Til innholdet

Prosjektnummer

900800

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900800
Status: Avsluttet
Startdato: 01.07.2012
Sluttdato: 31.12.2014

Proliferativ gjellesykdom hos laks i sjø: Patologiske, molekylærbiologiske og epidemiologiske studier

Ved hjelp av molekylærbiologiske metoder ble gjellevev fra 26 anlegg med gjellesykdom undersøkt for tilstedeværelse av to intracellulære bakterier, en mikrosporidie og amøben som forårsaker amøbegjellesykdom (AGD).

Følgende funn er registrert i prosjektet:
• Epiteliocystisbakterien Candidatus Branchiomonas cysticola var svært utbredt i gjeller hos oppdrettslaks i alle anlegg. Det ble ikke påvist systemisk infeksjon med bakterien.
• Mikrosporidien Desmozoon lepeophtherii var svært utbredt i anlegg i Sør- og Midt-Norge, men syntes mindre utbredt i Nord-Norge. Mikrosporidien ble påvist systemisk.
• Bakterien Candidatus Piscichlamydia salmonis syntes ikke å ha like høy forekomst som de to foregående mikroorganismene og var mindre utbredt i de nordligste landsdeler.
• Fisk fra fire anlegg med amøbegjellesykdom i Sør-Norge hadde også høy forekomst av D. lepeophtherii og B. cysticola i gjellene. På ett anlegg ble alle fire agens påvist.
• Nordligste påvisning av amøben Paramoeba perurans var på en lokalitet i Troms. Funnet var ikke relatert til AGD.

Et system for å vurdere mikroskopiske vevsforandringer ble etablert sammen med teknikker for å visualisere mikroorganismene i vevet. Noen forandringer syntes å være agens-spesifikke.

Gjennom metagenomiske analyser ble nye genområder av antatt gjellepatogene mikroorganismer kartlagt.

En langtidsstudie av en lokalitet på Sør-Vestlandet viste at antall og mengde av de fire aktuelle mikroorganismene i gjellevevet økte fra juni til november uten at det ble observert utbrudd av gjellesykdom. Fisken på lokaliteten ble aldri avluset.

En kartlegging av risikofaktorer på lokalitetsnivå viste at antall avlusninger kan være en risikofaktor for utvikling av proliferativ gjellebetennelse hos laks. Data fra miljøundersøkelser, Havbruksdata og Lusedata inngikk i denne analysen.

Det ble gjennomført smitteforsøk med B. cysticola. Overføring av smitte til frisk fisk ble imidlertid ikke dokumentert.

Prosjektet bidro til å etablere en smittemodell for AGD på Atlantisk laks i Norge.

Gjelleproblemer er en betydelig årsak til dødelighet og redusert tilvekst hos laks. Prosjektet har bidratt til å øke kunnskapen om gjellehelse hos laks og de ulike patogenenes betydning. Kunnskapen som er kommet fram vil bli benyttet i videre arbeid med å bekjempe gjellesykdommer, deriblant AGD.
Hvert år, ofte hos sjøgående laks om høsten, oppstår gjellebetennelse som et sykdomsproblem. Gjellesykdommer har mange fellestrekk med respirasjonslidelser hos varmblodige produksjonsdyr hvor årsaksforholdene (etiologi) ofte er sammensatt. Mye tyder på multifaktorielle årsakssammenhenger for gjellesykdommer, der flere agens (bakterier, virus eller parasitter) og andre påkjenninger kan ha betydning. Tidligere prosjekter ved Veterinærinstituttet har identifisert flere organismer av mulige etiologisk betydning, men både agens, vert og miljø (inkludert stress og vannkvalitet) er sannsynligvis viktige epidemiologiske faktorer. Dette prosjektet skal øke kunnskapen om betydning av utvalgte bakterier, vertens respons og epidemiologisk viktige parametere.
 
Prosjektet er forankret i FHFs handlingsplan for robust fisk og i Veterinærinstituttets strategiplan om utvikling av rollen som nasjonalt referanselaboratorium innen fiskehelse.

• Å identifisere etiologiske agens for kronisk gjellebetennelse.
• Å identifisere sammenhenger mellom ulike agens og forandringer i gjellevevet.
• Å identifisere mulige sammenhenger mellom lokaliteten og risikoen for utvikling av gjellebetennelse. Det vil i denne sammenheng innhentes deskriptive data for lokaliteten og miljøfaktorer.
• Å formidle resultater/kunnskap til næringen, og stimulere til diskusjon og deling av erfaringer.

På kort sikt vil resultater som beskriver årsakene til ulike gjellesykdommer åpne for utvikling av bekjempelsesstrategier. På lengre sikt vil identifikasjon av viktige epidemiologiske faktorer også bidra til optimalisering av driftsforhold.
 
Økt informasjonsflyt og forbedret kunnskapsflyt mellom forskning og næring vil også gi raskere uttelling og implementering av forskningsresultater.

Alle faktorer nevnt over vil gi reduserte tap og dermed økt lønnsomhet.
Prosjektet har seks arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Innsamling av prøvemateriale
Høsten 2012 og 2013 skal Veterinærinstituttet (VI) tilby oppdrettsnæringen en utvidet diagnostikk for sykdommer hvor gjellesymptomer utgjør en vesentlig del av sykdomsbildet. Informasjon om prosjektet vil bli formidlet til alle norske fiskehelsetjenester og oppdrettsfirmaer. Alle innsendelser vil bli grundig undersøkt, men ved alvorlig utbrudd vil VI gjennomføre utvidet prøveuttak.

Arbeidspakke 2: Behandling/analyse av innsendt materiale
Prøvene vil bli undersøkt med hensyn til patologiske forandringer og ved molekylærbiologiske verktøy.

qPCR (kvantitativ måleteknikk) blir brukt til deteksjon og kvantifisering av utvalgt smittestoffer. Prosjektet skal også utvikle diagnostisk verktøy for andre aktuelle agens som avdekkes under prosjektperioden.

Arbeidspakke 3: Analyser utført på utvalgt materiale
Her benyttes og utvikles metoder som synliggjør ulike agens i gjellevevet (in situ (på stedet)-hybridisering). Gjellenes reaksjon ved utviklingen av sykdom undersøkes og karakteriseres ved hjelp av kjemiske/histologiske verktøy.

Arbeidspakke 4: Epidemiologiske studier
Gjennom bl.a. Havbruksdata og direkte henvendelser, vil man hente inn deskriptive data for de lokaliteter som deltar i studien. Det samles informasjon om aktuelle fiskegrupper og produksjonsbelastningen på lokaliteten. I denne sammenheng viI trendvurderinger fra MOM-B undersøkelsene (der MOM står for Matfiskanlegg Overvåking Modellering) innhentes. Disse dataene analyseres for assosiasjoner med gjelleproblemer.

Arbeidspakke 5: Smitteforsøk
Her skal det undersøkes om mulighetene for å etablere smittemodeller med ikke-dyrkbar agens som er knyttet til gjellesykdom, inkludert Peramoeba perurans som forårsaker amøbegjellesykdom (AGD). 

Arbeidspakke 6: Workshops (arbeidsmøter)
Det planlegges to arbeidsmøter om gjellesykdom (høsten 2012 og våren 2014). Møtene vil bli en arena for fiskehelsetjenestene, fagansatte i oppdrettsselskapene og forskere til å utveksle erfaringer og resultater og foreslå tiltak mot gjellesykdom. Dette vil øke kompetansen omkring diagnostikk og håndtering av gjellesykdommer.
 
For 2014:
Veterinærinstituttet inviterer til et internasjonalt seminar om gjellehelse i Oslo, 21.–22. mai 2014. Arrangementet starter med et arbeidsmøte om gjellepatologi første dag og fortsetter med seminar dag to. Målgruppen er ansatte i fiskehelsetjenestene, fagansatte i oppdrettsselskapene og forskere. Detaljer komme fortløpende på seminarets nettside.
Resultatene skal formidles både gjennom populærvitenskapelige publikasjoner, for eksempel Norske fiskeoppdrett, og i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter.

Som en del av prosjektforberedelsene vil prosjektet annonseres på Veterinærinstituttets nettsider og eventuelt i Norsk fiskeoppdrett slik at næringen er informert om muligheten for å delta i prosjektet.

De planlagte arbeidsmøtene (workshops) vil utgjøre viktige informasjonskanaler. Målgruppene blir primært oppdrettere og fiskehelsetjenester. Program, deltakerliste og foredrag vil bli planlagt i detalj ut fra fremdriften i prosjektet.
keyboard_arrow_up