Banner Image

Pelagisk

Pelagisk sektors viktigste produkter er sild, makrell, lodde og brisling, men også kolmule, hestemakrell, tobis og øyepål er viktige pelagiske fiskeslag.


Utfordringene på sjøen er behov for informasjon om og kontroll på mengde, art og størrelse både før og under fangst, og redskapshåndtering.


Det er og utfordringer mht. behov for kvalitetsfremmende tiltak om bord i fartøyene.


Industrien på land har et betydelig potensiale innenfor økt bearbeiding og produktutvikling. Foredlingsgraden av pelagisk fisk er økende, spesielt for sild.


Makrell har tradisjonelt blitt eksportert ut av landet i rundfrosset form. Det har vært stor fokus på utvikling av ny teknologi innen bearbeiding av makrell. Med økt bearbeiding økes også mulighetsrommet for håndtering av restråstoffet fra både sild og makrell til annen anvendelse enn tradisjonelt fiskemel og fiskeolje.

Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF)
Besøksadresse:
Stenersgata 2,
0184 Oslo
23 89 64 08
Org.nr.: 983 353 215