Til innholdet

Skal utrede tiltak mot pigghå ved oppdrettsanlegg

Det at pigghå tiltrekkes oppdrettsanlegg, og kan ødelegge nøter er velkjent -og uønsket. Et nytt prosjekt skal nå utrede ulike tiltak for å forhindre dette.

Pigghå (1)

← Se flere resultater
Prosjekt:
901704

Oppdretterne melder om at det ved oppdrettsanlegg på Vestlandet er store mengder pigghå som biter hull i nøtene og kommer seg inn i merdene. I utgangspunktet er det død fisk i bunnen av merden håen er interessert i, men i tillegg spiser og skader den levende laks. Oppdretterne har satt i gang tiltak for å hindre håen i å komme inn til nota, de tar opp død fisk nærmest kontinuerlig og må stadig inspisere nota ved hjelp av dykker for å sjekke om det er hull. Hittil har det ikke lykkes å finne metoder, teknikker eller innretninger som stabilt og sikkert holder håen vekk fra anleggene. I dag er arten plassert på rødlisten til Artsdatabanken og er klassifisert som sterkt truet. Alt fiske etter den er derfor forbudt i norske farvann, også fritidsfiske. Planer og tiltak for å håndtere pigghå under rømmingshendelser og pigghå som kommer inn noten, må ta høyde for dette forbudet.

 

Med dette som bakgrunn lyste FHF før sommeren ut midler til forskning for å finne frem til metoder for å unngå at pigghå tar seg inn i oppdrettsanlegg. I regi av NORCE med prosjektleder Pradeep Lal settes det nå i gang et nytt prosjekt, PIGGHÅ-FRI, der utfordringen skal studeres nærmere. Første del er en systematisk innsamling av tilgjengelig kunnskap og informasjon om adferd av pigghå, utbredelse av problemet ved havbruksinstallasjoner, tiltak næringer har prøvd ut og erfaringer med disse. Videre oppfølging vil skje både i felt og hvis mulig i kar på land, basert på hvilke funn og erfaringer som gjøres i den innledende fasen. Studiene vil også omfatte grunnleggende kunnskap om fysisk respons på aktuelle tiltak hos pigghå, og om tilvenning/læring kan bli en utfordring eller mulighet. Fiskevelferd både for pigghå og laks skal undersøkes.

 

Mer informasjon om prosjektet finner du her, inkludert kontaktinformasjon til prosjektleder hvis du har erfaringer med pigghå og havbruksanlegg som du tror kan være relevant.

 

keyboard_arrow_up