Til innholdet

Prosjektnummer

901695

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901695
Status: Pågår
Startdato: 15.06.2021
Sluttdato: 31.03.2024

Teknologi for automatisk sortering av tørrfisk

​Tørrfisk blir i dag sortert av tørrfiskvrakere i 20 ulike kvalitetsgrupper, og grovsortert i tre hovedgrupper. Dette er tidkrevende manuelt arbeid. Vrakerne kan ha store utfordringer når de skal bedømme kvaliteten på tørrfisk. Kvalitetsfeil på tørrfisk (frostskader og blod) kan være vanskelig å oppdage og feilene viser seg først når fisken er ferdig sortert og blir vannet ut. I praksis betyr dette at feilene registreres først hos bedrifter og kundene som videreforedler fisken.

Næringen har etterspurt teknologi for å automatisere denne prosessen på tvers av kvalitetsgrupper, med fokus på blod i fiskemuskel, frostskader, mucoso, samt grunnleggende kvalitet.

I prosjektet “Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid (KVASS)” (FHF-901489), har Maritech med Nofima, Norsk Elektrooptikk og Lerøy, utviklet en kommersiell løsning for måling på hel hvitfisk for å påvise blod inne i fisken som ikke nødvendigvis er synlig på utsiden av fisken. I dette prosjektet ble kunnskap utviklet ved Nofima tatt i bruk i en kommersiell løsning som har stort potensiale for å kunne benyttes på andre områder.

Det er interessant å teste om denne nye teknologien (basert på hyperspektral avbildning) også kan brukes til å vurdere kvalitetsparametere på tørrfisk, med hovedfokus på blod- og frostskader i fisken. Hvis dette er mulig, kan det vurderes å tas i bruk som et referanseverktøy for næringen, ved vraking av tørrfisk.
​Hovedmål
Å utvikle en rask og ikke-destruktiv metode for automatisk kvalitetssortering av tørrfisk.

Delmål
1. Å teste om hyperspektral avbildning kan benyttes til automatisk kvalitetsvurdering av tørrfisk med kjent kvalitet på tvers av kvalitetsklassene.
2. Å tilpasse og kalibrere teknologien for automatisk kvalitetsvurdering mht. blod i fiskemuskel og grad av frostskader.
3. Å teste muligheter for å sortere tørrfisk på bakgrunn av farge på skinnet, grad av mucoso, form og farge på skinn og grunnleggende sortering i kvalitetsgrupper (prima, sekunda og vrak).
4. Å gjennomføre kost/nytte-analyser for vurderinger av lønnsomheten av implementering av teknologien i kommersiell drift.
​Sortering av tørrfisk er tidkrevende manuelt arbeid, og kan gi store utfordringer når kvalitet skal bedømmes.  Det er særlig de skjulte feilene som er utfordrende ved tørrfiskvraking. For de kvalitetsfeil som vanligvis oppdages ved utvanning, vil det si at de først registreres etter mottak hos kunde. Dette fører til at det blir diskusjon om grad av kvalitetsfeil i partier og hvordan dette skal håndteres økonomisk. Reklamasjonskostnadene kan bli betydelige.

For at norsk tørrfisk skal beholde sin sterke posisjon i det viktige italienske markedet er et sentralt moment å kunne garantere kundene at fisken holder den avtalte kvaliteten. Det er viktig for godt renommé i markedet, og sikrer forutsigbarhet og lønnsomhet for importører og bløytere i Italia.

En metode som kan gi objektivt mål på kvalitetsfeil, som blod i muskel og frostskade, kan gi positive bidrag i flere henseende: Instrumentell måling vil være et nyttig hjelpemiddel i vraking av tørrfisk, bidra til effektivisering og forenkling av kvalitetsvurdering, redusere reklamasjoner på grunn av uenighet om kvalitet, og være et verktøy for dokumentasjon av kvalitet og produkt.

Dersom måleprinsipp og metode er godt egnet til å kvalitetsbestemme tørrfisk, er det opp til næringen å vurdere om dette er en metode de ønsker å bruke i framtidig produksjon. Kost/nytte-vurdering som gjennomføres i prosjektet vil også være et relevant moment å inkludere i en slik betraktning.
Foreløpige resultater
Video
Følgende video er tilgjengelig på seniorforsker Geir Sogn-Grundvåg sin videoblogg om sjømatkvalitet på YouTube®:
Tørrfiskvraking med ny teknologi

Planlagt gjennomføring
For å vurdere om hyperspektral avbildning og analyse er egnet til kvalitetsvurdering av tørrfisk planlegges forsøk og måling på tørrfisk både fra sesongen 2021 og 2022. 

Hovedfokus for metoden vil være å identifisere tørrfisk med frostskader og tørrfisk med blod i muskel. I samråd med tørrfiskbedrift og respektive erfarne vrakere sorteres det ut råstoff med ulik grad av kvalitetsdefekter, slik som blod og frostskader. Denne fisken vil avbildes hyperspektralt og deretter bløytes. Vurdering av bløytet råstoff vil være en viktig referanse for metodevurdering ettersom kvalitetsfeil som blod og mucoso vil være enklere å bedømme sensorisk enn på tørrfisken. Denne referansen vil være en del av fasit for tolkning av de hyperspektrale bildene av fisken.

Teknologien og analysemetoden som er utviklet i prosjektet “Kvalitetsmåling på hvitfisk gjennom analyse av spektrale bilder i sanntid (KVASS)” (FHF-901489) (Maritech Eye) vil være utgangspunktet for å utvikle en automatisk kvalitetsvurdering. Denne bygger på a priori kunnskap om fiskemuskelens optiske egenskaper og kjemiske sammensetning. Som et alternativ vil vurderingen av den bløytede fisken brukes som fasit for å trene opp nye deteksjonsmodeller for kvalitetsdefekter som uten bruk av a priori informasjon.

Det legges til grunn at tørrfisk produsert fra to sesonger er nødvendig utgangspunkt for metodetesting. Dette bygger både på mulighet til å få spredning i råstoffet som undersøkes, og på at det gir bedre grunnlag i validering av resultater. Ved gjennomføring av forsøk våren 2022 vil det være mulig å produsere tørrfisk med “kjent kvalitetsskade”. Dette planlegges ved å velge ut noe fisk med blodfeil til henging og tørking. Det er også mulig å henge en mindre mengde fisk ved betingelser som bidrar til frostskader.

Det gjennomføres også en kost/nytte-analyse som en del av grunnlaget for å vurdere kommersiell implementering av metode og instrumentering for automatisk kvalitetsmåling på tørrfisk

Resultat og praksis presenteres og diskuteres med næringen underveis i prosjektet (referansegrupper og møter med konvensjonell sektor), og formidles og rapporteres i Nofima- og FHF-format.
​Formidling fra prosjektet rettes mot tørrfisk- og sjømatnæringen ved å oppsøke relevant fora og fagmøte: samling i regi av FHF eller webinar for næringsaktører. Prosjektet formidles også via medieoppslag i fiskeripresse. Prosjektet skal avsluttes med en faglig sluttrapport som vil bli publisert på FHF og Nofima sine nettsider.
keyboard_arrow_up