Til innholdet

Prosjektnummer

901449

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901449
Status: Pågår
Startdato: 01.09.2017
Sluttdato: 31.03.2022

Infeksjoner med bendelmarken Eubothrium sp. i oppdrettsanlegg i Norge: Resistens, utbredelse og påvirkning på fiskehelsen

Det rapporteres om økning i behandlinger mot bendelmark i norske oppdrettsanlegg og behandlingene ser ofte ikke ut til å gi den ønskede virkning. I tillegg rapporteres det om en økning i salg av medikamentet praziquantel som brukes til behandling av bendelmarkinfeksjoner.

Det er få eller ingen empiriske data fra i norske oppdrettsanlegg som sier noe om:
a) utbredelsen til bendelmark
b) hvor utbredt resistens er
c) om det finnes forskjellige varianter og arter av Eubothrium i norsk oppdrettsfisk
d) hvor stor påvirkning bendelmarkinfeksjoner har på veksten og helsen til oppdrettsfisken  
   
Det er viktig med ny kunnskap som kan bidra til å svare på spørsmålene over og som på sikt kan føre til bedre behandlingsstrategier, nye kjemoterapeutika og nye molekylære markører som er egnet til å studere utbredelse, spredning og den genetiske bakgrunnen for resistens. 

Dette prosjektet ønsker å øke kunnskapen om bendelmarkinfeksjoner i norske oppdrettsanlegg og å lage et kunnskapsgrunnlag for videre forskning som kan gi bedre bekjempelse av slike infeksjoner. Dette vil igjen gi bedre beslutningsgrunnlag og bedre økonomi for oppdretteren.

• Å kartlegge utbredelsen til bendelmark i norske oppdrettsanlegg og herunder utbredelsen av resistens mot praziquantel.
• Å gjennomføre genetiske studier for blant annet å se på forskjeller mellom bendelmark i ferskvanns- og saltvannsfasen og mellom forskjellige geografiske isolater. En vil også etablere metodikk for påvisning av bendelmark i tarmen (faeces) hos levende fisk.
• Å fremskaffe kunnskap om hvordan infeksjoner med bendelmark (Eubothrium sp.) påvirker fiskens helse og vekst.
• Å bidra til optimalisering av behandlingsregimer og til hvordan man best evaluerer effekten av behandlinger.

Prosjektet har som formål å gi ny kunnskap om en parasitt som er et økende problem i norsk oppdrettsnæring, men som ikke har vært gjenstand for studier på mange år. Det rapporteres stadig om behandlingssvikt ved bruk av praziquantel mot bendelmark, men det er usikkert om dette skyldes utvikling av resistens, ikke-optimal behandlingsstrategi eller en kombinasjon av disse to faktorene. Dette prosjektet vil være et viktig bidrag til å få ny kunnskap om dette.

Det er også lite kunnskap om hvor utbredt parasitten er i norsk oppdrett, hvor utbredt resistens er og om det eksisterer flere arter eller genetiske varianter av Eubothrium i norsk oppdrettsfisk. Resultatene fra prosjektet vil gi ny og detaljert kunnskap om dette.

Prosjektet ønsker også å danne et mer detaljert basisgrunnlag for videre studier blant når det gjelder utvikling av nye behandlingsmetoder og medikamenter mot parasitten.
Prosjektet er delt i fire hoveddeler/forskningsemner (R1–R4) som sammen bidrar til å belyse problemstillingene:

R1: Geografisk utbredelse og sesongvariasjon av infeksjoner med Eubothrium sp., herunder utbredelse av populasjoner som er resistente mot behandling med praziquantel
R1.1: Samle inn og analysere individer av bendelmark fra et utvalg populasjoner i saltvann og ferskvann (oppdretts- og villfisk) med hensyn til artssammensetning, prevalens og intensitet (se også R2).

R1.2: Sesongvariasjon i utbredelse vil bli undersøkt i et kohortstudie som følger vår- (mars 2018) og høstutsett (september 2017) ved forskjellige lokaliteter i sørvest- og midt-Norge. Fisken følges fra utsett til slakting (etter 15–21 måneder) og prøvetas hver tredje måned.

R1.3: Utbredelse og resistens vil også studeres ved innsamling av informasjon om påvisninger, behandlinger etc. fra fiskehelsepersonell, oppdrettsanlegg og oppdrettsfirmaer.

R1.4: Resistens i forskjellige populasjoner vil bli studert ved bruk av publiserte bioassay.
 
R2: Diagnostikk, populasjonsgenetikk og genomikk
R2.1: Bruke prøver samlet inn i R1 og fra andre kilder, ekstrahere DNA fra disse og utvikle markører for arts- og populasjonsdifferensiering.

R2.2: Bruke genetiske markører for å få informasjon om genetisk variasjon i de innsamlede prøvene, dvs. forskjellige arter, populasjoner eller varianter i forskjellige verter og lokaliteter.

R2.3: Utvikle en ikke-invasiv, molekylær påvisningsmetode for Eubothrium i faecesprøver fra laks som kan brukes til påvisning i felt og evaluering av behandling.

R2.4: Regnbueørret kan infiseres av flere arter med Eubothrium og disse kan f.eks. ha forskjellig toleranse for praziquantel. Regnbueørret fra forskjellige lokaliteter vil derfor undersøkes med hensyn til artssammensetningen av bendelmark i tarmen.

R3: Hvordan påvirker infeksjoner med Eubothrium sp. fiskens helse og vekst?
R3.1 Denne delen gjøres i nært samarbeid med Marine Harvest (MHN) og Lerøy Vest. MHN vil bidra med historiske produksjonsdata for videre analyse og både MHN og Lerøy gir tilgang til oppdrettsanlegg for feltstudier (innsamlinger).

R3.2: Historiske produksjonsdata med detaljer om sykdomshistorie, behandlinger, vekst, etc. vil bli analysert statistisk og populasjoner med kjente infeksjoner med Eubothrium sp. vil bli sammenlignet med populasjoner uten kjente slike infeksjoner for å evaluere parasittens påvirkning. 

R3.3: Bruke historiske produksjonsdata fra MHN til å sammenligne behandlede (mot bendelmark) med ubehandlede fiskegrupper med hensyn på blant annet vekst, størrelse og klassifisering.

R3.4: Følge utsett (fra ferskvannsstadiet til til slakt) i lokaliteter fra områder med store problemer med bendelmark (Sørvest-Norge). Relatere prevalens og intensitet av bendelmark på disse lokalitetene med vekst, helse og deformiteter (dette er en del av kohortstudiet beskrevet i R1).

R4: Behandlingsprosedyrer
R4.1: Eksperimentelle studier (dose-respons) av behandlinger med Praziquantel.

R4.2: Tellinger av bendelmark i forbindelse med feltbehandlinger og kontrollerte intubasjoner. Statistiske evalueringer av behandlingsprosedyrer for å finne mønsterpraksis (“best practice”).

Følgende formidling er planlagt:
• Fremdriftsrapporter (2018, 2019) og sluttrapport til FHF (2019).
• Presentasjon av prosjektresultater på Havbruk 2019/Frisk Fisk 2020 og dialogmøter i regi av FHF.
• Rapport til FHF med forslag til mønsterpraksis (“best practice”) – prosedyrer for behandling og evaluering av behandlinger mot bendelmark Eubothrium sp. (2019).
• 2–3 publikasjoner i vitenskapelige tidsskrifter med fagfellevurdering (2019/2020).

keyboard_arrow_up