Til innholdet

Prosjektnummer

901617

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901617
Status: Pågår
Startdato: 01.02.2021
Sluttdato: 31.12.2024

Utvikling av beregningsregler for miljøfotavtrykk for marin fisk til humant konsum

EU-kommisjonen har siden lanseringen av den politiske målsetning for Single Market for Green Products Initiative1 og i Kommisjonens anbefalinger om metode dvs PEF-metoden (Product Environmental Footprint ) (COMMISSION RECOMMENDATION (2013/179/EU) (EUR-Lex – 32013H0179 – EN – EUR-Lex (europa.eu), arbeidet med regelverksutvikling med sikte på å standardisere reglene for gjennomføring av miljøregnskap og å gjøre det obligatorisk for alle som markedsfører varer i EU/EØS å gjennomføre miljøregnskap for sine produkter som vilkår for å kunne bruke miljøpåstander i markedsføringen.

Det er de enkelte bransjer som selv må utarbeide de detaljerte beregningsreglene for nærmere spesifiserte varegrupper (Product Environmental Footprint Category Rules (PEFCR)), i henhold til et detaljert regelsett (jrc115959_pef_method-online.pdf (europa.eu). Når PEFCR er utviklet for en varegruppe og formelt bifalt av EU-kommisjonen, kan de som markedsfører varer innenfor den aktuelle varegruppen, bruke PEF i sin markedsføring også før nevnte regelverk trer i kraft. Dette prosjektet gjennomføres fordi det vil gjøre det mulig for de som markedsfører marine fiskeprodukter å dokumentere miljøpåvirkningen av sine produkter på en standard metode godkjent av EU-kommisjonen.

Dette prosjektet er en direkte oppfølging av FHF-prosjektene “Produktkategoriregler for miljøfotavtrykk av sjømat i EU-markedet” (FHF-900904) (2014–2016) og Seafood LCI database: A key to achieve more sustainable seafood production (FHF-901334) (2017–2018).

Prosjektet vil gjennomføres i nært samarbeid med AquaPEF LIFE AQUAPEF  Promote the effective implementation of the Product Environmental Footprint in the Mediterranean aquaculture sector (søk i EUs LIFE-prosjekter her), ) som er prosjekt finansiert av Kommisjonen, men som ikke har som formål å utarbeide regler, men skaffe data som kan ligge til grunn for PEF-beregninger som gjennomføres av det enkelte selskap. Gjennomføring av dette prosjektet vil være en sluttføring av prosessen som ble innledet med de to FHF-prosjektene nevnt over.
Hovedmål
Å utarbeide “PEFCR Marine fish for human consumption” innen fristen satt av Europa-kommisjonen (DG ENVI) som per primo desember 2020 er 30.06.2022 (med mulig forlengelse til 31.12.2022):

Objectives
Main objective of the Marine Fish PEFCR
To fix a consistent set of rules to calculate the environmental footprint profile of marine fish products in a harmonised way. Considering the large number of marine fish species both wild as well as farmed consumed in the EU, and that the life cycles of these products are basically similar, it is justified to harmonize the fish-specific aspects of the methodology across these ‘food-producing’ species.

This PEFCR is applicable in different contexts:
• For PEF studies for seafood based on marine fish. For this use, this PEFCR provides the requirements for accurate assessment of the product.
• For cradle to gate feed PEF studies (for in-house application or for external use). This PEFCR will therefore support the following purposes:
  ◦ Provision of LCI information for PEF studies of feed production where marine fish products are used;
  ◦ Cradle to retailer gate PEF studies of unprocessed marine fish (fresh and frozen) for either internal or external use but without comparison;
  ◦ Cradle to retailer gate PEF studies of unprocessed marine fish (fresh and frozen) for comparison, either between alternatives (e.g. fish species, sourcing, . . .) or over time (e.g. trend monitoring).

The targeted audience for the PEFCR will be all actors in the marine fish value chain, from production to consumer, and all other stakeholders that are interested in a better understanding of the environmental footprint of food production and consumption.

Delmål
Å utarbeide utkast til PEFCR Marine fish for human consumption som skal være gjenstand for to runder med offentlige høringer (henholdsvis mars/april 2021 og desember 2021).
​Sjømatrådets analytikere har regnet på verdien av bærekraftig sjømat, og hva det utgjør i kroner og øre de neste ti årene. Undersøkelser av Seafood Consumer Insight (SCI) og sjømatstudier viser at forbrukere verden over allerede i stor grad oppfatter sjømat fra Norge som både bærekraftig, trygg og av høy kvalitet. Det har bidratt til at man har nådd 100 milliarder-målet. Klarer man å posisjonere norsk sjømat som det mest bærekraftige valget i enda større grad så har det en merverdi på 20 prosent, eller 30 milliarder kroner. Det er fordi betalingsvilligheten for bærekraftig mat stadig blir større. Dermed er det altså mulig å doble eksportverdien innen 2030 (jf. artikkelen, “Slik kan Norge selge sjømat for 200 milliarder innen 2030” fra Sjømatrådet) En forutsetning for å realisere en slik gevinst er at næringen bruker anerkjente metoder for å dokumentere sine miljøpåvirkninger. Det oppnås ved å utarbeide PEFCR for disse produktene.

I tillegg til ovenstående er det et faktum at sjømatbedriftene i dag benytter store summer på utarbeidelse av miljøregnskap som ikke kan brukes til annet enn å vurdere seg selv, men ikke sammenlikne seg selv med omverden fordi metodene ikke er standardisert. Når standardisert metode er godkjent forventes det at kostnadene for analysene vil gå vesentlig ned og resultatene kan benyttes til å sette benchmarke seg selv.

Resultatet (dvs. PEFCR Marine fish for human consumption) skal benyttes av virksomheter i alle i ledd i verdikjeden for produksjon og markedsføring av uprosessert marin fisk til forbruker for å beregne de miljømessige fotavtrykk i samsvar med krav i kommende EØS-regelverk.
Arbeidet er organisert i henhold til føringene gitt i “Suggestions for updating the Product Environmental Footprint (PEF) method” (jrc115959_pef_method-online.pdf (europa.eu) og (EUR-Lex – 32013H0179–EN–EUR-Lex (europa.eu). Det er etablert et teknisk sekretariat (TS) som EU-kommisjonen har godkjent slik at TS skal representere minst 51 % av omsetningen i EU. Det sannsynlig at antallet medlemmer i TS vil øke ved at flere bedrifter blir med.​

Det skal gjennomføres offentlige høringer av utkastene til PEFCR.

I henhold til føringene for PEF er det oppnevnt en evalueringsgruppe (review panel). Ved flere milepæler vil prosjektet evalueringsgruppe konsulteres og avgi skriftlig rapport om utkastene til PEFCR. Rapportene skal oversendes Kommisjonen.

Sammensetning av evalueringsgruppen er som følger:
• Angel Avadí, LCA-ekspert (French Agricultural Research Centre for International Development)
• Ian Vázquez-Rowe, LCA-ekspert (Red Peruana Ciclo de Vida y Ecología Industrial (PELCAN))
• Alex Olsen, industrikompetanse (A. Espersen A/S)

I sluttfasen skal siste utkast til PEFCR granskes nøye av TAB (Technical Advisory Board) (jf. The Environmental Footprint transition phase – Environment – European Commission (europa.eu), der medlemmer fra myndigheter og organisasjoner, som innehar LCA (livsløpsanalyse)-ekspertise og industriell ekspertise deltar.

Siste utkast til PEFCR skal også granskes nøye av The EF-subgroup of the Sustainable Consumption and Production expert group (The Environmental Footprint transition phase – Environment – European Commission (europa.eu)​) der bl.a. myndighetene i medlemslandene EU og EFTA er med. Fra Norge kommer representanten fra Miljødirektoratet.​

Tilleggsaktivitet (våren 2022)
Test i bedrifter: regler for miljøfotavtrykk  marin fisk
Det skal gjennomføres “supporting studies” som del av prosjektet. De selskapene som ikke har LCA-kompetanse innomhus trenger å kjøpe tjenester eksternt for å gjennomføre dette. Starten på testing av utkastet til beregningsregler vil starte opp i mai 2022 (forsinket i forhold til opprinnelig plan pga. forhold ved EU-kommisjonen). Det er nå klart at fire sjømatselskaper må ha assistanse fra LCA-ekspert for å kunne gjennomføre testingen i sin bedrift. Denne aktiviteten er således en oppfølging av opprinnelig prosjektbeskrivelse for dette prosjektet (FHF-901617).

Hver av de fire selskapene skal levere hver sin rapport (PEF-rapport) som vil bli gjennomgått av uavhengige review-team som er etablert for kontroll med utviklingen av PEFCR Marin fisk i henhold til EU-kommisjonens krav. Rapportene vil så bli oversendt Kommisjonen for deres gjennomgang og aksept. Rapportene vil inneholde bedriftssensitiv informasjon som er unntatt offentliggjøring (sladdet) i henhold til Kommisjonens retningslinjer. FHF vil få oversendt rapportene i samsvar med dette.

Det er et formelt krav fra EU-Kommisjonen at LCA-ekspertene som skal assistere de aktuelle selskapene, skal være uavhengige av det tekniske sekretariatet som har ansvaret for utviklingen av PEFCR. De fire selskapene vil derfor hente LCA-ekspertise i det åpne markedet og viderefakturere kostnadene innenfor angitt rammer til Sjømat Norge, som er tilsagnsmottaker.
​Det opprettes en nettside der informasjon om prosjektet gjøres tilgjengelig: https://www.marinefishpefcr.eu

Ellers vil prosjektet presenteres i en rekke fora underveis i prosjektløpet. Beregningsreglene for miljøfotavtrykk for marin fisk​ som utvikles i prosjektet vil også sendes ut på bred høring internasjonalt. 
keyboard_arrow_up