Til innholdet

Prosjektnummer

901359

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901359
Status: Avsluttet
Startdato: 01.02.2017
Sluttdato: 31.01.2018

Tilpassing av skånsom sløye- og kappemaskin for havgående flåte

• Maskinens nøyaktige virkeområde for dagens standardinnstilling er blitt tydelig definert for ulike arter.
• Loppa er en god maskin for sløying og kapping av lange, brosme og steinbit. Med litt tilpassinger vil den fylle et tomrom i markedet.
• Fisk mindre enn 2 kg, og over 8 kg vil få feil kapp ved samme innstilling av maskin.
• Maskinen må kunne tilpasses til to ulike vektklasser fra f.eks. 1–4 kg, og 3–8 kg for å få best mulig kvalitet på nakke kuttene.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
Mannskapet på autolinefartøyet M/S Geir II har etter drift om bord gitt tilbakemelding på godkjente fiskestørrelser hvor sløying og kapping er tilfredsstillende. Dette er dokumentert i en matrise i hovedrapporten. 

Hovedutfordringene
1. Vanskelig å behandle fisk over 10 kg på grunn av maskinens dimensjoner. Maskinen er fysisk for trang til å behandle stor fisk.

2. På grunn av maskinens nåværende innstilling mister den vektklassen 1–2 kilo for samtlige arter. Dette er en betydelig del av det totale fangstgrunnlaget, spesielt innen brosme og lange. Skal maskinen stilles nedover for å fange opp disse, vil en miste noe av kapasiteten i de øvre vektklasser på grunn av skjæreunderlagets plassering.

3. Det vil være fullt mulig å ha to ulike innstillinger av maskinen slik at den jobber optimalt i ulike vektklasser dersom næringen ønsker det, men det vil kreve noen justeringer mellom disse. For å oppnå dette må det påregnes noe utviklingsarbeid og testing. 

4. Et av målene fra industrien var at Loppa skal kunne levere tilsvarende kvalitet som håndskåret fisk, noe som legger lista høyt for en såpass lite komplisert maskin som Loppa. Havfront ser det som umulig å oppnå like gode resultat på en så lite automatisert maskin uten sensorteknologi for å kunne nå et slikt mål. Havfront har som mål å oppnå godkjent kvalitet. 

Sløye- og kappemaskinen Loppa fra Havfront AS har blitt testet og modifisert ombord i autolinefartøyet M/S Geir II. Den fungerer greit på ulike fiskeslag for gitte størrelser, men vil ikke kunne brukes som hovedmaskin i produksjonen uten at størrelsesspekteret blir utvidet. Det er derfor ønskelig å videreutvikle maskinen slik at den kan kjøres med to forskjellige innstillinger; 1–4 kg og 3–8 kg rund fisk.​

I den havgående autolineflåten er det behov for teknologi som kan utføre skånsom sløying og hodekapping av lange, brosme, steinbit etc. De tradisjonelle sløyemaskinene er ikke tenkt for å bearbeide disse artene. Det finnes hodekappemaskiner som gjør jobben, men buken må likevel åpnes for hånd. Dette er et slitsomt arbeid for dem som er om bord.  
 
Teknologien bør kunne håndtere fisken med forsiktighet, og ikke forårsake klem- eller kuttskader. For å kunne utnytte fiskens rogn og lever, bør verktøyet ikke være i kontakt med disse under prosessen. 
 
Dagens sløye- og kappemaskiner tar torsk, sei og hyse opp til 5 kg rund vekt. Større fisk må håndsløyes. En ny type maskin bør kunne behandle større fisk enn 5 kg – og opp til 12 kg. Det er viktig at maskinen lager gode sløyesnitt slik at man unngår nedgradering av råstoffet.

Maskinen bør bygges på enkle og driftssikre prinsipper, samt kreve lite opplæringstid. 
Å skaffe næringen teknologi innen sløying som tillater hel innmat, er skånsom mot fisken og gir lite rom for feilskjær. Den skal også redusere dagens manuelle sløying av stor fisk over 5 kg, samt fisker som lange, brosme, steinbit m.fl.
 
Delmål
Å utvikle en maskin:
1. som tar lite plass om bord
2. med skånsom teknologi for å sikre god kvalitet
3. som tar 15 fisk per minutt eller mer
4. som er egnet for sløying av fisk over 5 kg
5. som kan sløye fiskearter som lange, brosme, steinbit m.fl.
6. som kan sløye fisk opptil 12 kg, uten økt plassbehov i fabrikken
7. som erstatter gammel teknologi

Følgende nytteverdi forventes:
• At manuell sløying reduseres til et minimum. Dermed unngå belastningsskader som følge av langvarig tungt arbeid. Dette fører til mindre sykmelding.
• En tilpasset utgave av sløye- og kappemaskinen “Loppa100” som vil kunne sløye/kappe fiskeslag som lange, brosme og steinbit, som i dag må håndsløyes.
• At maskinen sløyer fisk over 5 kg som i dag må håndsløyes.
• Kombinert sløying og hodekapping som er tids- og plassbesparende.
• Enkel konstruksjon tillater at service og vedlikehold blir utført av brukeren. Dette reduserer kostnader og driftsavbrudd.
• Kort opplæringstid.
• Innsparte personalressurser som evt. kan brukes på andre oppgaver.
• Lite eller ingen feilskjær som vil sikre jevn og god produktkvalitet og som reduserer nedgradering av råstoffet.
• Bedre utnyttelse av lever og rogn og andre biprodukter.
• Stor kapasitet, dvs. ca. 20 fisk i minuttet.

Følgende inngår i prosjektgjennomføringen:

Konseptutredning
Prosjektgruppen samarbeider om hvordan maskinen best mulig kan plasseres om bord på linefartøyet M/S “Geir II". Det blir utarbeidet en bygge- og gjennomføringsplan. Man ønsker også en detaljert plan for plassering av maskin, slik at den blir ergonomisk tilpasset brukeren.
 
Ingeniørarbeid
Havfront AS tilpasser en versjon av dagens Loppa100 til å kunne monteres inn i fabrikken på et havgående fartøy etter beskrivelser fra prosjektgruppen. Det er tilpassinger som tar hensyn til plassering i fabrikken.
 
Kost/nytte-kalkyle
En lager en slik kalkyle sammen med samarbeidspartnerne. Kalkylen skal inneholde en oversikt over hva innsparinger av tid og ressurser en kan oppnå ved å montere sløyemaskinen. Kalkylen skal også vurdere slitasjebesparelse og sykmeldingskostnader et fartøy har pga. manuell sløying (langtidsfravær og arbeidsuførhet om det finnes pga. manuell sløying).
 
Bygging av tilpasset “Loppa100”
En modifisert “Loppa100” bygges hos Optimar AS etter spesifikasjon fra prosjektgruppens observasjoner.
 
Tilpassing om bord
“Geir II” utfører sammen med sin produsent en ombygging av fabrikken slik at maskinen blir riktig plassert, og maskinens potensiale blir fullt utnyttet. Optimar tegner maskinen inn i fabrikken etter spesifikasjoner fra “Geir II”. Prosjektgruppen vil søke å få minst 1–2 tegningsutkast til hvordan maskinen best kan plasseres om bord i et havgående fartøy. 
 
Mengdekjøring av maskin
Maskinen skal kjøres på større mengder fisk om bord på “Geir II”. Tilbakemeldingene og ønskene fra mannskapet om bord er avgjørende for å finne ut hvilke endringer/forbedringer som bør foretas. De nødvendige endringer for å sikre en stabil og fungerende maskin utføres fortløpende etter avtale med “Geir II”.
 
Modifisering av testmaskin
Modifisering av testmaskin skal Havfront AS gjennomføre etter avtale med “Geir II”. Modifiseringen vil være av detaljer og endringer som man oppdager under testperioden. Maskinen sine ytre mål vil ikke bli endret av denne modifiseringen.
 
Sluttevaluering
Partene går gjennom prosjektet og lager en sluttrapport basert på målsetting og oppnådde resultater. Anbefalte tilpasninger og virkningsgrad vil bli presentert her.
 
Prosjektorganisering og rapportering
Havfront AS har hovedansvaret for prosjektet, og står for prosjektledelse og utviklingsarbeidet. Havfront AS vil også utarbeide nødvendige rapporter underveis.

Følgende formidling er planlagt:
• presentasjoner på FHF-samlinger
• presentasjon på Havfront og FHF sine nettsider
• pressemeldinger/artikler til fagtidsskrift /nettsteder
• mulighet for besøk om bord på M/S “Geir II” for å se maskinen i  drift
• video som viser maskinen i bruk på linefartøy

keyboard_arrow_up