Til innholdet

Nye prosjekter på nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom

Nyreforkalkninger og blødersyndrom, bedre kjent som nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom (HSS), er to utfordrende sykdomstilstander for produsenter av laksesmolt.

Foto: Fish Vet Group
FVG HZ36ZXF2 1 Nyre Nefrokalsinose 11 12 2019 01 (003) (1)
← Se flere resultater
Prosjekt:
901587

I forbindelse med utlysningen «Robust laksesmolt i norsk settefiskproduksjon» fra i vår har FHF finansiert to nye prosjekter for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til forebygging og kontroll av disse sykdommene.

Nefrokalsinose kjennetegnes ved utfelling av kalkholdig materiale i fiskens nyre som kan føre til nyresvikt og nedsatt helse og velferd. Hemoragisk smoltsyndrom gir lekkasje av blodceller i indre organer som nyre og muskel. Disse patologiske tilstandene har vært registrert hos settefisk av laks og ørret i flere tiår, men problemene har økt i omfang de senere årene, og de bakenforliggende årsakene er fortsatt ikke godt nok kjent.

Hva er det som gjør at laks får nedsatt nyrefunksjon, og hva kan oppdrettsnæringen gjøre for å forhindre eller redusere forekomsten av nefrokalsinose i settefiskanlegg? Det skal Aqua Kompetanse i samarbeid med NTNU forske på de neste tre årene, gjennom prosjektet «Nefrokalsinose hos laksesmolt: En kartleggingsundersøkelse med fokus på risikofaktorer (NEFROSMOLT)».

Det fins lite vitenskapelig litteratur både om nefrokalsinose og HSS. Hovedmålet med prosjektet er derfor å øke kunnskapen om tilstandene, og å se på hvilke faktorer som spiller inn i utviklingen av disse. - Dette skal vi gjøre både ved å se på hvordan miljøfaktorer som vannkvalitet og fôrsammensetning påvirker både dannelsen og utviklingen av sykdommene, i tillegg til undersøkelser av genetiske faktorer, forklarer prosjektleder Lauris Boissonnot hos Aqua Kompetanse. Les mer i artikkel på kyst.no fra 27.11

Det andre prosjektet «Nefrokalsinose og hemoragisk smoltsyndrom: Årsakssammenhenger og muligheter for forebygging (STONEHUNT)», er et tverrfaglig prosjekt innen vannkjemi, biokjemi, ernæring, fysiologi og patologi. Veterinærinstituttet har prosjektledelsen med samarbeidspartnere fra Høgskulen på Vestlandet, Havforskningsinstituttet, Fish Vet Group og NMBU.

Hovedmålet er å karakterisere disse sykdomstilstandene og mulige sammenhenger mellom dem, gjennom kartlegging av hvilke kombinasjoner av faktorer i miljøet og fiskens biologi som kan knyttes til sykdomsutvikling. - Med utgangspunkt kjente eller mistenkte risikofaktorer som intensivering av settefiskproduksjonen og langvarig forhøyet CO2, skal vi gjennomføre ulike felt- og laboratorieforsøk for å undersøke hvilke tilleggsfaktorer som kan påvirke forekomsten, sier prosjektleder Ingunn Sommerset ved Veterinærinstituttet. Les mer i dagens Intrafish.no 

Dersom man lykkes med å avdekke årsaksfaktorer og sammenhenger, og samtidig finner mulige tiltak som kan iverksettes for å redusere eller aller helst fjerne forekomsten av disse problemene i norske settefiskanlegg, vil dette både forbedre helse og velferd hos settefisken og samtidig gi en mer robust smolt som kan prestere bedre i sjøfasen, forklarer fagsjef Sven Martin Jørgensen i FHF.

 

keyboard_arrow_up