Til innholdet

Prosjektnummer

901773

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901773
Status: Avsluttet
Startdato: 01.09.2022
Sluttdato: 21.12.2023

Utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang sikt (2050)

Det er utarbeidet kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt
Video
YouTube®: Om resultater i prosjektet: Hvordan redusere CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort og lang sikt.

AP1: Teknologier for CO
2-reduksjon i fiskeflåten
• Mulige energibesparende og utslippsreduserende tiltak er tett knyttet til fartøyets driftsprofil. Det finnes ingen gylden løsning som passer overalt.
• Hybrid drift kan gi vesentlig reduksjon av drivstoff-forbruk. Veldig mange fartøy har installert stor hovedmotor for å ha nok reserve for ekstreme værsituasjoner. Optimalisering av hovedmotorstørrelse i kombinasjon med batterier kan gi mulighet for lavere totalt forbruk.
• Lengdebegrensninger på skrog, typisk for fartøy under 21 meter, er ikke forenlig med energieffektivisering og utslippsreduksjon fra fiskeflåten. Det er viktig at regelverk endres for å komme i takt med behovet for utslippsreduksjoner slik at man kan utforme effektive skrog- og propulsjonsløsninger.
• Alternative drivstoff kan gi betydelige utslippskutt, gitt at de er fremstilt med lav- eller nullutslippsenergi. Biodrivstoff kan i mange tilfeller benyttes direkte i eksisterende maskineri, men foreløpig krever dette en avklaring med motorleverandør for å sikre at garanti opprettholdes.
• LNG er et kjent drivstoff i skipsfarten generelt, men har foreløpig liten utbredelse blant fiskefartøyer. Hovedårsaken er at løsningen krever mer plass om bord enn konvensjonelt maskineri med diesel. LNG vil gi utslippskutt i forhold til diesel, og kan på sikt erstattes med flytende biometan.
• Tiltak som mottar støtte via offentlige programmer må pålegges å rapportere faktiske utslippsreduksjoner og faktisk energibesparelse.

AP2: Bærekraftig biodrivstoff til fiskeflåten
• I dag finnes to typer biodrivstoff i markedet: FAME – Fatty Acid Methyl Ester som er fremstilt fra vegetabilske oljer, og hydrogenbehandlet vegetabilsk olje (HVO) som også er basert på vegetabilske oljer, men med en prosess som øker hydrogeninnholdet.
• Biodrivstoff er blant de enkleste tiltak som kan tas i bruk for fiskeflåten. Drivstoffene kan i stor grad tas i bruk i eksisterende tanker, drivstoff-system og maskineri. Det må imidlertid avklares med leverandør for å sikre at garantier opprettholdes.
• Ammoniakk og hydrogen er mulige fremtidige drivstoffer, men disse har betydelige sikkerhetsutfordringer og for hydrogen tilkommer også utfordringer knyttet til plassbehov om bord.
• Biodrivstoff må fremstilles på riktig måte for å gi reelle bidrag til utslippskutt av klimagasser. Tilgang på råstoffer er foreløpig begrensende faktorer, men framskrivinger viser at tilgang på avanserte biodrivstoff vil vokse raskt mellom 2030 og 2050.
• Markedet for biodrivstoff er i stor utvikling. EU har vedtatt konkrete innblandingskrav for luftfarten og krav til utslippsreduksjoner for maritim transport. Endringer i transportsektoren vil påvirke etterspørsel etter avanserte biodrivstoff og dermed prisen på drivstoff. Det er ikke mulig å spå utviklingen, men det antas at avanserte biodrivstoff vil være en knapphetsressurs i lang tid, noe som vil gi høy markedspris.
• Det er svært viktig at man etablerer presise virkemidler for reduksjon av utslipp fra norsk fiskeflåte. Per i dag finnes ingen kommersielle markedsmessige insentiver for en fiskebåtreder til å velge klimavennlige løsninger. Markedet for flåten er internasjonalt og dermed svært påvirket av klimapolitikken som føres i landene rundt oss. Det er viktig at man unngår store forskjeller i krav og virkemidler som gir ensidig negativ markedseffekt for norsk fiskeri.

AP3: Grønne scenarier for fiskeflåten
• Det er utarbeidet et optimeringsbasert analyseverktøy kalt FiSceMod – Fiskerinæringens ScenarioModell. Verktøyet kan analysere tiltak for fiskerinæringen basert på scenarier for fremtidig utvikling. I dette prosjektet er verktøyet benyttet for analyse av mulige tiltak for å redusere CO2-utslipp på kort (2030) og lang sikt (2050). Verktøyet ser både på omstilling av selve fiskeflåten og på utvikling av infrastruktur for å støtte omstillingen.
• Det er utviklet fire scenarier for fremtidig utvikling, i tråd med Norges forpliktelser mot Paris-avtalen, avtalen mot EUs Fit-for-55 samt ambisjonene uttrykt av Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO). To av scenariene bygger på en gitt profil for prosentvise utslippsreduksjoner, mens to scenarier tar utgangspunkt i mulig utvikling av CO2-avgifter.
• Moderat drivstoffbeskatning vil i liten grad gi insentiver for endring i fiskeflåten. Overgang til alternative drivstoff er antatt å primært gjelde metanol, syntetisk diesel eller biodiesel. Opptak av alternative drivstoff er også sterkt påvirket av den lange levetiden til fiskefartøy.
• I de mest ambisiøse scenariene vil 114 av 1760 fartøy i 2050 benytte alternative drivstoff. I det minst ambisiøse scenariet er det 26 fartøyer som benytter alternative drivstoff i 2050.
• Det er stor usikkerhet knyttet til prisutvikling for alternative drivstoff og energibesparende tiltak. Dette gjør at analyseresultatene som foreligger nå ikke kan tolkes som konkrete svar på den fremtidige utviklingen av norsk fiskeriflåte. Verktøyet er imidlertid godt egnet for å analysere fremtidig utvikling når det oppdateres med ny informasjon.
• Behovet for utvikling av landbasert infrastruktur for alternative drivstoff er begrenset innenfor rammene av den forventede utviklingen i klima- og miljøkrav til fiskerisektoren.

AP4: Utvikle og etablere modell for måling/registrering/utregning av CO2-utslipp i fiskeflåten der ilandføring av restråstoff blir kreditert
• Det finnes fire offentlige kilder til informasjon som kan knyttes til klimagassutslipp fra fiskeflåten i Norge. Kildene er imidlertid laget med fokus på andre ting enn klimagassutslipp og energieffektivitet, og kan således kun benyttes for å estimere utslipp av klimagasser.
• Det eksisterer ikke en helhetlig og konsekvent innsamling av data om drivstoff-forbruk i norsk fiskeriflåte.
• Ivaretakelse av restråstoff krever nødvendig infrastruktur installert om bord på havgående fartøy hvor potensialet for økt utnyttelse og mulig verdiskaping er størst. Verdien av restråstoffet er i dag ikke stor nok til at det gir insentiver til bygging av nye fartøy tilpasset utnyttelse av dette råstoffet.
• Flåtesegmentene innen torsketrål og krabbefiske er de som har størst potensiale for utnyttelse av restråstoff. Analyser viser at drivstoffbruksintensiteten for disse segmentene kan reduseres med inntil 38 %
• Økning i bruk av restråstoff oppnås gjennom økt bearbeiding i Norge, samt fortsatt fokus på forskning for å øke potensialet i utnyttelse av restråstoff. Ved bygging av nye fartøy bør det insentiver på plass for å sikre at nødvendig infrastruktur for ivaretakelse av restråstoff sikre.

AP5: Effekt på utslipp av CO2 og andre klimagasser ved ulike myndighetskrav
• Friere redskapsvalg kan øke fangsteffektiviteten og redusere forbruket av drivstoff. Fiske med pelagisk trål gir også redusert bifangst, bedre kvalitet på fisk, mindre bunnkontakt og slitasje på trålbruk, spesielt for trålerflåten som fisker torsk, hyse og sei mv. osv.
• Et mere fleksibelt kvoteregime for kortsiktige transaksjoner (utveksling) av kvoter mellom fartøy, kan rasjonalisere fisket og redusere forbruket av drivstoff.
• Kystflåten er regulert etter strenge lengdegrenser. Regulering etter lasteromsvolum gir grunnlag for optimal fartøyutforming og bedre vilkår for å ta i bruk mere plasskrevende grønne teknologier som batteripakker, elektromotorer osv.
• Strukturelle effekter av et mere liberalt kvoteregime bør vurderes nærmere, spesielt for kystflåten.
• Fiskeriforvaltningen bør gjennomgås for å sikre at regelverk tar hensyn til behovet for energieffektive løsninger og reduksjon av klimagassutslipp.
• Den lave utskiftingstakten i fiskeflåten gjør at effekten av ny teknologi og tiltak vil komme nærmere 2050, og vil fortsette etter dette tidspunktet.
Video
Følgende video er tilgjengelig på YouTube®:
Om resultater i prosjektet: Hvordan redusere CO2-utslipp fra fiskeflåten på kort og lang sikt.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Prosjektet besto av 5 arbeidspakker og resultatene er gitt i 5 delrapporter. Sluttrapporten oppsummerer resultatene fra delrapportene.

AP1: Teknologier for CO2-reduksjon i fiskeflåten
Ulike teknologier for å spare energi er tilgjengelig for skip generelt og fiskeflåten spesielt. Slik teknologi bidrar til drivstoffbesparelser og dermed lavere utslipp av CO2. Rapporten beskriver kjente energiøkonomiseringstiltak som er tatt i bruk i den norske fiskeflåten i dag. Det gis en kort beskrivelse av ulike tiltak og potensiell besparelse ved bruk. Dette gjelder både skrog og propulsjonstekniske tiltak og maskineritekniske tiltak. Det er beregnet spesifikke kostnader for enkelttiltak der dette har vært mulig. Tiltakenes effektivitet er svært avhengig av driftsprofil for skipet. Det betyr at valgt teknologi må optimaliseres mot gitte driftsprofiler. Faktiske besparelser kan avvike betydelig hvis det ikke er tatt hensyn til slike forhold. Potensiell besparelse er avhengig av skipstype og muligheter til å ta i bruk kjent teknologi, og er estimert fra ca. 12 % for de minste fartøyene i sjarksegmentet til opptil 37 % for større havgående fartøy. 

AP2: Bærekraftig biodrivstoff til fiskeflåten
Biodrivstoff og særlig i flytende form, er velegnet til å kutte klimagassutslipp fra den norske fiskeflåten i kombinasjon med tiltak som reduserer energibehovet. Fra et teknisk synspunkt finnes det på markedet i dag to hovedtyper biodiesel: FAME (fatty acid methyl ester) er biodiesel fremstilt fra vegetabilske oljer, som for eksempel soya-, raps-, palme-, eller brukt frityrolje (UCO). FAME fremstilt fra brukt frityrolje omtales som UCOME. FAME brukes til erstatning for diesel, men har en helt annen kjemisk struktur. FAME er billiger enn hydrogenbehandlet vegetabilsk olje (HVO) og blandes inntil 7 % i diesel på bensinstasjoner. Men for motorer på skip er situasjonen en annen: De fleste fabrikanter lager skipsmotorer som kan gå på høyere innblanding av FAME, men type drivstoff må avklares i hvert enkelt tilfelle med motorleverandør. HVO kan fremstilles fra vegetabilske oljer eller animalsk fett. I USA brukes betegnelsen fornybar diesel (renewable diesel) om HVO. HVO har nesten samme kjemiske struktur som diesel og kan blandes inn fra 0 til 100 prosent på tanken. Både HVO og FAME kan medføre behov for noe endrede vedlikeholdsrutiner, som bør avklares med motorleverandør.

AP3: Grønne scenarier for fiskeflåten
Det er i dette forskningsprosjektet utviklet modellverktøyet FiSceMod til bruk for tiltaksanalyse av fiskerinæringen. Verktøyet beskriver næringen gjennom bruk av 169 modellagenter (dvs. fartøy- og aldersgrupper) og framskriver fiskeflåten fram mot 2050 basert på minimering av fiskernes drifts- og investeringskostnader. Modellen inneholder også en egen modul for beregning av skalering og lokalisering av infrastruktur for alternative drivstoff basert på resultatene fra scenarioanalysen. FiSceMod anvendes til å analysere fire aktuelle scenarioer om framtidig klimaregulering av fiskeflåten, enten i form av en avgift på klimagassutslipp eller som et kvotetak på sektorens utslipp. Resultatene viser overordnet at fiskerisektoren vil være i stand til å møte økende forventninger til klimagassutslippsreduksjon dersom den teknologiske utviklingen som forutsetter i prosjektets analyser kan realiseres i framtiden. Prosjektets estimater av tiltakskostnader tyder på at fiskerinæringen vil kunne omstille seg til å bli karbonnøytral innen 2050, og at tiltakskostnadene per tonn CO2 vil være i størrelsesorden lik myndighetenes foreslåtte pris på karbonutslipp i 2030.

AP4: Utvikle og etablere modell for måling/registrering/utregning av CO2-utslipp i fiskeflåten der ilandføring av restråstoff blir kredidert
Det er i dag fire offentlig tilgjengelige kilder for å vurdere utviklingen i klimagassutslipp fra fiskeflåten: Garantikassen, Statistisk Sentralbyrå (SSB), Fiskeridirektoratets Lønnsomhetsundersøkelser og modeller som benytter Automatisk identifikasjonssystem (AIS)-data (f.eks. fra Kystverket og Havbase). Disse gir ulike resultater, noe som først og fremst skyldes ulik data og metodikk, med bakgrunn i formålet for datainnsamlingen. Det er derfor usikkert hva det faktiske utslippsnivået fra fiske er. Per i dag er det lønnsomhetsundersøkelsen (sammen med data fra Garantikassen) som trolig gir de beste data på forbruk av drivstoff fra fiskeflåten i Norge. Istedenfor å lage nye rapporteringsregimer og kanaler bør de eksisterende “innsamlingspunktene” videreutvikles, da næringen allerede er kjent med disse kanalene. Det vil trolig gi minst friksjon og oppleves som mindre byråkratisk enn at det skal lages nye rapporteringskrav og kanaler kun for å rapportere inn forbruk og utslippsdata fra fiskeri.

Bruk av alt restråstoff reduserer gjennomsnittlig og median drivstoffbruksintensitet med 0–38 %. Lave verdier tilsvarer flåtesegmenter, som ringnot og pelagiske trålere som bruker hele eller mesteparten av råstoffet. Høyere reduksjoner tilsvarer flåtesegmenter, som hav krabbefartøy og torsketrålere som bedre kan utnytte restråstoffet. Merk at et fartøy kan bruke flere fiskeredskaper, men den viktigste fangsten i hvert år spesifiserer flåtesegmentet fartøyet tilhører. Større ivaretakelse av restråstoff vil øke antall landinger (turer til land) som fartøyet må gjennomføre, som igjen vil øke drivstofforbruket drevet av begrenset lagringskapasitet om bord. Det økte drivstofforbruket pga. at dette er ikke inkludert i denne analysen. Ved å utnytte 100 % av restråstoffet (i stedet for 60 % i dag) har man i dette arbeidet vurdert det til at karbonavtrykket til torskefilet kan reduseres med omtrent 25 %.

AP5: Effekt på utslipp av CO2 og andre klimagasser ved ulike myndighetskrav
Fiskeflåten i Norge har en gjennomsnittsalder på 25–30 år. Dersom man kopler implementering av grønne teknologier primært til nybygging, er det en lang tidshorisont for det grønne skiftet i fiskeflåten. Det kan derfor være viktig å undersøke om endringer i fiskeflåtens rammebetingelser kan gi ulike effektivitetsgevinster og lavere energiforbruk. Notatet er delt i tre deler og tar for seg følgende problemstillinger: miljøgevinst som funksjon av friere redskapsvalg (del 1), økt kvotefleksibilitet (del 2) og om regulering etter lasteromsvolum for kystflåten (0–21 meter) (del 3) kan bidra til redusert forbruk av drivstoff. Ulike fartøy- og redskapsgrupper har ulike områdereguleringer. Energieffektiviteten til bestemte fiskeredskaper som har ulike områdereguleringer, kan derfor ikke uten videre sammenlignes. I spørsmålet om friere redskapsvalg er det også vanskelig å måle den potensielle energieffektiviteten til fiskeredskaper som er forbudt. Dette gjelder også effekter på energiforbruket i forhold økt kvotefleksibilitet eller regulering etter lasteromsvolum for kystflåten<21 meter.
​Prosjektet har fem delrapporter som beskriver ulike problemstillinger og mulige tiltak for å redusere CO2-utslipp på kort (2030) og lang slikt (2050). Rapportene bør bidra til å dra i gang diskusjoner og beslutninger som kan øke hastigheten mot det grønne skiftet. Diesel vil fortsatt være det viktigste drivstoffet for flåten på kort sikt, men biodrivstoff vil gradvis blandes inn i større og større grad. 
Det er behov for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt. Fiskeri tilhører ikke-kvotepliktig sektor. Gjennom avtalen med EU forplikter Norge seg til å kutte klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor med 40 % målt mot 2005 innen 2030. Nullutslippsteknologi vil ikke være tilgjengelig for havfiskeflåten på kort sikt, mens for de minste kystfiskefartøyene vil hybrid drift med batteri/hydrogen bli tilgjengelig innen få år.
Hovedmål
Å utarbeide kunnskapsgrunnlag for reduksjon av CO₂-utslipp fra fiskeflåten på kort (2030) og lang (2050) sikt.

Delmål
1. Å kvantifisere mulig/sannsynlig reduksjon i CO₂-utslipp fra ulike teknologiske tiltak ved fornying og oppgradering av flåten, inkludert teknologi som kompenserer eller erstatter valg av større installert motoreffekt enn i fartøy som skal skiftes ut. Kvantifisert og prioritert liste etter kost-nytte.
2. Å dokumentere sannsynlig tilgjengelighet og prisnivå på bærekraftig biodrivstoff på kort sikt fra 2022 til 2030 og på lengre sikt fra 2030–2050. Dokumentere eventuelle kostnader ved konvertering fra diesel til biodrivstoff på eksisterende motorer.
3. Å lage et grovt scenario for utvikling (grønt skifte) i fiskeflåten frem mot 2030. Utrede krav til infrastruktur i utvalgte fiskerihavner i forhold til forventet utvikling. Dette dreier seg om tilgang og kapasitet på landstrøm, LNG, biodrivstoff, hydrogen og ammoniakk (dersom behov før 2030).
4. Å utvikle og etablere modell for måling/registrering/utregning av CO₂-utslipp i fiskeflåten der ilandføring av restråstoff blir kreditert (kg olje/kg ilandført råstoff).
5. Dokumentere effekt på CO₂-utslipp ved ulike myndighetskrav, samt foreslå hvordan krav og rammer kan endres for reduksjon av utslipp.
​Energiforbruk og tilhørende utslipp fra norsk fiskeflåte er et område som i stadig økende grad vil bli gjenstand for regulering av myndighetene. Status i 2022 er at det fremdeles hersker usikkerhet knyttet til det faktiske forbruket av energi i fiskeflåten. Denne rapporten vil gi næringen mulighet til å velge strategier for å møte fremtidige reguleringer knyttet til energi- og drivstoffbruk. Den vil videre gi et incitament for å få på plass en gjennomsiktig rapportering av drivstoffbruk og tilhørende utslipp. Modellen som skal utvikles for å beskrive utslipp av CO₂ og andre klimagasser som funksjon av utført arbeid, inkludert levering av restråstoff, vil bidra til en bedre forståelse av utslippene fra fartøyene.

Rapporten vil også være et nyttig verktøy for å endre lovgiving og reguleringer slik at disse åpner for mer effektiv og lønnsom bruk av energi- og utslippsreduserende tiltak om bord. 
​Prosjektet er organisert i arbeidspakker (AP-er) i overenstemmelse med delmålene (AP1–AP5) (se Resultatmål). I tillegg er det en arbeidspakke (AP6) som håndterer formidling av prosjektresultater.

Arbeidspakkene er gjensidig avhengige av hverandre og vil utfylle hverandre etter hvert som informasjon innhentes og systematiseres.

Prosjektet vil i all hovedsak baseres på innhenting av informasjon fra offisielle kilder samt intervjuer med utvalgte markedsaktører.

Prosjektet skal levere en rapport ved avslutning. Det vil bli arrangert et webinar for å fremlegge rapporten, og prosjektet vil lage presentasjonsmateriell som kan benyttes av FHF og prosjektdeltagerne.

Prosjektorganisering
Prosjektet gjennomføres i samarbeid mellom SINTEF Ocean (ansvarlig for AP1, AP4, AP5 og AP6), Stakeholder AS (ansvarlig for AP2) og Transportøkonomisk Institutt (TØI) (ansvarlig for AP3). 
​Formidling håndteres i arbeidspakke 6. Det er utarbeidet en formidlingsplan for prosjektet. For å sikre størst mulig næringsnytte av forskningsprosjektet må resultatene formidles på en måte som gjør at de kan brukes som beslutningsstøtte i et rederi, som bakgrunn for en interesseorganisasjon eller som beslutningsunderlag for offentlig myndigheter. Formidlingsplanen skal sikre at man kommuniserer godt, og har tre hovedspor:
1. nå ut til sentrale aktørene i bransjen
2. gjøre resultatene lett tilgjengelige og forståelige
3. løfte problemstillingen, prosjektets mål og prosjektets hovedfunn

Rapporten skal som vanlig for FHF-leveranser suppleres med en kortere versjon og en presentasjon, og populærvitenskaplige kronikker/innlegg i media.

Det er viktig at funnene og tematikken er lett forståelig uavhengig av leserens akademiske bakgrunn. Derfor vil det legges stor vekt på å lage et kortfattet og godt forklart sammendrag av rapporten. Rapporten kan suppleres med infografisk materiell, som også kan skreddersys mot viktige interessenter som f.eks. redere eller kystkommuner.
keyboard_arrow_up