Til innholdet

Enkelte eldre prosjekter i databasen, særlig fra før år 2008, kan fremstå med mangelfull informasjon på grunn av overgang til nytt nettsted. Vi jobber fortløpende med forbedringer, skulle du oppdage feil, ikke nøl med å ta kontakt med prosjektansvarlig hos oss.

Prosjektnummer

222054

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 222054
Status: Avsluttet
Startdato: 11.10.2007
Sluttdato: 11.10.2008

Markedsbasert høsting av fiskeressurser 2007

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige rapportering
I 2007 har oppmerksomheten vært rettet mot å vurdere effekten av ulike former for kvotepremiering som skal bidra til å endre landingsmønsteret. I prosjektet har to slike ordninger vært vurdert – ekstra kvoter for å redusere sesongtopper og ekstra kvoter for å fange torsk levende. Distriktskvoteordningen har vært et forsøk på å dempe sesongtoppen og flytte deler av fangsten til høsten.

Erfaringene med denne type virkemiddel er at sesongmønsteret er vanskelig å endre. Det er først og fremst styrt av tilgjengelighet, vær og fangstøkonomi. En viktig drivkraft for å lande større andel torsk levende har vært at fiskerne har oppnådd en prispremie. Tall fra 2007 viser at denne prispremien falt og dermed også volum torsk som ble fanget levende.

I 2007 har det innenfor prosjektet også vært analysert hvordan minstemålsbestemmelsene påvirker hyselinefisket på finnmarkskysten. Store områder i Øst-Finnmark – som av havforskere betegnes som et oppvekstområde for hyse – har i seinere år vært stengt for fiske med fløytline på grunn av stor innblanding av småfallen fisk. Ettersom den minste hysa har liten markedsverdi, og stort sett eksporteres ubearbeidet ut av landet, konkluderes det med at minstemålsbestemmelsene ikke bør endres.

I tillegg er også grad av spesialisering analysert – både i fangst og produksjonsledd. Et sentralt funn er at bedriftene i produksjonsleddet er blitt stadig større med en sterk og mer spesialisert produksjon. Utviklingen har bidratt til at nye effektive teknologiske løsninger har erstattet tunge og arbeidskrevende operasjoner.

Fartøyleddet derimot søker å redusere risiko gjennom å investere i kvoterrettigheter på flere arter. Gjennom denne investeringsstrategien søker rederne å skaffe fartøyene et sett av rettigheter i ulike sesongbaserte fiskerier som til sammen gir helårig drift.
I FHFs handlingsplan for 2007 ble det under fellestiltak for hele fiskeri- og havbruksnæringen foreslått å videreføre prosjektet “Markedsbasert høsting av fiskeressurser”. Den 19. juni ble det arrangert referansegruppe i Tromsø hvor sentrale funn fra prosjektet ble presentert og drøftet. En annen viktig intensjon med møtet var, på basis av funn i prosjektet og målsettingen med det, å foreslå hvilke nye problemstillinger som bør prioriteres i løpet av høsten 2007 og våren 2008.
Å utvikle systematisk kunnskap om hvordan ulike faktorer påvirker fangstadferd.
Kunnskapen som skal frembringes i prosjektet er nødvendig for å legge forholdene bedre til rette for at næringen samlet sett skal kunne betjene verdifulle markeder på en bedre måte.
Prosjektet består av tre delprosjekt.
 
Delprosjekt 1
Stimulering til markedsbasert høsting gjennom premiering.
 
Delprosjekt 2
Tiltak for å utnytte fordeler med spesialisering.
 
Delprosjekt 3
Kostnads- nytteanalyse av valg av minstemål.
 
Prosjektorganisering
En referansegruppe bestående av representanter fra forvaltningen, forskning og næringen er også tilknyttet prosjektet.
Det utarbeides et notat og et populærvitenskapelig sammendrag fra prosjektet.
keyboard_arrow_up