Til innholdet

Prosjektnummer

901567

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901567
Status: Avsluttet
Startdato: 01.06.2019
Sluttdato: 15.10.2021

AcuLice: Effekt av sammensatt akustisk lydbilde i sjø på lakselus

Dokumentasjon av effekt av AcuLice i lusebehandling​
​• Resultatene fra feltstudien viser at AcuLice®-behandling mot lakselus bidrar til en signifikant økning i effektiv produksjonstid fra oppstart og frem til første påkrevde behandling mot lus. I tillegg ble det observert et signifikant lavere antall lakselusbehandlinger i AcuLice-anleggene.
• Videre viste forsøket en signifikant nedgang i forholdet mellom liten og moden lus i perioden fra oppstart og frem til første påkrevde lusebehandling ved bruk av AcuLice.
• For de modne hunnlusene ble det vist et signifikant lavere antall for AcuLice-gruppen.
• Blodplasma-analysene viste ingen signifikante akutte eller langtidseffekter på stressrespons hos laks ved bruk av AcuLice. Resultatene er i samsvar med tidligere pilotforsøk. Samlet indikerer disse studiene ingen utfordringer knyttet til velferd hos fisk som er behandlet med AcuLice mot lakselus.
Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
AcuLice® er et nyutviklet system som bruker et sammensatt akustisk lydbilde med lavfrekvent lyd for å fjerne lakselus fra atlantisk laks (heretter referert: AcuLice). Dette prosjektet undersøkte og dokumenterte mulige stresseffekter ved bruk av systemet på atlantisk laks samt effekten på lakselusdynamikken i storskala av AcuLice-systemet. Effekten av AcuLice-behandling på lakselusdynamikk ble målt ved ukentlig lakselustelling på anleggene fra uke 30, 2019 til uke 20, 2020. Antall lakselusbehandlinger i samme periode ble også registrert og sammenlignet mellom AcuLice og referansegruppen. I tillegg ble antall uker fra utsett i sjø til første lakselusbehandlingen (mekanisk behandling) sammenlignet mellom de to gruppene.

Funnene fra stressanalysene viste ingen signifikant forskjell i kortisol-responsmålingene mellom AcuLice og kontrollgruppen. I tillegg, bortsett fra en liten økning i plasmaglukose, ble det ikke observert noen signifikant forskjell i den sekundære eller tertiære stressresponsen. For de modne hunn-lusene ble det vist et betydelig lavere antall for AcuLice-gruppen. I tillegg ble det observert et lavere antall lakselusbehandlinger og en lengre produksjonsperiode før den første lakselusbehandlingen ved AcuLice-anleggene. Dagens data tyder på at AcuLice-behandling ikke har en negativ effekt på atlantisk laks når det gjelder akutt stress, og at behandlingen har en positiv effekt på reduksjon av lakselustrykket på produksjonsstedet.

Det er ikke avklart effekt av lyd på andre marine organismer og sjøpattedyr. Det har vært nyttige og viktige funn, men metoden er ikke implementert i næringen grunnet uavklart effekt på andre marine organismer. 
Forskernes konklusjoner fra disse studiene peker i retning av at metoden kan ha stort potensiale for kontroll med lakselus i oppdrettsanlegg. Hvis oppfølgende studier dokumenterer at metoden ikke har uakseptabel effekt på marine sjøpattedyr eller andre relevante organismer, kan den bli et viktig verktøy for forebygging og kontroll av lakselus i oppdrett.
​Bruk av et sammensatt akustisk lydbilde, er lansert som en ny metode for å hindre påslag av lakselus. Metoden er billig sammenliknet med andre metoder, krever ingen handtering av fisken og har sannsynligvis små negative effekter på fisk og miljø. Siden lyd i liten grad forplanter seg fra vann til luft har den heller ingen negative HMS-effekter. AcuLice tilfredsstiller dermed mange av kriteriene til en ideell bekjempelsesmetode mot lus. Spørsmålet er bare om metoden er effektiv nok i storskala. Det har siden 2011 blitt gjennomført en rekke undersøkelser og sammen med ulike forskningsinstitusjoner utviklet ny og innovativ teknologi for oppbygging av et akustisk lydbilde til bekjempelse av lakselus. Etter flere års arbeid innledet initiativtakerne et samarbeid med Bremnes Seashore AS om uttesting av metoden på laks i sjøoppdrett. Forsøket ble gjennomført på lokaliteten, Nye Hessevik (2018), i samarbeid med NORCE Norwegian Research Centre AS, og Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Resultatene viste at bruk av et akustisk lydbilde resulterte i signifikant mindre lus på fisken sammenliknet med referansefisk uten slik behandling. Metoden virket på alle stadier av lus.

I studier er det vist at lakselus reagerer med “aggressiv atferd” hvis den eksponeres for lavfrekvent lyd i frekvensområdet 1–5 Hz (Heuch & Karlsen 1997). Denne responsen kan være en mulig forklaring på hvorfor lusen forsvinner fra laksen under behandling med AcuLice. Motivasjonen bak dette prosjektet er derfor å videreføre de positive resultatene fra pilotundersøkelsen, herunder kartlegge om ett sammensatt akustisk lydbilde kan benyttes til å redusere nivået av lus i oppdrett i en større regional sammenheng. 
​Hovedmål
Å undersøke om bruk av et sammensatt akustisk lydbilde kan utvikles til å til å bli en regional behandlingsmetode for å redusere volumet lus i havbruksanlegg. Prosjektet vil gjennomføres i Produksjonsområde 3 (PO3) og består av fem delprosjekt med klart definerte delmål/resultatmål. FHFs finansiering vil være knyttet til 3 av delprosjektene/-målene.

Delmål
1. Å dokumentere effekt av AcuLice på infeksjonsrisiko for lus hos oppdrettslaks i ett regionalt perspektiv.
2. Å kartlegge effekt av AcuLice på velferd, stress og helsesituasjon hos laks, berggylt og rognkjeks i intensiv oppdrett (egenfinansiering bedriftene, utenom dette prosjektet).
3. Å sammenfatte resultatene, herunder kommunisere disse til oppdrettere, myndighetspersoner og offentlige myndigheter.

I tillegg er det også planlagt en delaktivitet som skal studere mulige effekter på sjøpattedyr, villfisk, marine evertebrater og bunnfauna rundt og under anleggene, men denne inngår ikke i prosjektet FHF delfinansierer.
​Havbruksnæringen har i dag få verktøy i sin tilnærming til å eliminere lus som en utfordring på oppdrettsanleggene. Skal lakselus elimineres må en være villige til å samhandle i større regioner enten det gjelder antallet/størrelse på lokaliteter, avstander, soner, teknologi eller metodebruk. Bruk av AcuLice-teknologi har vist seg effektivt ved lokaliteten, Nye Hessevik. Om bruken også viser seg effektivt på et regionalt nivå, innehar dette en næringsnytte av stor verdi. Men næringsnytten er avhengig av at en ikke påvirker omkringliggende miljø på en måte som er uheldig over tid, og/eller at en eventuell påvirkning kan styrkes gjennom avbøtende tiltak​
FHF bidrar med finansiering til følgende delprosjekter:

Delprosjekt 1: Effekt av AcuLice på infeksjonsrisiko for lakselus hos oppdrettet laks
Ansvarlig: Albert Imsland (Akvaplan-niva).

Hensikt: Bekrefte/avkrefte om bruk av AcuLice er en effektiv metode for å redusere volumet lus i havbruksanleggene i PO3, herunder diskutere dette i et regionalt perspektiv.

FoU-aktiviteter: Gjennomføring og metode
I første fase av prosjektet vil en etablere teknologien bak AcuLice på minst 12 havbruksanlegg i Sunnhordland. I samarbeid med utstyrsleverandøren vil det bli gjennomført en innledende fase med fokus på testoppsett, herunder lokalisering av den elektromekaniske innretningen i sjø, og plassering av elektronisk kabinett på flåte samt forbindelse mellom de to enhetene. Deretter sikring av disse og utarbeidelse av en komplett kravspesifikasjon for utstyret. Installeringen er forventet å ta 4–6 uker fra en setter i gang til alle anlegg er ferdig installert. 

​Etter oppstart vil de ulike forsøksgruppene på den enkelte lokalitet bli eksponert for ett sammensatt akustisk lydbilde. Den elektromekaniske innretningen blir plassert i senter av det samlede anlegget – en enhet. Lydbildet blir tilpasset hver enkelt lokalitet bl.a. for å minimalisere potensielle forstyrrende virkninger på omgivelser. Hver forsøksgruppe vil bli fulgt fra utsett og frem til utslakt (dvs. en generasjon 15–18 måneder i sjø) med fokus på innsamling av produksjonsdata (lusepåslag, tilvekst, overlevelse fôrforbruk og helsetilstand) og miljødata (salinitet, temperatur og oksygen). Som referanse vil man benytte en kombinasjon av tidligere statistikk for lusepåslag i området (data fra de fire siste årene) i tillegg til å sammenligne med utvikling av lusesituasjonen i Hardanger, Langenuen og Nord Rogaland, samt benytte data fra Barentswatch. Akvaplan-niva vil i samarbeid med det franske firmaet Quiet-Oceans SAS (https://www.quiet-oceans.com/) måle lyden i vann i ulike avstander fra behandlingsstedet slik at man kan vurdere spredningen av lyden i vann. Basert på resultatene generert fra prosjektet, beste tilgjengelig kunnskap, erfaringer fra tidligere forsøk, vil en benytte avanserte statistiske modeller for beregning av lusebelastning, tilvekst, dødelighet og forventet slaktetidspunkt under forhold ved bruk av AcuLice.

Delprosjekt 2: Effekt av AcuLice på velferd, stress og helsesituasjon hos laks, bergylt og rognkjeks i intensiv oppdrett
Ansvarlig: Sigurd Handeland (UIB/NORCE), finansieres direkte av deltagende bedrifter.

Hensikt: Bekrefte/avkrefte om bruk av Aculice-teknologi har innvirkning på velferd, stress og fiskehelse hos laks, berggylt og rognkjeks.

FoU-aktiviteter: Gjennomføring og metode
Denne delen av prosjektet vil ta utgangspunkt i tre tilfeldig valgte lokaliteter og hvor fisken vil bli spesielt fulgt opp mhp. registrering av velferd, stress og fiskehelse. Det vil bli tilsatt mellom 2 og 4 % rensefisk i merdene (berggylt eller rognkjeks). Gjennomføring av forsøk vil følge samme protokoll som tidligere pilotprosjekt.

Delprosjekt 3: Formidling og kommunikasjon: Helhetlig resultat evaluering, og offentliggjøring av funn til oppdrettere, myndigheter og allmennhet
Ansvarlig: Even Søfteland (PO3 Kunnskapsinkubator).

Hensikt: Å sammenfatte resultatene, herunder kommunisere disse til oppdrettere, offentlige myndigheter og øvrige interessegrupper.

Aktiviteter: Gjennomføring og metode
Kommunikasjon fra prosjektet vil være svært viktig for å sikre en stor nytteverdi. Prosjektet vil formidle resultatene i
1. internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering-ordning, anslått til mellom 2 og 4 artikler
2. fagtidsskrifter, f.eks. Norsk Fiskeoppdrett
3. FHF-rapporter
4. deltakelse i industrifora som AquaNor, AqKva-konferansen i Bergen. Avklaring av eventuell påvirkning av miljø vil bli kommunisert direkte til Mattilsynet, Fylkesmann og Fiskeridirektoratet.
​Det er lagt opp til følgende kommunikasjonsstrategi:
1. Informasjonsmøter Mattilsynet, Fiskeridirektoratet, Fylkesmann, Fiskeriminister (våren 2019 + 2020).
2. Informasjon om milepæler, vi går inn i en kaldere periode – hvordan er lusesituasjonen? Hva skjer? Funn fra analyser i sjø (høsten 2020).
3. AqKva-konferansen i Bergen, de første års resultater presenteres (våren 2020).
4. Populærvitenskapelige artikler (høsten 2020–2021).
5. AqKva-konferansen i Bergen, nye resultater presenteres (våren 2021).
6. Populærvitenskapelig artikkel/vitenskapelig publikasjon/sluttrapport (høsten 2021).
keyboard_arrow_up