Til innholdet

Prosjektnummer

901805

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901805
Status: Pågår
Startdato: 30.01.2023
Sluttdato: 31.12.2024

Utarbeidelse av en ny og oppdatert håndbok for fangstbasert akvakultur (FBA) for snø- og kongekrabbe

Fangstbasert akvakultur har blitt mer og mer aktuelt for både hvitfisk og ikke minst skalldyr. Kommersiell fangst og levendelagring av både snø- og kongekrabbe er to relativt nye næringer, med et stort behov for å få tilført kunnskap. I dag finnes det erfaringsbasert kunnskap som for det meste er fremskaffet gjennom prøving og feiling av yrkesutøverne og FoU-basert kunnskap som er tilegnet gjennom prosjekter, i all hovedsak utført av Nofima (hele verdikjeden) Havforskningsinstituttet (HI) (fangsteknologi) og SINTEF Ocean (på fangsteknologi og foredling av snøkrabbe). Mange av disse resultatene har i mindre grad kommet næringsutøverne til gode. Det er behov for å sammenstille og systematisere både erfaringer og resultater fra forsøk med fangstbasert akvakultur av både snø– og kongekrabbe. For å omsette dette i næringsutøvelse, må det være lett tilgjengelig i form av en faghåndbok. Faghåndboken vil være for alle som har planer om å starte opp eller allerede driver med fangst og produksjon eller fangstbasert akvakultur av snø- og kongekrabbe.

Formidling og deling av kompetanse er helt avgjørende for utvikling av konseptet fangstbasert akvakultur. Dette konseptet er spesielt krevende av flere grunner:
• Krabbenæringene er unge, og erfaringsgrunnlaget er dermed begrenset. Det er mange aktører som driver med dette i Norge. Det er begrenset spesifikk forskning på området. 
• En rekke steg må beherskes for å lykkes fult ut: Krabbens biologi, redskapsutvikling, redskapsbruk, ombordtaking, logistikk og levendelagring om bord, mellomlagring i sjø, overføring til levende lagring på land, registrering, mellomlagring på land, fôr, sammensetning av fôr og fôrutvikling, dyrevelferd, sortering, levende transport, slakting, prosessering, produktkunnskap og marked.
• Gjeldende regelverk (eller manglende regelverk) for håndtering, levendelagring og eventuelt oppfôring av krabbe.

I dag finnes det ingen systematisk sammenstilling av litteratur som tar for seg fangstbasert akvakultur av snø- og kongekrabbe. I 2010 ble det bevilget midler av FHF til en håndbok på fangstbasert akvakultur på torsk, “Utvikle faghåndbok i fangstbasert akvakultur” (FHF-900523). Hensikten med håndboken var å koble sammen erfaringskompetanse fra næring og akademisk kompetanse innenfor de fleste vesentlige steg ved fangstbasert akvakultur. Prosjektgruppen ønsker på lik linje å lage en tilsvarende håndbok for fangstbasert akvakultur på snø- og kongekrabbe.

Nofima ønsker gjennom Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur å utvikle håndboken med bidrag fra de to andre fagmiljøene, HI og SINTEF, som jobber innenfor dette fagområdet. Det legges opp til en digital versjon av håndboken (som lett kan skrives ut). En slik versjon planlegges etablert i tilknytning til Nofima sine nettsider. Nofima leder, koordinerer og står for det redaksjonelle ansvaret.   

Prosjektutvidelse medio 2023
Under oppstartsmøte i mars 2023 ble det identifisert et stort kunnskapshull hvordan snøkrabbe kan transporteres levende til mottaksanlegg på land. Dette kunnskapshullet kan lukkes gjennom å være med Opilio AS på sin innhenting av teiner. Ved at man kan kjøre reelle transportforsøk om bord hos Opilio AS. 

All krabbe i gjensatt bruk skal gjenutsettes, men Nofima har inntil 1,5 tonn forskningskvote på levende snøkrabbe slik at et parti kan tas i land for videre evaluering av velferdsparametre osv. under transport. 

I tilegg vil registrering av snøkrabbestørrelse, tilstand (og evt. bifangst) i gjenstått bruk kunne gi informasjon om ståtid og seleksjon i teiner som har stått i lang tid versus teiner med “normal” ståtid. Dette vil gi næringsmessig- og forskningsmessig viktig informasjon med hensyn til fremtidig regulering av snøkrabbefisket. 
Hovedmål
Å sammenstille erfaringsbasert- og FoU fremskaffet kunnskap til en håndbok: “Fangstbasert akvakultur på snø- og kongekrabbe – en håndbok”.

Delmål
• Å samle og sammenstille erfaringsbasert og FoU-fremskaffet kunnskap på lenvendefangst, transport og lagring av snø og kongekrabbe. Herunder involvere næringsaktører som allerede driver levendefangst.
• Å utforme brukervennlig og nettbasert håndbok under Nofima sine nettsider, hvor en i tillegg kan klikke seg på relevante tekster og presentasjoner.

Målsetting, prosjektutvidelse medio 2023
• Å registrere størrelsesammensetning av snøkrabbe i gjenstått bruk med lang ståtid for å finne seleksjonseffelt av kort/“normal” versus lang ståtid (i et olympisk fiskeri).
• Å registrere velferdsparametre på krabbe i teiner som har stått lenge.
• Å logge betingelser ved levendetransport av snøkrabbe som inngår i den nye fangsthåndboken på snøkrabbe.
• Å evaluere velferdsparametre osv. på levendetransportert snøkrabbe under kontrollerte betingelser.
​Prosjektgruppens inntrykk er at det er et stort behov for en slik håndbok både for næringsaktører, myndighet og forskere. En håndbok som er i lettfattelig form, og som også er tilgjengelig på nett, vil kunne bidra til en mere bærekraftig- og kostnadseffektiv næring gjennom å enkelt få tilgang til relevant kunnskap. Ettersom fangstbasert akvakultur omfatter et bredt fagområde og erfaringsgrunnlaget er relativt lite og fragmentert, er det avgjørende med gode informasjonskanaler. Brukere (og bidragsytere) vil være næringsaktører som vil tilegne seg kunnskap om denne driftsformen, eller vil øke kompetansen innen egen organisasjon.

Levendefangst og levendehold av krabbe om bord er også aktuelt for flere i flåteleddet, da forhold som bidrar til økt overlevelse oftest bidrar til økt kvalitet og bedre dyrevelferd, også før en slakter snøkrabbene om bord. Levende levering av snøkrabbe og mellomlagring på land vil, med riktig fangstbehandling, kunne ha like stort potensiale som for kongekrabbe. 

Håndboken vil også være til nytte for forvaltning og rammeverk for næring, både det som omhandler aktivitet i fartøy og aktivitet på landanlegg.

En slik håndbok kan også benyttes som deler av undervisning på videregående skole eller høyere nivå. Håndboken kan utvides med andre arter som kommer til senere. 
Arbeidet består av å lage en ny håndbok og gjøre den tilgjengelig i en brukervennlig og nettbasert versjon. Innledningsvis vil prosjektgruppen se på hvordan nettside og håndboken skal presenteres på best mulig måte og avklare hovedinnhold og ansvar for skriftlig bidrag innen ulike temaer. Ved prosjektstart gjennomføres også en begrenset høringsunde tema og kriterier for bruk blant noen av de mulige brukerne.

Forslagene fra prosjektgruppen for hovedinnhold og form på håndboken forelegges styringsgruppen i prosjektet, og en bestemmer hvordan håndboken og nettsiden skal utformes.

Prosjektet er i stor grad er lagt opp på samme vis som i prosjektbeskrivelsen for håndbok for FBA på torsk, men tilpasset fagtema og næringsaktivitet for konge- og snøkrabbe. Hoveddelen av arbeidet er sammenstilling av faglige beskrivelsen av de ulike tema. Videre innebærer utarbeidelse også den redaksjonelle tilpassingen; at de ulike fagtema presenteres i et helhetlig format i håndboken. Foreløpig er tanken at andre fagaktuelle tema, foredrag, filmer og liknende som ikke er med i håndboken gjøres tilgjengelig på nettsiden. Når det først er gjort et litteratursøk er det mulig å ta vare på og gjøre det meste av denne informasjonen lett tilgjengelig via nettsiden. 

Prosjekter er organisert i følgende arbeidspakker:

AP 1. Etablere format for håndbok og nettside 
Det er ikke konkretisert hvordan den nettbaserte håndboken skal se ut eller hvordan nettsiden skal utformes. Prosjektgruppen lager et forslag ved prosjektoppstart, som styringsgruppen bruker til beslutningsgrunnlag. Grunntanken er at håndboken skal være tilgjengelig under Nofima sine nettsider, under Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur. Nærliggende og tidsaktuelle tema som ikke tas med i selve håndboken eller er mere utdypende enn i håndboken, kan være klikkbare på selve nettsiden. Typisk kan dette være filmer, illustrasjoner, rapporter, artikler og foredrag. Det er også mulig å legge inn relevant informasjon fra Mattilsyn og Fiskeridirektoratet, eller gjøre denne klikkbar.

Prosjektgruppen ønsker å starte med å gjennomføre en begrenset høringsrunde med ca.10 aktuelle brukere av en håndbok og nettside. Først og fremst aktører på sjø og land som i dag jobber med fangst og levendelagring av snø- og kongekrabbe. I høringsrunden vil man avklare enkle spørsmål om tekniske løsninger og ønsket innhold. Innspillene fra høringsrunden diskuteres i prosjektgruppen og internt med ansvarlige for Nofima sine nettsider, for å lage alternative forslag til oppbygging av nettside og håndbok. Deretter presenteres og diskuteres dette med referansegruppen i prosjektet.

Etablering av nettside og håndbok gjøres i nært samarbeid med Nofima sin informasjonsavdeling og ansvarlige for Nofima sin nettside. Avhengig av hvilken løsning som velges vil det være behov for innkjøp av ekstern kompetanse på design, teknisk utforming, koding og opplæring av import og publisering. Dette er tenkt samkjørt med den digitale plattformen for håndbok for levendefangst av hvitfisk, som er under utvikling og ledet Nofima.

For å få til en enhetlig fremstilling av tekst og figurer vil vi bruke Nofimas egen kompetanse eller ekstern språkvask eller grafisk hjelp. Der det benyttes figurer skal disse forenkles og ha en enhetlig form gjennom hele håndboken. 

Arbeidet i 2023 starter med høringsrunden/brukerinnspill for å få forslag til utforming av håndboken. Det legges opp til å etablere struktur og innhold av både håndbok og nettside i løpet av første halvår av 2023. Deretter følger videre arbeid og faglige utvidelser i løpet av 2023. Tidspunkt for lansering av henholdsvis nettside og håndbok settes til høsten/vinteren 2024.
 
AP2. Sammenstilling/skriving av håndboken
Nofima står for hoveddelen skrivingen og har redaktørrollen i arbeidet som bl.a. innebærer å få enhetlig fremstilling. Prosjektgruppen, som består av representanter fra alle instituttene, er omforent om faglig inndeling i arbeidet. Nofima vil ha hovedansvar for det faglige på kongekrabbe. SINTEF og HI deler på hovedansvar for det faglige på snøkrabbe. 

Det faglige arbeidet vil starte med litteratursøk, herunder omfattes også illustrasjoner og eventuelt filmer. Der det er behov innhentes det kunnskap fra fiskere, internasjonalt nettverk de ulike forskerne har på snø- og kongekrabbe. Samtidig starter arbeidet med å etablere en plan for faglig innhold. Denne planen vil bli evaluert jevnlig underveis for å kunne gjøre hensiktsmessige justeringer. 

Håndboken vil i hovedsak ha en struktur som beskriver prosess fra fangst gjennom levendelagring av snø- og kongekrabbe til marked (levende krabbe). Dette vil være bygget opp og beskrevet kronologisk fra fangst til eksport av levende krabbe til markedet. Siden oppstart av kongekrabbe- og snøkrabbe fiskeriene er det gjort en rekke nye forsøk på ulike felt innen konseptet levendefangst, levendelevering og levende lagring av snø- og kongekrabbe. Alle disse arbeidene skal oppsummeres slik at kunnskapen kan trekkes inn i et håndbokformat. Nedenfor nevnes eksempler på aktuelle tema som skal inn i håndbokformat, enten som tilføyelser eller inn i den nye håndboken.  Faghåndboken vil ta for seg hele verdikjeden fra fangst til marked. Boken vil bli delt opp i ulike avsnitt for å belyse hele verdikjeden og kunnskap som eksisterer på de ulike områdene. Under gis en oversikt over de tenkte kapitlene i boka. Justering av bokens oppbygging vil bli gjennomført etter at AP 1 er gjennomført. 

Innledning
• Bakgrunn for prosjektet 
• Gjennomgang av biologien til snø- og kongekrabbe

Fangstoperasjon 
• Redskap ved fangst av snø- og kongekrabbe  
• Ombordtaking og håndtering av krabbe 
• Levendelagring om bord 
• Sortering og sorteringskriterier 
• Skader og tiltak for å begrense skade og fysiologisk belastning under fangsthåndtering 
• Transport og utforming av lasterom – føring av levende snø- og kongekrabbe
• Lossing av krabbe fra båt 
 
Mottak og prosessering
• Veiing, måling og registrering  
• Teknologier for kvalitetsvurdering, spesielt fyllingsgrad, på krabbe (for eksempel bruk av nær infrarødt (NIR) lys og maskinsyn) 
• Visuelle og målbare velferdsindikatorer 
• Vannkvalitet og vannbehov, lysforhold 
• Karutforming og individtetthet  
• Adferd til krabbene  
• Krabbenes ernæringsbehov, fôrtype, fôringsregime og fôrbehov 
• Levendelagring uten fôring på velferd og kvalitet 
• Levendelagring med fôring på velferd og kvalitet 
• Levendelagring i tilfelle skallskifte
• Kunnskap om slakting og prosessering 

Forsendelse av levende snø- og kongekrabbe til marked
• Tid
• Temperatur
• Tetthet
• Hvordan pakke krabbene
• Type emballasje
• Merking av krabbe 
• Hvordan skal krabbene håndteres etter ankomst – bufferlager (krabbehotel)

Lover og forskrifter
• Lover og forskrifter som regulerer snø- og kongekrabbefisket, levendelagring, oppfôring, og næringen generelt 

Prosjektorganisering
Deltakerne i prosjektet bidrar faglig innen de feltene som de har jobbet med på tvers av institusjonene. Der hvor det er flere som har jobbet med samme tema blir en enig om fordeling av arbeidet eller en skriver sammen. En konkret fordeling av oppgavene er ikke hensiktsmessig før en har startet arbeidet og prosjektgruppen har diskutert fordeling av oppgavene, men hver av deltakerne har sterke faglige områder som de kan bidra med. Nærings- og erfaringskunnskapen er viktig å få med i håndboken. Flere fagområder er lite eller ikke dokumentert og her er den erfaringsbaserte kunnskapen viktig å få med inn i håndboken. 

FoU-kunnskapen og skriving av fagtekstene skal forskningsinstituttene stå for. Endelig fordeling gjøres i prosjektgruppen hvor alle instituttene er representert.

Havforskningsinstituttet er bidragsyter med FoU-resultater og kompetanse på mellom annet biologi, fangstteknologi, fangstmetodikk, redskapsutforming og velferd hos snø -og kongekrabbe. 

SINTEF bidrar med FoU-kompetanse på fangstredskap, fangsthåndtering, om bord-logistikk og levendetanker om bord relatert til snøkrabber. Den teknologiske utviklinger skjer hurtig, og det er mange forhold som må veies i sammenheng med effektivitet, kvalitet og dyrevelferd.

Nofima bidrar med FoU-resultater og kompetanse på levendefangst, levendelevering, levende mellomlagring og fôr. I tillegg vil det bidras innen levendelagring på land frem til levende transport til marked. En stor del av jobben til Nofima vil være redaksjonelt arbeid og koordinering av fagarbeidene og hvordan disse benyttes i håndbok og på nettsiden. Gjennom Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur tar en sikte på en årlig oppdatering av selve håndboken, og en oppdatering av selve nettsiden minst to ganger årlig.

I løpet av 2023 skal hovedjobben med litteratursøk og disposisjon av fagtema være gjennomført. Det legges opp til at selve skrivearbeidet gjennomføres fra våren 2023 og til høsten 2024. Man ser foreløpig for seg at en kan starte skrivingen i en ende av faglig verdikjede og så bygge på med videre fag og kapitler måned for måned. Dette må imidlertid også tilpasses budsjett og kapasitet for de ulike personene og institusjonene som skal bidra i prosjektet. 
​Hele prosjektet er formidling og kommunikasjon. I løpet av 2023 presenteres prosjektet og eventuell tidlig håndbok-versjon for FBA-næringen i Norge på en av fagsamlingene for Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur, alternativt på en fagsamling i regi av FHF. 

Når håndboken og nettside er ferdigstilt, ser en for seg at det gjøres en lansering hvor fiskeripresse inviteres/orienteres. I tillegg orienteres FBA-næringen, samt at Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og Norges Råfisklag orienteres direkte. Nofima vil ha ansvaret for drift og vedlikehold av løsningen, som vil bli knyttet opp mot Nasjonalt senter for fangstbasert akvakultur hos Nofima. Man ser for seg en oppdatering /vedlikehold av siden minst to ganger i året hvor eventuelt nye regler og informasjon legges ut.
keyboard_arrow_up