Til innholdet

Prosjektnummer

900345

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900345
Status: Avsluttet
Startdato: 15.11.2009
Sluttdato: 15.12.2010

Markedsbasert høsting av fiskeressurser 2009/2010

Programmet “Markedsbasert høsting av fiskeressurser” har pågått siden 2002/2003 i regi av Nofima. Prosjektet ledes av Bent Dreyer og forskningen rettledes av en bredt sammensatt referansegruppe med kompetente personer fra næring, næringsorganisasjoner og forvaltning.

To referansegruppemøter har vært avholdt i denne prosjektperioden, der forskningsresultater formidles og veien videre bestemmes. Forskningsresultatene har også vært presentert i næringens tidsskrift og aviser, og på fagkonferanser. Under fiskerimessen Nor-Fishing 2010 i Trondheim ble sentrale funn fra prosjektet videreformidlet i form av faktaark utdelt til de besøkende.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
1) Effekter av nye reguleringssystem
Tre ulike reguleringsgrep har vært under lupen. Resultatene fra Bifangstordningen for torsk høsten 2008 viser at 65 % av bifangstkvoten (6 588 tonn) ble tatt – hovedsakelig av fartøy under 21 m og levert i Øst-Finnmark i november/desember. Resultatet av denne ordningen var ikke vesentlig forskjellig fra distriktskvoten med hensyn til å forskyve fangsten til høsten og få et større opptak av hyse og sei. Høstfisket i 2009 ble preget av markedskrisen det året, og flere av de største fartøyene deltok. I tillegg økte torskelandingene på høsten med 75 % i forhold til foregående år. Samfiskeordningen i 2010 for fartøy under 11 m ble ansett som hensiktsmessig. Foreløpige tall viser at den ble utnyttet av 80 prosent av de påmeldte fartøyene, at den i liten grad var kapasitetsdrivende og at den ivaretok målet om sikkerhet godt.

2) Oljeprisens innvirkning på fangstatferd
Etter “all-time-high” i juli 2008 falt drivstoffprisen tilbake til 2006/2007-nivåer på foråret i 2009 (justert for økt mineraloljeavgiftsrefusjon). Trenden siden den gang har vært stigende og ligger ved inngangen av 2011 på samme nivå som ved inngangen av 2008. Intervjuer med fiskere som rammes mest ved økt drivstoffpris (bunn-/reketrål) avdekket at prisøkningen i 2008 ikke varte lenge nok til å endre deres drift, og at det er avveiningen mellom drivstoff- og råstoffpriser – ikke drivstoffpriser alene – som bestemmer driften. Friere redskapsvalg og prissikringinstrumenter kan øke fleksibiliteten og lette tilpasningen til økte drivstoffpriser i flåten.

3) Målrettet høsting for flåte og produksjonsleddet
I denne delen av programmet har oppmerksomheten vært rettet mot hvilke muligheter som fins for å koordinere aktivitetene mellom flåte og produksjon i verdikjeden for sjømat. En litteraturgjennomgang har pekt på hvilke faktorer som påvirker slike beslutningsprosesser, hvor råstoffets tilgjengelighet – sammen med dets kvalitet – er de viktigste. I næringen er det – med unntak av i vertikalt integrerte konsepter – lite koordinasjon mellom leddene; produksjonsbeslutningene tas uavhengig av hverandre. Kompleksiteten i næringen gjør det dessuten vanskelig å utvikle et generelt beslutningsstøttesystem med allmenn gyldighet. Målrettet fangst kan lettere oppnås gjennom å premiere fiske på bestandsdeler som gir lave kostnader i produksjon og høy verdi i sluttmarkedene.

4) Aktuelle problemstillinger fra Reguleringsmøtet
Etter finanskrisen og dens bølger inn i torskesektoren er det utført en deskriptiv analyse av konsekvensene av utviklingen på vegne av Fiskeri- og kystdepartementet. En forutsetning for oppdraget var den kunnskapen som er generert i dette FHF-prosjektet, og funn herfra har vært sentrale for å avdekke årsaker og peke på løsninger i torskesektoren. I tillegg har utfordringene ved kystflåtens manglende fangst på sine hyse- og seikvoter etter 2003 vært under lupen. I 2009 ble 75 000 tonn hyse og sei av kystflåtens kvoter stående ufisket – et volum som overføres til havfiskeflåten. Mulige tiltak for å øke opptaket i kystflåten er gunstige premierings- eller bifangstordninger. Alternativet er å overføre til havfiskeflåten på permanent basis.

Prosjektet er en oppfølging av tidligere prosjekt som har pågått siden 2002 under FHFs fellestiltak for fiskeri- og havbruksnæringen.
 
Den overordnede problemstillingen er å opparbeide systematisk kunnskap om hvilke virkninger ulike reguleringsregimer har for verdiskapingen, for å kunne bidra til å forenkle og forbedre reguleringssystemet.

Målsettingene i prosjektet er i tråd med FHFs handlingsplan for 2009.
• Å klarlegge effekter av nye reguleringssystemer.
• Å øke kunnskapen om fangstreguleringer, oljepris og fangstmønster.
• Å undersøke betydningen av sammenheng mellom fangst og produkt.
• Å bidra til forenkling av fangstreguleringene.
Prosjektet skal utvikle kunnskap som kan bidra til å øke verdien av knappe fiskeressurser og styrke konkurransekraften til norsk marin sektor.
 
Gjennom systematisk analyse av sammenhengen mellom fangstreguleringer og evne til å nå viktige markeder, kan slik kunnskap benyttes til å implementere nye fangstreguleringer som bidrar til å øke markedsverdien av knappe fiskeressurser. I et slikt perspektiv vil hele næringen nyte godt av tiltaket, dersom reguleringer kan optimaliseres for å utnytte verdiskapingspotensialet.
 
Intensjonen er at kunnskap fra prosjektet også skal bidra til reduserte kostnader og økt lønnsomhet totalt sett i næringen. Prosjektet er også en viktig bidragsyter til å utvikle kompetanse over tid som kan utnyttes for å evaluere effekten av ulike former for fangstreguleringer.
Alle delprosjekt som gjennomføres har i seg beskrivende analyser. Gjennom å trekke lærdom fra eksisterende og tidligere reguleringer kan det dannes ny kunnskap som best belyser effekter av nye reguleringsgrep.

Med utgangspunkt i oppdaterte databaser – over fangst, foredling og salg i norsk fiskerinæring – vil man analysere effektene av reguleringsendringer. Dette understøttes av næringsspesifikk kunnskap som innhentes fra aktørene der det er naturlig og nødvendig. Aktivitetene utføres av forskerteamet ved Nofima Marked, der den utnevnte referansegruppen prioriterer  aktiviteter og bestemmer prosjektenes innretning.
 
Delprosjekter som gjennomføres i perioden 2009/2010
• Effekter av nye reguleringssystemer.
• Oljeprisens innvirkning på fangstatferd.
• Målstyrt høsting for produksjonsleddet.
• Aktuelle problemstillinger fra Reguleringsmøtet.
Etter referansegruppens ønsker formidles resultatene i presentasjoner for gruppen og tilhørende arbeidsnotat. Resultatene søkes også formidlet gjennom populærvitenskapelige artikler i næringens tidsskrift eller aviser, eller på aktuelle næringskonferanser/årsmøter og lignende. Prosjektet har utviklet en egen nettadresse på Nofimas nettsider, Markedsbasert høsting, hvor ulike resultater fra prosjektet legges. Dette nettstedet vil kontinuerlig oppdateres med ulike funn fra prosjektet.
keyboard_arrow_up