Til innholdet

Prosjektnummer

901520

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901520
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2018
Sluttdato: 15.03.2020

Rent hav – plast: Kartlegging av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser til humant konsum og fôr (PRIMA)

Ny kunnskap om analysemetoder for å avdekke mikroplast i marine ingredienser
• Stor diversitet i analysemetoder for mikroplast gir svært varierende resultater.
• Analyse av mikroplast er svært ressurskrevende, og metodikken er ikke godt nok utviklet til å gi entydige svar.
• Det er sannsynlig at fiskeolje og -mel inneholder mikroplast.
• Plastmyknerene DBP, DEHA og DEHP ble funnet i fiskeolje og -mel.
• Hvor i verdikjeden mel og olje eventuelt har blitt kontaminert med plast og plastmyknere har ikke vært analysert i dette prosjektet.​
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektets hovedmål var å kartlegge innhold av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser. Det har blitt analysert mel- og oljeprøver fra laks, pelagisk og hvitfisk. Det ble funnet plastpartikler i én pelagisk olje. Det er sannsynlig at det finnes mindre mikroplastpartikler i flere av prøvene, men på grunn av store datamengder er det tidkrevende å analysere alle prøvene manuelt. Det ble funnet plastmyknere i fire av ni oljeprøver og i tre av ni melprøver. Det er plastmyknerne DEHA, DBP og DEHA som er funnet. Det ble funnet plastmyknere i alle arter som ble analysert. Den pelagiske prøven som inneholdt mikroplast, inneholdt ikke plastmyknere.
​Prosjektet har gitt kunnskap og erfaring om analysemetoder av mikroplast.​ Det er funnet mikroplast i fiskeolje og fiskemel, men om man finner det i råvaren eller om det kommer inn under prosess er ikke kartlagt. Det forutsetter at man får svar på dette for at næringen selv skal kunne iverksette eventuelle tiltak.
Global befolkningsvekst og megatrender innen helse vil øke etterspørselen etter sunne sjømatprodukter. Med en eksport på 2,6 millioner tonn er sjømat fra Norge en sterk merkevare og en naturlig leverandør av sunn og ren mat. Langs hele norskekysten vokser det også fram en innovativ og stadig større bransje innen marine ingredienser, som produserer ingredienser til dyrefór, fiskefór og til humant konsum fra marint restråstoff. I prosjektet dette prosjektet vil SINTEF, sammen med industripartnere fra laks, hvitfisk og pelagisk industri, undersøke innholdet av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser. ​

Prosjektet er ett av fire prosjekter innenfor utlysningen Rent hav –​ plast (våren 2018). Utlysningen tar som helhet sikte på å få økt kunnskap om hvordan sjømatnæringen kan redusere utslipp av plast og økt kunnskap om mikroplast og nanoplast i fisk.
Hovedmål
Å kartlegge innhold av mikroplast og plastmyknere i marine ingredienser til humant konsum og fòr. 

Delmål
1. Å utarbeide en god forsøksdesign for innsamling av prøver basert på torsk, laks og makrell fra hele kysten. 
2. Å gjennomføre ​infrarød spektroskopi​ med Fouriertransformasjon​ (FTIR)-analyser av mikroplast i marine ingredienser (fiskemel, hydrolysat og olje) basert på torsk, makrell og laks.
3. Å gjennomføre gass- og væskekromatografi der begge er kombinert med massespektrometri, såkalte G​CMS/LCMS-analyser, av relevante plastmyknere i marine ingredienser (fiskemel, hydrolysat og olje) basert på torsk, makrell og laks​.
En enorm oppmerksomhet rundt marin forsøpling og mikroplast i produkter i den senere tid har ​gjort forbrukere langt mer opptatt av produkter med og uten mikroplast. Dette fører til at industrien blir utfordret på dette området. Marine proteiner og oljer selges både til humant konsum med påstand om at det er helsefremmede, og som fôr som kan gå inn igjen i verdikjeden. En kartlegging vil gi industrien svar på om de må iverksette tiltak. I motsetning til foredlingsindustri har den marine ingrediens-industrien kompetanse innen rensing av miljøgifter, og vil med stor sannsynlighet kunne utvikle løsninger for reduksjon av mikroplast og plastmyknere i produktene. Dette vil også bidra til at industrien får et internasjonalt forsprang i produksjon av rene produkter.​
Prosjektet deles inn i tre faglige arbeidspakker og en administrativ arbeidspakke:

AP1: Prøveuttak, prøvehåndtering og -preparering
I denne arbeidspakken skal prøveuttaket utformes og prøvene samles inn. Der det er behov, vil SINTEF produsere olje og mel fra råstoffet. 

Mål
Sikre representative prøver og et representativt prøveuttak.

Aktivitet 
AP1.1 Utarbeide et representativt prøveuttak basert på 3–4 prøver fra hver art (torsk, laks og makrell). 
AP1.2 Innsamling av prøver fra ferdigprodusert fiskemel/hydrolysat/olje fra hver ar. 
AP1.3 Innsamling av slo og produksjon av fiskemel/olje fra områder der ferdig fiskemel/olje ikke er tilgjengelig.

AP2: Analyse av mikroplast i marine ingredienser fra torsk, makrell og laks
Denne arbeidspakken omhandler analyse av mikroplast.

Mål
Kartlegge innhold av mikroplast i hydrolysat, fiskemel og olje produsert fra torsk, makrell og laks.

Aktivitet  
AP2.1 Etablere nedbrytningsprotokoller for fiskemel, hydrolysat og olje.
AP2.2 Foreta μFTIR-analyse av mikroplast i prøven.

AP3: Analyse av plastmyknere i marine ingredienser fra torsk, makrell og laks 
Denne arbeidspakken omhandler analyse av plastmyknere. 

Mål
Kartlegge innhold av plastmyknere i hydrolysat, fiskemel og olje produsert fra torsk, makrell og laks.

Aktivitet  
AP3.1 Etablere ekstraksjonsprotokoller for fiskemel, hydrolysat og olje. 
AP2.2 Analyse av utvalgte og spesifikke plastmyknere ved GCMS/LCMS.
AP3.3 Uspesifikk screening av plastrelaterte komponenter i marine ingredienser med GCMS/LCMS.

AP4: Prosjektledelse, organisering og kommunikasjon 
Denne arbeidspakken skal sikre god prosjektledelse, kommunikasjon og rapportering.​​

Mål
Sikre god faglig og økonomisk koordinering av prosjektet, sikre god kommunikasjon med aktuelle industripartnere og sikre at resultater fra prosjektet formidles til industrien på en god måte. 
Prosjektet vil formidle resultater gjennom SINTEF og FHF sine nettsider. I tillegg vil de bli presentert ved passende konferanser.

Resultater vil kommuniseres populærvitenskapelig i media som Gemini, forskning.no, Sunnmørsposten, Fiskeribladet, eller Kyst. Relevante data vil bli vurdert publisert i vitenskapelige tidsskrifter.
keyboard_arrow_up