Til innholdet

Prosjektnummer

901720

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901720
Status: Pågår
Startdato: 01.01.2022
Sluttdato: 15.06.2024

Omsetningssystemet for fryst hvitfisk: Prøveordning med auksjonsplikt

​Igangsetting av en prøveordning med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk ved årsskiftet 2021/2022 har sin bakgrunn i synkende andel fryst hvitfisk solgt på auksjon gjennom de to største salgslagene, Råfisklaget og Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi). For å reversere denne utviklingen foreslås det endringer som skal bidra til å øke andelen råstoff som selges på auksjon. Fra 1. oktober 2021 er muligheten til overtakelse av egen fangst fjernet for fryst hel sløyd fisk (HG) og fra 1. januar 2022 innføres en prøveordning med delvis auksjonsplikt. Dette for å sikre mest mulig åpen konkurranse om råstoffet, herunder at industrien som bearbeider fisk i Norge får tilstrekkelig tilgang på råstoff til sin virksomhet. Ett av punktene som følger innføring av prøveordningen med delvis auksjonsplikt, er å evaluere ordningen gjennom en prøveperiode for torsk og sei.  
​Hovedmål
Å evaluere prøveordningen med delvis auksjonsplikt for fryst hvitfisk som igangsettes ved årsskiftet 2021/2022. 

Delmål
• Å avklare hvordan en auksjonsplikt påvirker konkurransen om råstoffet.
• Å avklare om industrien får tilgang til og kjøper mer råstoff ved tvungen auksjon.
• Å avklare om mer råstoff dermed blir bearbeidet i Norge.
• Å avklare om den samlede verdiskapningen øker.
​Prosjektet vil evaluere en prøveordning med delvis auksjonsplikt. Resultatene av denne evalueringen vil derfor ha direkte nytte for de tre salgslagene når det gjelder om ordningen skal videreføres. Det forventes også at prosjektet vil gi detaljerte innspill til justeringer av ordningen, inkludert hvordan ulike måter for fastsetting av akseptpris påvirker konkurranse (antall aktive budgivere), omsatt kvantum og oppnådde priser.
​Mulighet for egenovertak av HG fisk ble fjernet 01. oktober 2021 og delvis auksjonsplikt innføres fra 01. januar 2022. Fordi rederier kan tilpasse seg auksjonsplikten på ulikt vis gjennom året er det nødvendig med data fra hele 2022 før analyser av konkurranse i auksjonen, samt industriens råstoffkjøp, bearbeiding og total verdiskapning gjennomføres. Prosjektet planlegges gjennomført gjennom to arbeidspakker (AP-er) som vil jobbe tett sammen. Det vil bli skrevet to vitenskapelige artikler og resultater vil bli formidlet gjennom presentasjon til referansegruppen, populærvitenskapelig artikler, infosaker og to videoblogger.

AP1 vil analysere auksjonsdata for 2022 fra Surofi og Råfisklaget og sammenligne med foregående år for å vurdere om konkurransen i auksjonen påvirkes av økt kvantum som følge av innføring av delvis auksjonsplikt og fjerning av egenovertak av HG fisk. Prisforskjeller mellom auksjon og direktesalg vil og blir undersøkt. Økonometriske metoder vil bli benyttet fordi slike metoder gjør det mulig å kontrollere for effekten av andre forhold som fiskestørrelse, fangstredskap, kvalitet, og sesong på pris.

AP2 vil analysere varestrømmer og bearbeidingsgrad før og etter innføring av delvis auksjonsplikt. Man vil benytte datasett som Nofima selv har bygd opp over tid, supplert med data fra salgslagene om fordeling mellom auksjon og direktesalg. Datamaterialet vil bli brukt til å klassifisere kjøpere i grupper (for eksempel klippfiskprodusenter, filetprodusenter og tradere) og en vil undersøke om disse kjøpergruppene kjøper mer råstoff med innføring av delvis auksjonsplikt i 2022, sammenlignet med tidligere år. Her vil man også undersøke hvilken type råstoff (fiskestørrelse, redskap og kvalitetsklasse) som kjøpes av de ulike kjøpergruppene. Prisforskjeller mellom kjøpergruppene vil også bli belyst. Analysen av bearbeidingsgrad vil sammenligne omsetning av fryst HG torsk/sei på første hånd med eksport av det samme produktet, korrigert for importert volum. En antar da at differansen vil være fisk som har gått til bearbeiding i Norge. Tall fra 2022 vil bli sammenlignet med tidligere år. Det vil bli gjennomført 8–10 dybdeintervjuer med representanter for produksjonsbedrifter innen både klippfisk- og filetindustrien. Gjennom disse intervjuene vil en forsøke å avdekke i hvilken grad industrien benytter fryst HG torsk og sei fra havfiskeflåten i sin produksjon og hvor mye råstoff de eventuelt videreselger. Man vil også forsøke å få innkjøps- og salgsdata og informasjon om kostnader (inkludert råstoffkjøp), inntekter ved bearbeiding og lønnsomhet. Dette for å styrke analysen av bearbeidingsgrad og total verdiskaping i næringen som følge av delvis auksjonsplikt.

Prosjektforlengelse medio 2023: Omsetningssystem for fryst hvitfsk
FHF har besluttet å utvide prosjektet slik at det kan omfatte data for hele 2023. Mulighet for egenovertak av HG fisk ble fjernet 1.10.2021 og delvis auksjonsplikt innføres fra 1.01.2022. Fordi rederier kan tilpasse seg auksjonsplikten på ulikt vis gjennom året er det nødvendig med data fra 2022 og hele 2023 i prosjektforlengelsen før analyser av konkurranse i auksjonen, samt industriens råstoffkjøp, bearbeiding og total verdiskapning gjennomføres. 

AP1 vil analysere auksjonsdata for 2022 og 2023 fra Surofi og Råfisklaget og sammenligne med foregående år for å vurdere om konkurransen i auksjonen påvirkes av økt kvantum som følge av innføring av delvis auksjonsplikt og fjerning av egenovertak av HG fisk. Prisforskjeller mellom auksjon og direktesalg vil og blir undersøkt. Økonometriske metoder vil bli benyttet fordi slike metoder gjør det mulig å kontrollere for effekten av andre forhold som fiskestørrelse, fangstredskap, kvalitet og sesong på pris.
  
AP2 vil analysere varestrømmer og bearbeidingsgrad før og etter innføring av delvis auksjonsplikt. Man vil benytte datasett som Nofima selv har bygd opp over tid, supplert med data fra salgslagene om fordeling mellom auksjon og direktesalg. Datamaterialet vil bli brukt til å klassifisere kjøpere i grupper (for eksempel, klippfiskprodusenter, filetprodusenter og tradere) og en vil undersøke om disse kjøpergruppene kjøper mer råstoff med innføring av delvis auksjonsplikt i 2022 og 2023, sammenlignet med tidligere år. 
Analysen av bearbeidingsgrad vil sammenligne omsetning av fryst HG torsk/sei på første hånd med eksport av det samme produktet, korrigert for importert volum. Nofima antar da at differanse vil være fisk som har gått til bearbeiding i Norge. Tall fra 2022 og 2023 vil bli sammenlignet med tidligere år.
​En viktig form for formidling vil være kontakten med referansegruppen som kan spre informasjon fra prosjektet gjennom sine organisasjoner og nettverk. Presentasjoner på referansegruppemøter inngår som leveranser og kan legges ut i prosjektbasen på FHFs nettside. Hovedresultater vil bli presentert i populærvitenskapelig form i norske fiskeriaviser som Fiskeribladet og Kyst og Fjord, på nettsiden til FHF samt nyhetssaker på Nofima sine nettsider og sosiale medier. Resultater vil og bli søkt formidlet gjennom presentasjon på konferansen “Ombordfryst”. Det vil også bli laget to videoblogger fra prosjektet. Disse vil bli formidlet gjennom Geirs videoblogg om sjømatkvalitet” på forskning.no (https://blogg.forskning.no/geirs-videoblogg-om-sjomatkvalitet), Nofimas nettsider og som spres gjennom Nofima sine kanaler på sosiale medier. Disse har god spredning og flere av videobloggene har hatt mer enn 20 000 visninger på Facebook® og skapt mye diskusjon i kommentarfeltene. Videoblogger kan også deles gjennom FHF sine kanaler.
keyboard_arrow_up