Til innholdet

Prosjektnummer

901434

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901434
Status: Pågår
Startdato: 01.10.2017
Sluttdato: 31.12.2021

Tenacibaculum spp. som årsak til atypisk vintersår på norsk oppdrettslaks

Tenacibakulose har forholdsvis nylig vokst frem som en alvorlig trussel for norsk oppdrettslaks. Det relative bidraget fra selve bakterien, produksjonsforhold og miljøfaktorer til utbrudd av tenacibakulose, er imidlertid ukjent. Det beskrevne prosjektet har blitt igangsatt for å identifisere risikofaktorer av betydning for utbrudd av tenacibakulose, identifisere og karakterisere toksiner som forårsaker kliniske symptomer, og for å teste om antistoffer mot toksinene kan beskytte mot sykdommen.

Hovedmål
Å øke kunnskapen om tenacibakulose i norsk oppdrettslaks.

Delmål
• Å utvikle en klinisk beskrivelse (definisjon) av sykdommen tenacibakulose i norsk oppdrettslaks.
• Å identifisere risikofaktorer for utbrudd av tenacibakulose.
• Å karakterisere toksinproduksjon i Tenacibaculum spp.
• Å teste “proof of principle” for bruk av toksiner som antigen i vaksiner.

Prosjektet vil ha verdi i form av identifikasjon av risikofaktorer for utvikling av tenacibakulose, som så kan muliggjøre igangsetting av tiltak for å unngå utbrudd. Toksinkarakterisering og vaksineringsforsøk basert på cellekulturer vil utgjøre et grunnlag for videre vaksineutvikling.

Prosjektets aktiviteter er delt inn i tre arbeidspakker: 

Arbeidspakke 1
Denne hovedarbeidspakken angår det epidemiologiske studiet basert på produksjonsdata, spørreundersøkelser og genotyping av involverte bakterier. En mindre del av denne arbeidspakken vil, ved hjelp av histologisk teknikker, gi en klinisk beskrivelse/definisjon av sykdommen “tenacibakulose”, noe som til nå har vært manglende. 

Arbeidspakke 2
Denne arbeidspakken vil beskrive og karakterisere ekstracellulær protein(toksin)produksjon i Tenacibaculum spp.

Arbeidspakke 3
Denne arbeidspakken vil undersøke muligheter for bruk av Tenacibaculum-toksiner som immunogene antigener i vaksiner. Arbeidet vil baseres på in vitro forsøk i cellekulturer.

Prosjektorganisering
Prosjektet ledes av Veterinærinstituttet. Med unntak av proteinkaratkteriseringen, som utføres av IRIS, vil alt arbeid foregå ved Veterinærinstituttet.

Resultatene skal presenteres på Havbrukskonferansen 2018, på Frisk Fisk-konferansen 2019, og på European Association of Fish Pathologists (EAFP)-konferansen 2019. Resultatene skal også presenteres på FHF-seminarer. Én populærvitenskapelig publikasjon og to vitenskapelige publikasjoner planlegges ved prosjektslutt.
keyboard_arrow_up