Til innholdet

Prosjektnummer

901605

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901605
Status: Pågår
Startdato: 15.05.2020
Sluttdato: 01.11.2022

Restråstoffanalyser 2020–2022: Tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring

​Marint restråstoff utgjør en viktig verdiskapende ressurs i norsk fiskeri- og havbruksnæring, og det aller meste blir bragt til land  og tatt hånd om på en god måte. Restråstoff bidrar allerede til en betydelig verdiskaping i næringen, men potensialet for økt utnyttelsesgrad og verdiskaping er absolutt til stede. Særlig innenfor hvitfisknæringen er potensialet stort, noe som er synliggjort i flere rapporter, prosjekter og stortingsmeldinger.

I 2018 oppstod det omtrent 955 000 tonn restråstoff fra en råstoffbase på 3,57 millioner tonn fisk og skalldyr. Av dette ble ca. 778 000 tonn utnyttet og anvendt som ingredienser (oljer, proteiner, tilskudd/premikser) i fôr til fisk, husdyr, pelsdyr og kjæledyr, som produkter til humant konsum (sjømatprodukter, tran, ekstrakter) eller til biogass/energi. Andelen utnyttet restråstoff i 2018 var på 82 %, det høyeste registrerte siden analysene første gang ble gjennomført. Aldri før har utnyttelsesgraden passert 80 %.
Å analysere kilder for tilgang til marint restråstoff fra norsk fiskeri- og havbruksnæring og varestrøm for anvendelse av råstoffet. Analysen skal gi næringsaktører og andre aktører god oversikt over varestrømmer og muligheter for aktivitet som kan gi økt lønnsomhet i næringen, og være en stimulerende faktor for dette.
​Analysene som er gjort av prosjektgruppen tidligere er blitt et sentralt verktøy som beslutningsstøtte for næringen, og det refereres ofte til resultatene på større konferanser og mindre seminarer. For FoU-institusjoner er dette blitt en svært viktig kilde til støtte og utarbeidelse av nye prosjekter. Også for Regjeringen har resultatene vært viktig for arbeidet med strategien for å øke verdiskapingen i fiskeindustrien, via å sikre helårsarbeidsplasser. En av barrierene som må beseires for å oppnå dette er ifølge regjeringen å øke andelen marint restråstoff som bringes på land, og videre utnytte dette til høyverdige produkter. For å kunne utvikle og forme tilpassinger til en slik strategi er det helt nødvendig å ha innsikt i hvordan statusen er og utvikler seg, fra år til år. Derfor er det viktig at arbeidet med analyser av marint restråstoff opprettholdes, slik at det foreligger en dokumentasjon på tilgang og anvendelse, både for norsk sjømatnæring, men også for FoU og politisk strategiutvikling.
Arbeidet gjennomføres med følgende oppgaver:
For å oppnå sammenlignbare data fra tidligere års analyser på tilgjengelighet og anvendelse av marint restråstoff, velger ​​​SINTEF Ocean og Kontali Analyse å beholde samme metodikk som benyttet for tidligere års analyser. Dette innebærer førstehåndskontakt med et bredt spekter av bedrifter innenfor anvendelse av marint restråstoff, da det finnes svært begrenset offentlig statistikk på dette området. Men, for å gjøre analysen så nøyaktig som mulig, er det gjennom årene blitt laget et verktøy for beregning av tilgjengelig volum og type anvendelse av marint restråstoff, som følger de ulike prosessene og segmentene i verdikjeden. Disse data hentes fra ulike offentlige kilder, som Fiskeridirektoratet, salgslagene, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Norges sjømatråd. Når både tilstrekkelig statistikk til verktøyet er tilgjengelig og prosessert, samt informasjon fra bedriftene hentet inn, vil dette settes opp mot hverandre, for å legitimere analysene så godt som mulig. Hvor det oppstår store ulikheter mellom data fra hver av kildene på de ulike sektorene (hvitfisk, pelagisk, havbruk og skalldyr), vil det gjøres vurderinger om hva som er de bakenforliggende faktorer for dette.

Det oppnevnes en referansegruppe knyttet til prosjektet. For å se på økt anvendelse og verdiskaping av marint restråstoff, vil det i tillegg bli opprettet en ekspertgruppe som skal diskutere tekniske og økonomiske utfordringer knyttet til utnyttelse av restråstoff. Sammensetningen av ekspertpanelet vil prosjektgruppen, i samarbeid med referansegruppen og FHF, diskutere i oppstartsmøte. Prosjektgruppen ønsker å inkludere representanter fra referansegruppen til denne ekspertgruppen. ​
Prosjektresultater formidles på følgende vis:​
• presentasjon til bruk for næringsorganisasjoner og næringsaktører, samt andre interessente​r
• nyhetssaker ved oppstart og avslutning av prosjektet på nettsider og i bransjetidsskrift
• presentasjoner på forespørsel fra FHF og næringen
• utarbeidelse av plan for kommunikasjon og formidling i løpet av prosjektet
• nyhetsbrev
• etablering av presentasjonsverktøy for økt synliggjøring og interaktiv bruk av resultatene​
keyboard_arrow_up