Til innholdet

Prosjektnummer

901043

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901043
Status: Avsluttet
Startdato: 15.09.2014
Sluttdato: 01.06.2015

Optimalisering av sperremaskin for tørrfiskproduksjon

Dette prosjektet var basert på det foregående prosjektet “Automatisering av sperreprosessen” (FHF-900753) som ble startet i 2012. Da Sperro-maskinen ikke tilfredsstilte kravene til driftssikkerhet ble dette optimaliseringsprosjektet opprettet.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet var inndelt i 3 faser:
1. Utvikling av optimaliseringskomponenter, laboratorietesting og oppgradering.
2. Oppgradering og installasjon av eksisterende maskiner.
3. Idriftsettelse, kurs og oppfølging

Alle faser ble gjennomført, men resultatet ble ikke som forventet. Et mekanisk problem dukket opp og avsporet prosjektet midtveis i sesongen. Årsaken til problemet ble identifisert, men det var ingen mulighet til å utbedre feilen før sesongen ble avsluttet.

Alle de tekniske elementene, skissert i prosjektplanen, ble utviklet/installert/testet. Den mest kritiske komponenten å få kontroll på gjennom dette prosjektet var slitedelen i verktøyet. Det var opprinnelig tenkt å bruke et Wolfram-karbid element, men dette viste seg å være for sprøtt under testingen og ble derfor byttet ut med et kompositt pulver metall. Dette materialet viste seg å være meget slitesterkt, men innfestningsmetoden var ikke tilfredsstillende. Det var tydelig at innfestningen måtte baseres på en mekanisk låsing i tillegg til festematerialet. Spyle og vaskesikring av elektriske sensorer viste seg å være optimalt. Ingen sensorfeil ble registret under sesongen. Nye mekaniske komponenter virket perfekt.

Foregående sesong hadde skapt noe usikkerhet om hvile type tau og C-ringer som var mest optimalt. Det var levert flere varianter av tau og C-ringer, men etter lengre testing ble det fastsatt at Hongda tauet med fast kjerne sammen med Korea ringene var optimalt. Det dukket opp noen problemer med den siste leveransen av C-ringer. Noen pakker var usymmetriske og fungerte kun en vei i maskinen og tapen som holder ringene i sammen løsnet når den var fuktig over en lengre periode. Dette er produksjonstekniske problemer og styres ved bedre overvåking under produksjon.

Det er fortsatt noen elementer i maskinen som kan forbedres og dette vil bli gjennomført til neste sesong. Hastigheten på maskinen er et stadig tilbakevendende punkt. Dette har til nå ikke vært prioritert fordi driftssikkerhet har vært i fokus. Ved å øke kapasiteten på luftbehandlingen i maskinen vil en kunne oppnå en raskere takt. Dette er en enkel/rimelig/grei løsning som nå testes ut. Varmeelementet, som kutter tauet, har en for stiv ledning som av den grunn får tretthetsbrudd etter ca. 20.000 sperringer. Nytt element med mer fleksibel ledning er løsningen.

Sperremaskinen har vist at den kan være produksjonseffektiv hvis de små stoppene kan elimineres. Sperring er som oftest en mannsjobb da dette er en tung arbeidsoperasjon, men med sperremaskinen gis det også mulighet for kvinner i å utføre dette arbeidet. Maskinens driftssikkerhet og pålitelighet er nøkkelen til suksess.

Det overordnede målet med prosjektet ble ikke oppnådd. Maskinen må fortsatt justeres for å fungere tilfredsstillende. Endringer er gjennomført, men maskinen er fortsatt ikke stabil i produksjonen.

FHF har en målsetning om at resultater fra våre FoU-prosjekter skal implementeres i den grad det er mulig. Det legges derfor opp til å videreføre FoU-arbeidet for å optimalisere sperremaskinen i 2016, slik at den kan tas i kommersielt bruk i de aktuelle tørrfiskbedriftene.
Tørrfisknæringen hadde et behov for å automatisere sperreprosessen. “Sperre” er prosessen med å binde sammen to like fisk slik at de kan henges på hjell for tørking. Dette er  kostbart og krevende sesongarbeid, der det er behov for effektivisering og automatisering.

Det ble utviklet en automatisk sperremaskin (Sperro) for å forenkle en tung og arbeidskrevende prosess ved tørrfiskproduksjon, se FHF-prosjektet “Automatisering av sperreprosessen” (FHF-900753) som ble samfinansiert med Innovasjon Norge. Prototypen ble opprinnelig utviklet av Seafood Automation AS hos Røst Sjømat. Selskapet produserte syv maskiner som ble solgt, men per i dag fungerer ingen maskiner optimalt. Det har vist seg å være mer komplisert og tatt lenger tid en først antatt å få sperremaskinenene til å fungere i henhold til kravspesifikasjonene.
 
For å komme opp på et produktivitetsnivå som bransjen kan akseptere vil man måtte gjennomføre ett optimaliseringsprosjekt.

Prosjektet er forankret i den delen av FHF sin handlingsplan for 2014 som omhandler “utvikling av nye løsninger for automatisert og mer effektiv energistyrt lagring og produksjon av konvensjonelle produkter”.
Å optimalisere funksjon og drift av automatisk sperremaskin for tørrfiskproduksjon.
Det er produsert 7 sperremaskiner, men per i dag fungerer ingen av maskinene perfekt. Nytteverdien av prosjektet vil være at man får optimalisert disse sperremaskinene, og sikret at de blir tatt i bruk av tørrfisknæringen. Dermed får næringen automatisert og effektivisert en tung og ensformig arbeidsoperasjon, og samtidig redusert arbeidskostnadene betydelig.

Det er et potensielt marked for om lag 40 maskiner, og ved å få dagens maskiner til å fungere i henhold til bransjens spesifikasjoner, legges det grunnlag for ytterligere leveranser til næringen. Dermed legges det til rette for en mer kostnadseffektiv drift i tørrfisknæringen som helhet.  
Gjennom prosjektet vil man oppnå ytterligere forbedring av standardløsninger. Prosjektet er delt i 3 faser:

Fase 1: Utvikling av optimaliseringskomponenter, laboratorietesting og oppgradering
Tørrfisknæringen stiller store krav til driftssikkerhet og høy oppetid da sesongen er kort og produksjonen går døgnkontinuerlig. Ved å optimalisere maskinkonseptet, økes driftssikkerheten.

Eksisterende driftssikkerhetsproblemer er knyttet til:
(a) Utvikling og produksjon av klemverktøyet og wolfram-karbid-innsats
Det er stor slitasje på klemkjefter. Eksisterende kjefter holder ca. 25.000 sperringer (50.000 fisk). Målet er å kunne produsere ca. 200.000 sperringer. Nye klemkjefter med wolfram-karbid (WK)-tupper vil løse slitasjeproblemet. Dette materialet vil være slitesterkt og korrosjonsbestandig mot sjøvann.

(b) FEM-analyse
I forbindelse med utvikling av WK-klemkjefter vil man kjøre en “finit element” på kjeftene for å forsikre seg mot tretthetsbrudd.

(c) Slitasjetest
En test-jig må bygges slik at et komplett klemverktøy kan langtidstestes. Testen vil se på slitasje av klem/formingsdelen av klemkjeftene og tretthetsbrudd i klemarmene.

(d) Sensor og koblinger
Redusere sensorbrudd pga. vasking. Syv av maskinens sensorer er plassert på utsatte steder under vask og enkelte har feilet pga. vanninntrenging. Nye sensorer uten kontakt, ny kabelføring og nye koblingsbokser vil redusere muligheten for feil og øke driftssikkerheten.

For å oppnå en så høy sperrehastighet som mulig har større slanger blitt montert på klemverktøyet. Føringen og innfestingen av disse slangene må forbedres for å sikre mot slitasje. Slangen til varmeelementet har vist seg å brekke etter ca 20.000 sperringer. Dette kan forbedres ved å bytte over til silikonslanger.

Grundig vask er vitalt for maskiner og produksjonsutstyr til fiskeindustrien. Sensorer er noe man helst ikke vil ha i slike produksjonsmaskiner, men for å oppnå høyest mulig produksjonstakt må disse overvåke hastighetskritiske bevegelser. Enkelte av sensorene er spesielt utsatt under vask og disse må byttes ut og kables via spylesikre koblingsbokser.

(e) Fjerndiagnose
Dette vil gi brukerne rask hjelp til å finne eventuelle feil, både komponentfeil og/eller innstillingsfeil. Anleggene hvor maskinene er installert er spredt fra Vesterålen til Røst, som regel timer imellom og ofte med fly.

(f) Laboratorietesting
Nye optimaliserte komponenter og løsninger vil bli langtidstestet på verksted, for så å bli installert på to maskiner og testet på en mest mulig realistisk måte med fisk.
 
(g) Oppgradering og installasjon av komponenter på 2 prototyper, testing
To maskiner vil bli oppgradert med nye klemkjefter og nye sensorer med nye tilkoblingsbokser. Produksjonstesten vil bli gjennomført med begrenset mengde fisk da dette er utenfor sesongen. 2 bedrifter blir til disposisjon for enkel testing, opplæring, diverse møter og godkjenning av optimaliseringsprosess.
 
Fase 2: Oppgradering og installasjon av eksisterende maskiner
Fem maskiner vil bli oppgradert med nye klemkjefter og nye sensorer med nye tilkoblingsbokser. Produksjonstesten vil bli gjennomført med begrenset mengde fisk da dette er utenfor sesongen. 5 bedrifter blir til disposisjon for enkel testing, opplæring, diverse møter og godkjenning av opptimaliseringsprosessen.
 
Fase 3: Idriftsettelse, kurs og oppfølging
(a) Driftsovervåking, og evaluering
Produksjon under Loftofiske foregår fra midten av januar til april. Det er kun i denne perioden at optimaliseringsoppgavene under normal produksjonsbetingelser kan evalueres.

(b) Fjerndiagnose
Lofotfiske er en kort og hektisk sesong, med lange dager og all form for driftsstans på produksjonsutstyr er kritisk. Ved hjelp av fjerndiagnostikk kan servicebistand bli gitt tilnærmet umiddelbart

(c) Kursing av operatør og vedlikehold
Det er lagt opp til 2 besøk per kunde under sperre-sesongen 2015. Operatørene blir oppdatert om drift, diverse justeringer og videre oppfølging av maskinen.
Følgende formidling forventes:
• Rapportering til styringsgruppemøte etter hver steg i aktivitetsplan.
• Presentasjon i formidlingssamling Faggruppe konvensjonell, mai 2015.
keyboard_arrow_up