Til innholdet

Prosjektnummer

901560

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901560
Status: Pågår
Startdato: 01.05.2019
Sluttdato: 24.12.2021

Program rensefisk: Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk (CLEANCATCH)

  • Bærekraftig etterbruk av rensefisk
    Rapport: Bærekraftig etterbruk av rensefisk AvGøril Voldnes, Tatiana N. Ageeva, Morten Heide, Øystein Hermansen, Egil Hogrenning, Ingrid Kvalvik, Ekaterina Nikitina & Svein Kristian Stormo Nofima Rapport 34/2021 • Utgitt november 2021
Oppdrett og bruk av rensefisk i laksenæringen er nytt, og det er lagt ned en betydelig forskningsinnsats i avl, overlevelse og sykdomsbekjempelse. Det har imidlertid ikke blitt fokusert på etterbruken av rensefisken, som for næringen er et etisk og miljømessig problem, i tillegg til at optimal utnyttelse og lønnsomhet ikke blir realisert. Industrien sier selv at bruk av rensefisk i produksjonen av laks er meget kostnadskrevende, og at det er nødvendig å utnytte potensialet i rensefisken også etter endt bruk som avlusningsmiddel. I tillegg, med utgangspunkt i erfaringer fra bruk av rensefisk i sjø er ivaretakelse av rensefiskens velferd gjennom hele produksjonssyklusen for laks en utfordring.

Akvakulturdriftsforskriften § 28 andre ledd sier at: 
“Fisk skal sorteres og plasseres etter størrelse der dette er nødvendig for å ivareta fiskens velferd og dette ikke kommer i konflikt med hensynet til helse. Rensefisk som går sammen med annen fisk i akvakulturanlegg, skal sorteres ut for forsvarlig avliving eller gjenbruk før produksjonsenheten tømmes for fisk”. ​

Skal man optimalisere potensialet i denne ressursen er det omfattende behov for mer kunnskap, kompetanse og kapasitet både i forskningen og i næringen. Med riktig kunnskap og kompetanse kan rognkjeksen bidra til å redusere kostnadene med å forebygge lus, og i beste fall også bidra til det økonomiske overskuddet i næringen og etablere lønnsomme sidenæringer, og på den måten øke verdiskapingen i industrien.

Prosjektet bygger videre på kunnskap generert i flere for-prosjekter:
• “Program rensefisk: Innfangning, avlivning og tilrettelegging for etterbruk av rensefisk – fra problem til ressurs: Forprosjekt” (FHF-901235)​
• “Etterbruk av rognkjeks- fra lusespiser til middagsmat”​ (Regionalt forskningfond (RFF) Nord/Troms Fylkeskommune 2016)
• “Program rensefisk: Identifisere mulighetene for lønnsom etterbruk” (FHF-900976​)​
Hovedmål
Å utvikle protokoller for effektiv utfisking av rensefisk i forbindelse med operasjoner og slakt av laks. Videre skal det bestemmes kriterier for human avliving av rensefisk som kan gi grunnlag for bærekraftig etterbruk av fisken, enten for humant konsum eller gjennom utvinning av verdifulle enkeltkomponenter. 

Delmål
• Å utforske bruk av lyd/læring som attraktant for rensefisk og kartlegging av adferd.
• Å kartlegge fangsteffektivitet ved bruk av lyd/læring under kommersielle forhold i kombinasjon med passiv/aktiv oppsamling av fisk og effekt på stress.
• Å bestemme kriterier for human bedøvelse og avliving av rensefisk.
• Å prøve ut metode for avlivning av berggylt og rognkjeks ved bruk av el-bedøver tilpasset slakteri og servicebåter.
• Å identifisere produktkvaliteter, lagrings- og holdbarhetskriterier for rognkjeks og berggylt.
• Å utforske markedspotensial og mulige utfordringer for rognkjeks og berggylt i utvalgte markeder.
​Gjennom arbeidet som utføres i prosjektet ønsker man å:
• gi oppdretter mulighet til å etterfølge lovverket angående utfisking i forbindelse med operasjoner og utslakting
• utvikle metoder som gjør utfisking mindre arbeidskrevende og mer effektiv
• utvikle metoder der utfisket rensefisk i størst mulig grad ikke blir stresset eller skadet, slik at den raskt kan begynne å jobbe igjen etter gjenutsett
• utvikle teknologi for håndtering av rensefisk som må avlives
• undersøke markedsmulighetene for produkter av rensefisk til mat eller andre anvendelser

Prosjektet er svært relevant for oppdrettsnæringen, spesielt lakseoppdrettere som bruker rensefisk til lusebekjempelse og bedrifter som er interessert i å utnytte fisken etter at den er ferdig som lusespiser. Prosjektet er derfor rettet mot oppdrettsbedrifter, inkludert slakteri og foredlingsdelen, bioprospekteringsindustrien, i tillegg til utstyrsleverandører og servicebåtindustrien.​
Akvaplan-niva vil sammen med Nofima og Havforskningsinstituttet (HI) planlegge og utføre det eksperimentelle arbeidet etter vitenskapelige normer og i tett samarbeid med industrideltakerne. De tre forskningsinstitusjonene har den nødvendige kapasiteten og kompetansen til å kjøre et slikt utviklingsprosjekt. Flere av temaene utforskes i nært samarbeid med næringsaktører fra ulike deler i verdikjeden slik at man sikrer relevans og eierskap ute i næringen. Koordinator vil sammen med de respektive forskningsinstitusjonene sikre dialog, jevnlig informasjonsutveksling og spredning av resultater underveis.

​Prosjektet består av 3 arbeidspakker (AP-er):
AP-1: Akvaplan-niva vil, i tillegg til å koordinere prosjektaktiviteter, lede arbeidet i AP-1. Denne arbeidspakken vil være et samarbeid hvor Akvaplan-niva vil legge hovedvekten på gjenfangst av rognkjeks, mens HI vil legge hovedvekten på leppefisk. Lerøy Aurora vil delta i den praktiske gjennomføringen av gjenfangst i kommersielle enheter.

AP-2: Nofima (Stavanger) leder arbeidet i AP-2. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med Optimar (bedøvelse/slakteutstyr) og Servicebåt AS. I tillegg vil noen av aktivitetene utføres ved Lerøy Aurora sitt slakteri. Akvaplan-niva vil delta i overlappende aktiviteter under gjenfangst/direkte avliving. Ryfylke Rensefisk vil også delta i denne arbeidspakken, og stiller også til rådighet fisk til forsøk.

AP-3: Nofima (Tromsø) leder arbeidet i AP-3. Ryfylke rensefisk vil delta i denne arbeidspakken ut fra et ønske om å utrede muligheter for etterbruk av rognkjeks med hovedvekt på identifisering av innhold, forbrukeraksept og lønnsomhet. Lerøy Aurora vil også delta i denne arbeidspakken.
Statusrapporter vil bli gitt på rensefisk-konferanser/samlinger i regi av FHF og/eller andre. Det vil også bli produsert populærvitenskapelige sammendrag for bruk i nyhetsbrev eller artikler til f.eks. Norsk Fiskeoppdrett.

Resultater vil i tillegg bli presentert på EuropeanAquaculture Society sine årlige konferanser i prosjektperioden.​
keyboard_arrow_up