etablering av alvorlige mørke flekker er interessant og prosjektet har gitt ny kunnskap som er viktig for å forstå hvordan mørke flekker i laks dannes. Det antydes at røde flekker kan være et forstadium til mørke flekker og det kan være avgjørende for å lete etter årsak til at røde flekker oppstår. Det er så langt ikke presentert en løsning, men videre forskning er nødvendig for å avdekke hva som er utløsende for etablering av røde flekker. 
Mørke flekker i laksefilet medfører store tap for industrien. I en artikkel publisert i 2015 ble det dokumentert sammenheng mellom forekomst av piscine orthoreovirus (PRV) og melanin- og blodflekker i laksefilet. Man vet imidlertid ikke sikkert om det er PRV-viruset som er primærårsaken til melanin og blodflekker, og man vet heller ikke sikkert om PRV også er involvert i tidligere stadier av røde flekker som så går over til mørke flekker. Dette prosjektet tar sikte på å karlegge denne sammenhengen ytterligere.

Prosjektet er en oppfølging både av FHFs satsing på årsaksforholdende rundt mørke flekker samt betydningen av PRV for havbruksnæringen. Prosjektet er videre forankret i NMBU Veterinærhøgskolen sin satsing på forskning rundt fiskesykdommer og betydningen av virus i akvakulturnæringen samt Marine Harvests forskningssatsing på å løse problemet.
Å avklare PRV sin rolle i utvikling av røde og mørke flekker i laksefilet. Dette innebærer å avklare om PRV er primær- eller sekundærårsak til utviklingen av mørke flekker. I tillegg skal prosjektet kartlegge mulige andre årsaker til melaninflekker utenom PRV.
Hvis man kan sannsynliggjøre sammenheng mellom forekomst av PRV-virus og utvikling av muskelskader som så går over til melaninflekker, og man finner at PRV-viruset er primærårsak til forandringene, vil dette gi et ytterligere viktig incitament for å rette tiltak mot å begrense / redusere forekomst av PRV-viruset. Dersom man finner at PRV-viruset ikke er primærårsak, men forsterker utviklingen vil også en bekjempelse av PRV-viruset ha positiv effekt. Melaninflekker i filet er i dag en av de viktigste årsakene til nedklassing av filet og man anslo at tapene ligger på rundt 500 millioner kr per år.
Materialet som skal benyttes kommer fra forsøk rundt melanin og PRV hos Marine Harvest. På tre forskjellige anlegg hvorav ett er PRV-fritt.
 
Prosjektet organiseres i tre arbeidspakker:
 
Arbeidspakke 1
Formål: Bekrefte betydningen av PRV i utvikling av melaninflekker (er viruset opphav til melanin eller er det bare en tilfeldig tilstedeværelse). Karakterisere tidlige stadier av patogenesen. Kliniske observasjoner i PRV-positiv og -negativ fisk vil bli kobinert med laboratorieundersøkelser.

Arbeidspakke 2
Formål: Sikre materiale til andre analyser i tillegg til de som gjøres i arbeidspakke 1. Dette materialet skal brukes til å gjennomføre andre undersøkelser der målet er å kartlegge årsaker til og påvirking av andre faktorer enn PRV som kan påvirke frekvens og dannelse av røde og svarte flekker. Her vil det bli benyttet ulike morfologiske og moleklærbiologiske metoder samt epidemiologiske undersøkelser.

Arbeidspakke 3
Formål: Tette kunnskapshull vedrørende PRV. PRVs effekt på cellers funksjon i melaninflekker, eksperimentell modell for utvikling av melaninflekker. Makrofager (immunsystemceller som “spiser” fremmede inntrengere og døde celler) sin betydning for utvikling av flekker. Analysere for eventuell dysfunksjon av makrofager i melaninflekker. Videre vil det bli forsøkt å etablere en eksperimentell modell i laks for utvikling av melaninflekker.
Resultatene skal formidles på nasjonale og internasjonale møter, samt spesifikt for næringen på dertil egnede møter og i tidsskrift som er relevante for næringen. Videre vil det bli publisert artikler i internasjonale tidsskrift.
keyboard_arrow_up