Til innholdet

Prosjektnummer

901604

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901604
Status: Pågår
Startdato: 20.05.2020
Sluttdato: 31.01.2022

Ressursregnskap for forråvarer til laks og regnbueørret 2020

​Et økende behov for matproduksjon kombinert med økende krav til bærekraft og redusert klimaavtrykk, stiller stadig større krav til god utnyttelse av ressursene. For norsk akvakultur er det behov for å dokumentere hvordan ressursutnyttelsen utvikles over tid og i forhold til annen matproduksjon. 

Nofima har tidligere dokumentert ressursbruken i norsk lakseproduksjon for 2010, 2012 og 2016. Tilsvarende dokumentasjon er til nå ikke gjort for produksjon av regnbueørret.

Resultatene fra prosjektet vil bli brukt til oppdatering av Bærekraftportalen.

Å gi en oppdatert oversikt over utnyttelsen av fôrressurser i norsk produksjon av laks med data fra 2020, samt å gi en tilsvarende oversikt over ressursbruken i produksjon av ørret i 2020.

​Prosjektet vil gi oppdatert informasjon om ressursutnyttelsen i produksjon av laks og ørret i Norge. Dette er dokumentasjon som er viktig for at oppdrettsnæringen, allmenheten og myndigheter skal kunne gjøre gode valg som gir ansvarlig utnyttelse av ressursen. Slik kunnskap er også viktig ved kontakt med media, forbrukere og miljøorganisasjoner, og brukes i undervisning og vitenskapelige publikasjoner. Denne dokumentasjonen gjør norsk oppdrettsnæring til et forbilde innen matproduksjon i dokumentasjon av effektivitet i ressursbruk. ​
​Prosjektet gjennomføres av Nofima og Åsgård Aqua Advice, som sammen har bred kompetanse innen fôr, fôrutnyttelse og ressursutnyttelse. Prosjektgruppen har gjort tilsvarende arbeid tidligere, og dette vil være en oppdatering med data gjeldende for 2020.

Prosjektet gjennomføres etter følgende plan:
• Kroppssammensetningen til helfisk og filet av laks og ørret med slaktestørrelse fra ulike regioner og ulike årstider vil bli analysert i innsamlete prøver. Åsgård Aqua Advice vil ha hovedansvar for innsamling av prøvemateriale.
• Økonomisk fôrfaktor, FIFO-, FFDR-, MPDR- og MODR-ratio samt retensjon av næringsstoff og energi i produksjon av laks i Norge vil bli beregnet ut fra totalt forbruk og sammensetning av fôringredienser, og mengde produsert laks. Tilsvarende ressursregnskap vil bli laget for regnbueørret.
• Metodikken er i hovedtrekk som i det tilsvarende foregående prosjektet “Ressursutnyttelse i norsk lakseoppdrett i 2016” (FHF-901324).
• Alle fôrprodusenter og utvalgte slakteri vil være leverandører av data og materiale til analyse. Nofima vil stå for kjemisk analyse, databehandling og rapportering. Åsgård Aqua Advice vil delta i gjennomgang og kvalitetssikring av data og skriving av rapport
• Hovedleveranse vil være framstilling av data i en skriftlig rapport.
• FHF oppnevner en referansegruppe.
Resultatene vil bli formidlet i en åpen, skriftlig rapport, og hovedfunn vil bli samlet på faktaark eller presentasjon. De mest relevante målgruppene for forskningen er oppdrettsnæringen og fôr- og ingrediensindustrien. Dette inkluderer internasjonal industri og også landbruksrelatert industri, siden ingredienser i norsk fiskefôr kommer fra hav og land globalt. For å nå målgruppene med forskningen, vil utdrag av viktige resultat bli publisert som en eller flere nyhetssaker på Nofimas nettside og distribuert til relevante medier. Nofimas kommunikasjonsavdeling vil lage forklarende infografikk som media kan bruke fritt, for å styrke artiklene.

Utdypende fagartikler til fagblader som Norsk fiskeoppdrett og Aquafeed er også aktuelt. Forskningen er også relevant for samfunnet som helhet og formidlingsaktiviteten vil også rette seg mot allmennrettede medier.

Resultatene vil bli presentert muntlig på faglig møte/konferanse dersom det bli anledning innenfor prosjektets varighet. Aqua Nor 2021 og EAS-konferansen 2021 kan være aktuelle muligheter for dette.

Resultatene vil bli publisert vitenskapelig forutsatt at en aktuell journal aksepterer at resultatene allerede foreligger åpent tilgjengelig i rapportform.

keyboard_arrow_up