Til innholdet

Prosjektnummer

901351

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901351
Status: Avsluttet
Startdato: 06.06.2018
Sluttdato: 01.06.2023

Pelagisk trål / semipelagisk trål: Friere redskapsvalg til levendefiske – kunnskap om redskapsbruk i sammenheng med kvalitet og effektivitet

Evaluering av semipelagisk trål som redskap for levende fangst av torsk (og eventuelt hyse)
• Bruk av trål med store masker i bunnpanel ved fiske nært bunn anses å være uegnet i fiske etter torsk.
• Redusert fangsteffektivitet med snurrevadtrål (snurrevadtrål med sveiper og dører) med skjørt.
• Fangstbegrensing for snurrevad ble testet og virket etter hensikten.
• Bruk av fangstbegrensningssystemer i store bunntråler er fortsatt en uløst utfordring.
• Vurdert fra resultatene på restitusjon av levende fisk vil det være gunstig med korte hal og begrenset fangst, på skinn, finner og indre blødninger som fører til sekundære komplikasjoner når fisken overføres til merd.
​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Semipelagisk tråling erfares som lite effektivt redskap for å fange torsk. Dette kan skyldes at det med dørene og sveipene, hevet noe opp fra havbunnen, vil en ikke oppnå samme sveipeeffekt for å samle fisk like godt som ved fiske med konvensjonell bunntrål. En av grunnene til dette redskapsvalget var at trålen hadde skjørt istedenfor rockhoppergear og kunne derfor tas inn på nettrommelen. Redskapen er dessuten av utforming tilsvarende moderne bunntrål som har vært brukt med gode resultater av torsketrålere.

Prosjektgruppens inntrykk er at fangstratene har vært betydelig lavere enn det som tilsvarer forventet 30 % fangsttap. På det siste toktet ble det, ved hjelp av instrumenter og undervannsopptak, bekreftet god bunnkontakt av selve trålen. Vurdert fra resultatene på restitusjon av levende fisk vil det være gunstig med korte hal og begrenset fangstmengde for å gi gode forutsetninger for overlevelse og restitusjon. Ut fra prosjektets undersøkelser tyder det på at dødsårsaker for den leverte torsken er en kombinasjon av skadene som oppstå under fangst, på skinn, finner og indre blødninger som fører til sekundære komplikasjoner når fisken overføres til merd for lagring. Fisken med slike skader vil dø i løpet av de to første ukene etter at den er satt i merd.
​Prosjektresultatene viser at det ligger betydelig utviklingsarbeide med semipelagisk/ pelagsisk torsketrål for å oppnå ønsket fangsteffektivitet og mengdekontroll. Nytteverdien er at en har påpekt viktige områder for videre FoU i et fiskeri som blir mere og mere aktuelt.
Valg av fiskeredskap og konsekvens for fangstvolum, kvalitet på fisken, og mulighet for riktig anvendelse av fangsten, er utgangspunkt for at flåte og landindustri i fellesskap engasjerer seg og ønsker forskning og utvikling på dette området. Rederiet Asbjørn Selsbane har i samarbeid med Nergård tatt initiativ til at problemstilling med pelagisk trål for levendefiske bør utprøves og evalueres. Dette kan gi et bidrag til utvidet fangst- og markedssesong i levendefiske, og dermed styrke grunnlaget for denne næringen. Det legges opp til et treårig prosjekt for kunnskapsbygging og implementering innen levendefiske, overlevelse og kvalitet.
Å evaluere semipelagisk trål som redskap for levende fangst av torsk (og eventuelt hyse). 

Delmål
• Å dokumentere kvalitets- og velferdsparametere i sammenheng med levendefiske av torsk, med semipelagisk trål. 
• Å dokumentere effektivitet og energiforbruk (miljøkonsekvens) ved bruk av semipelagisk trål.​
Fiske og lagring av levende torsk bygger på potensial i å utvide sesongen hvor det er mulig å skaffe til veie et høykvalitets torskeråstoff, dvs. mulighet til å tilby et høykvalitets produkt i deler av året hvor dette vanligvis ikke har vært tilgjengelig. Erfaringsmessig skjer det kommersielle levendefisket i for- og etterkant av den kommersielle torskesesongen. Dette henger sammen med hvor i havet fisken står, og tilgjengelighet i bruk av redskapsvalg – som i all hovedsak er snurrevad. I dette prosjektet vil man etablere erfaring om bruk av semipelagisk tråling i levendefiske. Dette vil øke kunnskap og erfaring med hensyn til årstid, redskapsbruk, fangsteffektivitet, seleksjon, overlevelse og kvalitet – og slik bidra til økte muligheter for levendefisknæringen. Samtidig vil kunnskap og erfaring om semipelagisk fiske også være relevant for norsk trålnæring –​ både i sammenheng med effektivitet og miljøaspektet i fiske.​
I løpet av en 3-årsperiode er det planlagt gjennomført tre eller flere turer med fartøy for levendefiske med pelagisk/semipelagisk trål. Det gjøres registrering og dokumentasjon av parametere som redskapsbruk, effekt fangst og fangstbegrensning, overlevelse, kvalitet, energiforbruk i fiske, og overlevelse og kvalitet gjennom langtidslagring. Resultat og erfaring formidles og diskuteres med prosjektets referansegruppe; for innspill og erfaringsdeling.

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom forskningsinstituttene Nofima og Havforskningsinstituttet, og med næringsaktørene Asbjørn Selsbane og Nergård som bidragsytere. Prosjektet gjennomføres i sammenheng med at forskningsinstitutt og rederiet Asbjørn Selsbane har fått en 3-årig dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å kunne fiske pelagisk/semipelagisk for levendefangst. 

Ansvarsfordelingen er som følger:
• Havforskningsinstituttet er ansvarlig for redskapsvalg og bruk av redskap.
• Nofima har ansvar for forsøksgjennomføring knyttet til overlevelse og levendelagring samt råstoff og kvalitet.
• M/S Asbjørn Selsbane bidrar i den praktiske gjennomføringen med redskap og fangst.
• Nergård AS bidrar med fasilitet i aktivitet knyttet til levendelagring.
I prosjektet er det planlagt halvårlige møter med referansegruppen for innspill til aktivitet og gjennomføring, og også formidling av pågående aktivitet og resultat. Ett møte i året planlegges som et fysisk møte, og ett møte avholdes som et telefonmøte. Prosjektet vil også formidles i relevante fagmøter i regi av FHF, eller Nofimas årlige levendefisksamling (FBA workshop). Resultater vil bli presentert som nyhetssak på Nofimas nettside, eventuelt også oppsummert som faktaark.
keyboard_arrow_up