Til innholdet

Prosjektnummer

901782

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901782
Status: Pågår
Startdato: 01.10.2022
Sluttdato: 01.10.2024

LiceDetached – Kvantifisering av lakse- og skottelus som løsner fra laksen under trenging i tilknytning til avlusing samt reinfisering av laks på samme eller andre oppdrettslokaliteter

Nærmest all avlusning påbegynnes med at laksen trenges for å bli pumpet til behandlingsenheten. Det foreligger enkelte undersøkelser som viser at lus faller av under trengingen og det blir ofte antatt at opp til 50 % av lusa faller av under operasjonen og kan spre seg til nærliggende merder og enda til andre oppdrettsanlegg. Dersom avlusinger er økonomisk kostbare, både direkte og indirekte i form av fiskevelferd, er det av stor betydning at de er så effektive som mulig. Dersom lus faller av i stort omfang, og med suksess reinfiserer fisk, reduseres effektiviteten av lusebehandlingen betydelig uten at det blir registrert. Trengingsoperasjoner er forskjellige og derfor er det viktig å undersøke hvor i prosessen, og under hvilke omstendigheter, lusa mest sannsynlig faller av. Dessuten er det viktig å kvantifisere i hvor stort omfang disse lusene med suksess reinfiserer fisk, for at næringen kan lage vitenbegrunnede optimeringer av avlusningsprosesser.
​Hovedmål
Å belyse hvor mange levedyktige mobile lus som slipper laks under trenging i tilknytning til avlusing. Å estimere hvor mange av disse som etterpå angriper det avlusede oppdrettsanlegget, og å estimere sannsynligheten for at disse lus infesterer andre anlegg. 

Delmål
• Å kvantifisere hvor mange lus som slipper laksen under trenging fra telling av lakse- og skottelus på fisk.
• Å undersøke i hvilken fase av trengingen flest lus slipper laksen.
• Å undersøke mengden av ulike lusestadier og eggstrenger i vannsøylen ved merden under pågående behandling.
• Å kvantifisere gjenfesting av mobile lus ved behandlede oppdrettsanlegg ved å kombinere populasjonsdynamisk modellering og telling av lus.
• Å modellere sannsynligheten for infestasjon ved andre oppdrettsanlegg med en partikkelsporings-modell.
​Resultatene fra prosjektet skal bidra til en bedre forståelse av hvor mye lus som finnes i miljøet rundt anlegg hvor avlusning er initiert med trenging av fisken, og hvor mye som kan forventes å spre seg til andre anlegg. Denne kunnskapen vil for det første gi en indikasjon på hvor stort et problem lus som faller av laksen i forbindelse med trenging er, og for det andre gi informasjon om hvor i prosessen det faller mest av. Dette vil gjøre det mulig for oppdrettere å effektivisere behandlingene sine, som både vil redusere kostnadene knyttet til disse, men også begrense håndteringen av laks, noe som fører til bedre velferd og mindre dødelighet.
Prosjektet består av fire arbeidspakker (AP-er):

AP1 Kvantifisering av lus som faller av under trenging
Undersøkelsene vil pågå under full skala avlusing med Optilicer på oppdrettsanlegg operert av Bakkafrost. En typisk avlusing pågår i 60–90 minutter. Lus vil bli talt på fisken kontinuerlig i batcher på 10 fisk gjennom avlusingsoperasjonen. For hvert batch vil tid siden start bli notert, samt en velferdscore som vurderer graden av trenging.

AP2 Mengden av eggstrenger og ulike lusestadier i vannsøylen nær merder under behandling
Tilstedeværelse av ulike lusestadier og eggstrenger i vannsøylen ved oppdrettsanlegget vil bli undersøkt med vertikale planktontrekk ved merdkanten på ulike tidspunkter under avlusingen av merden. Dessuten vil strømforholdene bli undersøkt og kombinert med observasjoner i plankton prøvene for å kvantifisere løsrivelsesgraden av levende lus.

AP3 Reinfestasjon med mobile lus etter behandling
Reinfestasjon av lus på behandlet laks vil bli undersøkt ved å kombinere data fra fiskeoppdretteren Bakkafrost hvor de evaluerer avlusingseffektiviteten og de nasjonale lusetellinger utført av Fiskaaling i populasjonsdynamikk-modeller. 

AP4 Sannsynlighet for reinfestasjon med mobile lus på nabo oppdrettsanlegg
Data fra AP1–3 vil bli brukt i en partikkeltracking-modell som er drevet av tidevannskrefter til å vurdere sannsynligheten for infestasjon på oppdrettsanlegg nær behandlede anlegg. Det vil også bli undersøkt i hvor stor grad slik reinfestasjon vil påvirke lusetallene på de nærliggende oppdrettsanlegg.

Prosjektorganisering
​Prosjektet er et samarbeid mellem Fiskaaling og Bakkafrost. Fiskaaling har overordnet prosjektledelse med Bakkafrost som partner i AP 1–3.
​Følgende formidling er planlagt:
• fortløpende rapportering av resultater til FHF
• fagrapport som publiseres på Fiskaaling og FHF sine nettsider
• formidling gjennom aktuelle tidsskrifter
• formidling gjennom sosiale medier
• presentasjon av resultater fra prosjektet i ulike samlinger, møter og konferanser
• publisering av vitenskapelig artikkel
keyboard_arrow_up