Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

900209

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900209
Status: Avsluttet
Startdato: 15.09.2008
Sluttdato: 15.03.2009

Arbeidsmøte om statistikk angående innslag av rømt laks i vassdrag

1) For å bedre fastslå andel rømt oppdrettslaks i elvene kan det se ut til at den beste metoden vil være å benytte kilenot av typen som er benyttet i Namsen (FHF-prosjekt), registrere all villfisk og rømt fisk før all fisk slippes videre. Dette må skje gjennom hele sesongen (for å unngå spekulasjoner om at fisken gikk opp i elva før eller etter kilenotfisket). Telling og registrering av innslag av rømt fisk gjennomføres i elva etter vanlig metodikk, og så registrere om det er samsvar i innslaget eller ikke (antall og %).

2) På arbeidsmøtet ble det også diskutert om metodikken og fremstillingen av fangst av villaks er egnet som bestandsindikator. For alle andre arter er det omfattende beregniger og statistikk knyttet til fangstinnsats som legges til grunn for evaluering av bestandsstørrelse. Dette vil også være elementer man må ta med ved vurdering og beregning av innslag rømt laks i elv.

Prosjektet / møtet ble gjennomført, og førte frem til FHF-prosjektet “Ulike faktorers historiske påvirkning på vill laks i Norge: Forprosjekt” (FHF-900533).
Norsk havbruksnæring har satt seg en nullvisjon med tanke på rømming. I praksis vi det si at næringen jobber mot et nivå hvor rømt oppdrettsfisk ikke påvirker villfisken negativt. Dette innebærer at andel rømt oppdrettsfisk i en gitt elv holdes under et gitt nivå, spesielt med fokus på gytesesongen. Dette nivået må være vitenskapelig definert ut fra hvor stort innslag av laks fra havbruk som er akseptabelt før det vil bli negativ påvirkning på de lokale stammene.
 
Både når det gjelder kvantifisering av andel rømt oppdrettsfisk i elv, samt hva som er forsvarlig nivå, er det usikkerhet om hva som er “riktig”. Det er eksempelvis vist at valg av plassering for prøvefiske i elv om høsten kan gi en variasjon i tallfesting av andel rømt fisk fra 0 til 40%
Å vurdere hvilke områder og tilnærminger man bør ha i fremtidig forskningsprosjekt for å gi sikrere estimater på innslag av rømt laks i naturen, spesielt i elver.
Forslag til tilnærminger som kan bidra til å øke presisjonen på registreringer av rømt oppdrettslaks i naturen.
Arbeidsmøte med Norsk Regnesentral. Dette er en del av arbeidsprosessen for å finne mulige vinklinger for å sette igang prosjekt(er) for økt sikkerhet på “målindikatoren” for rømmingssikringsarbeidet, nemlig “andel rømt laks i elvene i gyteperioden”.
Ingen spesiell formidling.
keyboard_arrow_up