Til innholdet

Prosjektnummer

901150

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901150
Status: Avsluttet
Startdato: 15.09.2015
Sluttdato: 01.10.2016

Avlusing med hydrogenperoksyd og miljøfaktorer

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Undersøkelsen viser at det ikke foreligger godt nok datagrunnlag for å kunne trekke en entydig konklusjon på hvordan de studerte miljøfaktorer har betydning for utfallet av avlusing med hydrogenperoksid. Litteraturstudiet viste at gjellehelse kan spille en viktig rolle for utfallet av denne typen behandling, noe som også er oppgitt som kontraindikasjon på behandling.

På grunnlag av informasjon innhentet i prosjektet ser det ut til at man i dag ikke har gode nok rutiner for å undersøke gjellestatus i forbindelse med avlusing med hydrogenperoksid.

Undersøkelsene viste at det er svært vanskelig å få noen god oversikt over årsaksforhold rundt episoder med dødelighet i forbindelse med avlusing med hydrogenperoksid. Økt kunnskap om status for gjellehelse før og etter slike behandlinger synes å være viktig. Dette er kunnskap som næringen ser ut til å ta i bruk allerede, og dette vil forhåpentlig bidra til at fisk med dårlig gjellestatus behandles med andre metoder – hvis slike er tilgjengelige. Hvis resultatene kan føre til at det etableres gode rutiner og systemer for forhåndsvurdering – og oppfølging i etterkant av avlusingsoperasjoner – vil det ha stor nytte for næringen ved å redusere risiko.
Etter at det ble påvist en økende resistens hos lakselus mot medikamentelle behandlingsmetoder er avlusning med hydrogenperoksid i lukket system blitt vanlig. Imidlertid har det vært flere tilfeller med uventet akutt dødelighet i forbindelse med hydrogenperoksidbehandling der årsaksforløpet er ukjent. Det har vært mistanke om at alge- og/eller manetforekomster kan ha vært en medvirkende årsak til denne dødeligheten.

SINTEF Fiskeri og havbruk AS har mottatt sjøvannsprøver i etterkant av slike hendelser og har påvist forekomster av skadelige alger og/eller maneter. Disse hendelsene har bidratt til en økt bevissthet i næringen om at biologiske faktorer kan være en av flere miljøfaktorer som kan påvirke hvorvidt fisken tåler en lakselusbehandling med hydrogenperoksid eller ei.

Basert på erfaringstall fra oppblomstringene av skadelige alger på 80- og 90-tallet som ga akutt dødelighet hos oppdrettslaks er det etablert “grenseverdier” for skadelige algeforekomster i norske farvann. Imidlertid er disse grenseverdiene relatert til “normal drift” og ikke situasjoner der fisken håndteres, og det er således en utfordring å gi relevante råd. Det er derfor behov for mer kunnskap om alge-/manetforekomster og hvordan disse eventuelt påvirker utfallet av avlusing med hydrogenperoksid.

• Å øke kunnskapsnivået om betydningen av miljøfaktorer, med vekt på alger og maneter som ytre stressfaktor ved avlusing med hydrogenperoksid, og om disse kan bidra til akutt dødelighet/dårligere overlevelse hos fisken i etterkant av avlusing.
• Å bidra til etablering av retningslinjer for når avlusingsoperasjoner med hydrogenperoksid kan utføres mest mulig risikofritt basert på best tilgjengelig kunnskap om skadelige alger og maneter. Dette kan inkludere utarbeidelse av innsamlingsprogram og etablering av grenseverdier.

Prosjektet vil bidra til økt kunnskap om og forståelse for miljøfaktorer, med fokus på alger og maneter, som kan påvirke velferdsmessige aspekt hos oppdrettsfisk før, under og etter avlusing med hydrogenperoksid. Dette vil være relevant i forbindelse med planlegging og gjennomføring av avlusingsoperasjoner på de enkelte lokaliteter med sikte på risikoreduksjon.
Prosjektet består av følgende hoveddeler:
• Et innledende arbeidsmøte (workshop) der problemstilling “H₂O₂-avlusninger og uforklarlige tap” vil bli gjennomgått og diskutert. Dette vil munne ut i en oppdatert og detaljert prosjektplan for fase I i prosjektet.
• Fase I av prosjektet gjennomføres som en kartlegging, sammenstilling og analyse av tilgjengelige opplysninger om biologiske og fysiske miljøvariable i forbindelse med gjennomførte avlusingsoperasjoner i perioden august 2013 til august 2015.
• Fase II, en kartlegging av risikofaktorer i forbindelse med avlusingsoperasjoner i 2016, vurderes gjennomført basert på resultatene fra fase I.
SINTEF vil publisere nyhetssaker som gjelder resultater i prosjektet på sine nettsider.
 
For å nå ut med informasjon til næringen skal det utarbeides en populærvitenskapelig artikkel til Norsk Fiskeoppdrett, der målsetting og resultater fra prosjektet presenteres.
keyboard_arrow_up