Til innholdet

Prosjektnummer

901653

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901653
Status: Pågår
Startdato: 12.10.2020
Sluttdato: 31.12.2021

Kartlegging av matsvinn i norsk sjømatindustri 2020

​Bakgrunn
En tredjedel av all mat som produseres i verden blir enten ødelagt eller kastet. Dette tilsvarer 1,3 milliarder tonn mat hvert år. Dette er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet. Å redusere matsvinn er et av hovedfokusområdene for bærekraft både globalt og i EU.

For å få opp kunnskap om hvor mye av restråstoffet som faller inn under definisjonen av matsvinn, det vil si den spiselige, nyttbare delen av sjømat som ikke anvendes som mat etter slakting eller høsting, ble FHF-prosjektet “Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn i sjømatnæringen” (FHF-901375) etablert (2017–2020). Prosjektet ble ledet av SINTEF Ocean og hadde som mål å gi en oversikt over de første reelle tallene for matsvinn, avgrense hvilke fraksjoner av fisken som kan betegnes som mat og restråstoff, samt hva som er årsakene til at matsvinn oppstår i sjømatindustrien.

Mengde og årsaker til matsvinn ble kartlagt hos 8 pilotbedrifter som representerte sektorene hvitfisk, pelagisk, havbruk og foredlingsindustri. I tett samarbeid med industrirepresentantene ble det gjort avgrensinger mellom nyttbare/spiselige deler av ulike arter og restråstoff. Mengde matsvinn ble beregnet sektorvis og nasjonalt. Matsvinnet for samlet sjømatnæring ble beregnet til 3 % per tonn produsert mat. Samtidig ble det konkludert med at det er behov for å styrke datagrunnlaget ytterligere ved å involvere flere bedrifter i matsvinnarbeidet, samt bedre rutiner for innrapportering. For å sette matsvinnet i et perspektiv vil det også være av betydning å kartlegge den økonomiske betydningen av matsvinnet, samt hvilke klimagassutslipp som skapes.
1. Å kartlegge volum og årsaker til matsvinn for 2020 på sektor- og bransjenivå.
2. Å styrke datainnsamlingen fra tidligere år, ved å hente 2018- og 2019-tall fra nye bedrifter.
3. Å rapportere tiltak som er iverksatt av sjømatindustrien (verdikjeden) for å redusere matsvinn.
4. Å synliggjøre besparelser ved å redusere matsvinn i sjømatindustrien.
5. Å synliggjøre hvordan matsvinn håndteres: til fôrproduksjon eller til avfall?
​Ved å rekruttere ytterligere bedrifter fra pilotprosjektet, vil sikkerheten rundt resultatene som ble funnet i forrige års analyse bidra til en større nytteverdi for sjømatnæringen når det gjelder miljømessig bærekraft. Både for næringer som deltok i pilotprosjektet (hvitfisk, pelagisk, oppdrett og fiskematprodusenter), men også ved å inkludere konvensjonell- og skalldyrsektoren. Dette vil også kunne bidra til en sterkere innflytelse på optimal utnyttelse av råstoff og kostnadsreduksjoner, samt medføre økt verdiskaping.
Prosjektet er delt i følgende hovedaktiviteter:

Hovedaktivitet 1 (H1): Øke representativitet og introduksjon
H1.1: Øke representativiteten i eksisterende og nye sektorer.
H1.2: Utarbeide intervjuguider og gjennomføring av intervju.

Hovedaktivitet 2 (H2): Kartlegging av mengder og årsaker til matsvinn og tiltak for matsvinnreduksjon
H2.1: Arbeidsmøte (workshop) med sektorer.
H2.2: Videreutvikling og gjennomgang av rapporteringsverktøy for nye bedrifter.

Hovedaktivitet 3 (H3): Databearbeiding og beregninger
H3.1: Beregninger av volum og årsaker til matsvinn.
H3.2: Beregninger av klimagassutslipp.
H3.3: Beregninger av økonomisk tap.

Hovedaktivitet 4 (H4): Administrasjon og formidling
Det skal etableres referansegruppe i prosjektet som skal være rådgivende til prosjektgruppen i gjennomføringen av prosjektet via referansegruppemøter.
Formidlingsaktiviteter i 2020
• Opprette nettside for prosjekt på www.sintef.no.
• 1 populærvitenskapelig artikkel.

Formidlingsaktiviteter i 2021
• Presentasjon av resultater på seminar i regi av FHF i løpet av høsten vinteren.
• 1 populærvitenskapelig artikkel.
• Oppdatering av animasjonsfilm fra tidligere prosjektløp.
keyboard_arrow_up