Til innholdet

Prosjektnummer

901681

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901681
Status: Pågår
Startdato: 01.07.2021
Sluttdato: 30.06.2023

Kartlegging og testing av metoder for å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval

​Siden 2012/13-sesongen har en stor del av ringnotfisket etter norsk vårgytende (NVG) sild foregått i kystnære farvann i Troms, og til dels inne i trange fjorder. I denne perioden har det vært hyppige interaksjoner mellom ringnot og knølhval og spekkhoggere som følger silda inn i fjordene for å beite på denne. Dette har allerede ført til skade og død for hvalene og tapt fangst og skade på redskap for fiskerne.

For å hindre slike interaksjoner er det blitt utviklet flere typer akustiske alarmer (også kaldt “hvalskremmere”) for å holde sjøpattedyr unna fiskebruk og oppdrettsanlegg. Prosjektet vil kartlegge effekten av slike installasjoner i forsøk utført i andre land.

Et alternativ til disse metodene kan være å fremkalle en skremsel-reaksjon, såkalt “acoustic startle response” (ASR) som formidles av en autonom refleks i hjernestammen. I eksperimentelle studier på sel med gjentatt fremkalling av ASR ga dette en økt fluktrespons hos de fleste testede individene. Denne tilnærmingen bruker lavere og kortere støydoser enn de tidligere konvensjonelle akustiske alarmene, og de kan bedre tilpasses de enkelte artene ved å velge spesifikke frekvensbånd. Eksempelvis, har metoden vist seg å holde sel borte fra et oppdrettsanlegg og samtidig i liten grad påvirke andre arter. Systemet virker også på tannhvaler, og University of St. Andrews har forsøkt å oppnå ASR hos knølhval med bruk av lydsignaler med begrenset lydstyrke. Basert på disse studiene foreslår prosjektgruppen å teste ASR-skremmepulser for å etablere den nøyaktige skremmeterskelen med påfølgende unngåelsesrespons hos knølhval.

Prosjektet vil bygge på Havforskningsinstituttet (HI) sin erfaring med akustiske alarmer på garn for å redusere bifangst av niser, og UiT og HIs erfaringer med merking og adferdsstudier på hval i forbindelse med fisket etter NVG-sild.

Prosjektet er en direkte oppfølging av en utlysning fra FHF.
​Hovedmål
Å kartlegge og teste utstyr og metoder som kan bidra til å redusere interaksjoner mellom fiskeri og hval, særlig relatert til sildefisket langs og utenfor kysten av Norge.

Delmål
• Å sammenstille og vurdere tidligere kunnskap (arbeidspakke 1).
• Å foreta detaljert testing av utstyr og metoder på hval (arbeidspakke 2).
• Å foreta testing og tilpasning i aktivt fiske (arbeidspakke 3).
​Prosjektet har en anvendt tilnærming der resultatene umiddelbart kan kommuniseres til næringen og anbefalt utstyr raskt kan tas i bruk. Dersom prosjektet identifiserer alarmer som holder knølhval og spekkhoggere borte fra ringnota under fiske etter sild, vil prosjektet utarbeide anbefaling om bruk av slikt utstyr, inklusive opplysninger om hvor utstyret kan kjøpes og tilrådninger om hvordan det skal monteres. Dette kan medføre store besparelser i forhold til berging av fangst og begrensning av skade på redskap som følge av interaksjon med hval. Prosjektet vil også evaluere tilgjengelig kunnskap om alarmer for sel for å holde sel unna oppdrettsanlegg og spermhval unna blåkveitefiske.
​Prosjektet er organisert i 3 arbeidspakker (AP-er):

AP1: Sammenstilling og vurdering av tidligere kunnskap
AP1 vil sammenstille all tilgjengelig nasjonal og internasjonal kunnskap om akustiske alarmer og metoder for å holde hval og sel borte fra fiskeriredskaper og installasjoner. Prosjektledelse og koordinering, samt kontakt med FHFs referansegruppe vil bli lagt til denne arbeidspakken.

Følgende inngår i AP1:
Sammenstille all tilgjengelig kunnskap om akustiske alarmer for hval og sel og resultater fra eksperimenter med slike alarmer i Norge og internasjonalt.
• Utarbeide tilrådning om anskaffelse av eksisterende alarmer for testing av effekt på knølhval og spekkhoggere under kontrollerte betingelser og aktivt ringnotfiske etter sild
• Søke råd hos FHFs referansegruppe før anskaffelse og anvendelse av utstyr, samt søke råd hos referansegruppen før endelige tilrådninger fra prosjektet blir utformet
• Utarbeide sluttrapportering til FHF med anbefalinger til fiskeri- og havbruksnæringen

AP2: Detaljert testing av utstyr og metoder på hval
AP2 skal teste ut effekten av utvalgte akustiske alarmer og metoder på individuelle knølhval og spekkhoggere under mest mulig kontrollerte betingelser, det vil si uten hvalsafariaktiviteter eller aktivt fiske, samt også om alarmer som monteres på garn og iler hjelper på å holde hvalene unna disse. Denne arbeidspakken er viktig for å se på effekten alarmene har på hvalene, og om den er tilstrekkelig til å forvente effekt under aktivt fiske.

Følgende inngår i AP2:
• Registrere umiddelbar effekt på adferd hos individer av knølhval og spekkhoggere før, under og etter eksponering mot akustiske alarmer ved hjelp av merker som samler høyoppløselige data om hvalenes adferd
• Teste langtidseffekt av utvalgt utstyr over tid og om hvalene tilpasser seg alarmene ved hjelp av avanserte satellittmerker som samler data om posisjon og dykk over flere uker
• Teste om alarmer som kan tenkes montert på garn/garniler kan redusere faren for at knølhval vikler seg inn i denne type redskap
• Foreslå eventuell modifisering av utstyr for å maksimere skremmeeffekt over tid

AP3: Testing og tilpasning i aktivt fiske
AP3 følger opp resultatene av AP2 og skal teste effekten av akustiske alarmer under aktivt ringnotfiske etter sild, utvikle metoder for å registrere hval-notfiske-interaksjoner og for praktisk bruk av utstyret under kommersielle fiskeforhold. Arbeidet blir gjennomført i nært samarbeid med fiskere.

Følgende inngår i AP3:
• Utarbeide en prosedyre for effektiv og pålitelig registrering av interaksjoner mellom hval og redskap under kommersielt fiske
• Undersøke om bruk av akustiske alarmer reduserer antall hval i nota, hval som blir fast i nota og redskapsskader forårsaket av hval
• Utarbeide råd om praktisk og effektiv bruk av akustiske alarmer i kommersielt fiske​​

Nærmere om prosjektgjennomføringen
Det vil høsten 2021 gjøres et litteratursøk på tilgjengelig utstyr for å holde sjøpattedyr unna fiskeredskap og resultater fra testing av slikt utstyr i Norge og internasjonalt. Denne litteraturgjennomgangen vil bli drøftet med referansegruppen på første møte.

Feltarbeid med testing av utvalgt utstyr blir gjennomført under kontrollerte betingelser og under aktivt ringnotfiske etter sild vinteren 2021/2022 og vinteren 2022/2023. Eventuelle nødvendige justeringer vil gjort mellom feltsesongene.

Metode: Prosjektet vil primært satse på teknologi som fremkaller en skremsel-reaksjon, såkalt “acoustic startle response” (ASR) som formidles av en autonom refleks i hjernestammen. I eksperimentelle studier på sel med gjentatt fremkalling av ASR ga dette en økt fluktrespons hos de fleste testede individene. Metoden har også vist seg effektiv på tannhval. I tillegg vil prosjektet teste konvensjonelle akustiske alarmer (for eksempel Future Oceans sin hvalpinger).

Prosjektorganisering
Litteratursøk, prosjektledelse og kontakt med referansegruppen ledes av Bjørge og Sivle.
Testing av utstyr under kontrollerte betingelser blir ledet av Rikardsen, Biuw og Janik.
Testing av utstyr under aktivt fiske ledes av Tenningen, Saltskår og Janik i samarbeid med fartøyene M/S Fiskebas, M/S Vestbris og M/S Frøyhavn.
Hele prosjektgruppen vil delta i analyse av data, fremstilling og formidling av resultater, rapporter og publikasjoner.
​Prosjektet vi bearbeide alle vesentlige resultater for publisering i internasjonale peer review journaler, samt rapportere til relevante arbeidsgrupper i Det internasjonale havforskningsrådet ICES og Den nordatlantiske sjøpattedyrkommisjonen NAMMCO.

I faglig sluttrapport fra prosjektet til FHF vil det være tilrådninger om bruk av eksisterende teknologi dersom den viser seg være effektiv under ringnotfiske, eller i annen fiskeri- eller oppdrettsvirksomhet.

Prosjektgruppen vil også gjennom prosjektperioden skrive kronikker i fiskeripressen og annen media for å orientere fiskerinæringen om planlagte aktiviteter og oppnådde resultater. Prosjektdeltakerne vil også stille seg til disposisjon for næringens organisasjoner (for eksempel Fiskebåt og Norges Fiskarlag) om det er ønskelig med foredrag eller deltakelse i diskusjonspaneler.

Aktivitet i tilknytning til hval får lett mediaomtale, og det forventes at prosjektet blir møtt med interesse både fra presse, radio og TV. 
keyboard_arrow_up