Til innholdet

Prosjektnummer

901859

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901859
Status: Pågår
Startdato: 15.05.2023
Sluttdato: 15.05.2024

Fremskaffe metodikk for sporing av opphav for lakseluslarver (SPORLUS)

​Økt kunnskap om spredningen av lakselus er viktig for å bedre kunne håndtere denne utfordringen. Det er utført flere studier med mål om å forstå mekanismer for smittespredning, og det er også utviklet ulike modeller for å estimere lusepredningen som i sin tur er basis for trafikklyssystemet. Bedre kunnskap om hvor lakseluslarvene kommer fra er viktig for å sette inn riktige tiltak som skal redusere lakselusproblemene både på villfisk og oppdrettsfisk. Å skille larver fra hunnlus som har sittet på henholdsvis oppdrettet og villfisk vil kunne gjøres ved å analyser ulike sporingsmarkører i larvene. Siden det er sannsynlig at copepoditter på en fisk (eller i vannprøver fra samme lokalisasjon) kan stamme fra morlus med ulikt opphav, vil det være viktig å kunne analysere enkeltindivider.

Prosjektgruppen gjennomførte i 2012 det FHF-finansierte prosjektet “Sporing av lakselusens opphav: Villaks eller oppdrettslaks som vertsfisk” (FHF-900790). I prosjektet ble ulike kjemisk-analytiske metoder som fettsyresammensetning, isotop- og grunnstoff-sammensetning evaluert og testet ut for analyser av enkeltindivid av lakselus i copepoditt-stadiet. For flere av metodene ble det funnet forskjeller hos copepoditter avhengig av om mor-lus satt på vill eller oppdrettsfisk. Det ble vist at d13C kunne identifiseres i enkeltlarver, men det var utfordrende å få gode resultater på enkeltlarver av de andre kjemiske analysene.  På bakgrunn av at det er fremkommet nye og mer sensitive metoder for lipid – og grunnstoffanalyser siden den gang, er det vurdert at metodene tilgjengelig i dag har potensiale til å kunne analysere flere kjemiske markører i enkeltlarver. 
​Hovedmål
Å fremskaffe metodikk for sporing av opphav for enkeltlarver av lakselus.

Delmål (med tilknyttede arbeidspakker (AP-er)
• Å samle inn prøver inkludert lus med egg, og klekking for å frembringe lakseluslarver for analyse (AP1).
• Å optimalisere lipidanalyser for analyser av enkeltlarver (AP2).
• Å optimalisere grunnstoffsammensetning/ isotopanalyser for analyse av enkeltlarver (AP3).
• Å fremskaffe informasjon om variasjon og robusthet av mulige sporingskomponenter (AP4).
​Utvikling av en pålitelig metode for å bestemme opprinnelse på lakselus vil være grunnleggende viktig for å forstå mekanismer bak spredning av lakselus, for å kunne verifisere og forbedre spredningsmodeller og for å kontrollere/bekjempe lakselus. I prosjektet vil man bygge videre på eksisterende kunnskap om mulige sporingskomponenter som kan skille mellom lakseluslarver fra hunnlus fra vill- og oppdrettfisk. Dersom prosjektet lykkes, vil et videre steg være å opparbeide en database på variasjon i disse kjemiske komponentene/fingeravtrykkene mellom oppdrettsfisk og villfisk som vil være basisen for å spore lakselus tilbake til vertsfisk.

Dersom man finner sensitive nok metoder for spesifikke sporgrunnstoff/fettsyrer/isotoper som blir overført fra fôr via fisk – til lus – kan det også tenkes at spesifikke tracere kan tilsettes fôret til oppdrettsfisk hvis det har stor overføringsgrad til lus og slik kan brukes til sporing av vertsfisk. Resultater av disse undersøkelsene vil ha stor nytteverdi både for industri, forskning og forvaltning. Stabiliteten av sporingsmarkørene når den har satt seg på en ny vertsfisk vil kunne undersøkes i videre prosjekter.
​Prosjektet koordineres av SINTEF Ocean (SO) med NTNU og NMBU-MINA som samarbeidspartnere. Prosjektet er delt i 6 arbeidspakker (AP-er):

AP1: Innsamling av lus og påfølgende klekking
Ansvarlig: NTNU

AP2: Optimalisering av lipidanalyser for analyser av enkeltlarver
Ansvarlig: SINTEF Ocean

AP3: Optimalisering av grunnstoffsammensetning/isotopanalyser for analyse av enkeltlarver
Ansvarlig: NMBU

AP4: Fremskaffe informasjon om variasjon i og robusthet av mulige sporingskomponenter
Ansvarlig: SINTEF Ocean 

Det er ønskelig med en metode som tar utgangspunkt i enkeltlus/larve, den endelige metoden må derfor kunne benyttes på nauplier og copepoditter i vannmassene eller copepoditter man finner på laks.

Dersom man lykkes i å finne en markør som 1) kan analyseres i enkeltlarver, og 2) er forskjellig for vill versus oppdrettsopprinnelse (AP1–3), vil det bli gjort analyser av et bredere utvalg prøver (fôr, fisk, morlus, egg, larver) av ulike opprinnelser for å få informasjon om variasjon i og robusthet av mulige sporingskomponenter (AP4).
​Informasjon om prosjektet vil bli publisert på prosjektpartnerne sine kommunikasjonskanaler (nettside, sosiale medier og nyhetsbrev). For å nå forskningsmiljø og industri vil resultater fra prosjektet publiseres i relevante fagblad/tidsskrift, og det vil holdes presentasjoner fra prosjektet på aktuelle messer/industrimøter. Prosjektrapporten vil være åpen, og offentlig tilgjengelig. 
keyboard_arrow_up