Til innholdet

Prosjektbasen


Ditt søk ga 2162 treff

Prosjektnr: 901916
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Kunnskapsinnhenting for hvilke konsekvenser og effekter utbygging av havvind vil ha for sjømatnæringen

Følgende nytteverdi forventes: • Prosjektet vil gi fiskeri og sjømatnæringen innsyn i hvilke prosesser som påvirker havvindanleggenes arealbeslag. Både med hensyn til hvor mye energiproduksjonen endres med økende arealutbygging (AP1) og med hensyn til anleggets utforming og h ...
Prosjektnr: 901940
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Utløsning av cnitoblaster hos maneter ved bruk av elektrisk strøm (Cnito-Blast)

​På kort sikt vil et elektrisk gjerde som “avgifter” maneter kunne redusere dødelighet på utsatte lokaliteter. På lang sikt vil strømgjerder brukes for å hindre skade fra maneter generelt.
Prosjektnr: 901931
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

E-lærebok – Havbrukslære

​Oppdrettsnæringen er en kunnskapsbasert næring, og det er viktig at næringsaktører og studenter har tilgang til oppdatert kunnskap på et faglig nivå som passer den enkelte. Læreverket vil bidra til at ny og oppdatert kunnskap tas i bruk for økt kunnskapsbasert verdiskaping, bære ...
Prosjektnr: 901904
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Læreverk for helse- og produksjonsøkonomi i oppdrettsnæringen (HelseØk)

​Målgruppe er studenter, fiskehelsepersonell, driftspersonell/mellomledere og beslutningstakere innen havbruk. Kompendiet skal være et fullstendig læreverk innen temaet helseøkonomi i akvakultur, og samtidig ha en utforming som gjør det egnet som oppslagsverk. Nytteverdien vil væ ...
Prosjektnr: 901934
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Produksjonsmiljøets påvirkning på fiskens adferd, biologi og velferd i eksponert havbruk og havbruk til havs (PROHAV)

​Et godt produksjonsmiljø er en forutsetning for å utløse potensialet for bærekraftig vekst i EH og HtH. Resultatene fra PROHAV-prosjektet vil gi aktører som utvikler EH og HtH ny innsikt og et verktøy – produksjonsmiljømodellen. Denne modellen vil hjelpe til med å forutsi o ...
Prosjektnr: 901914
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Bedre ressursutnyttelse og økt verdiskaping fra fisk som dør i merd (dFUSE)

​Dødfisk representerer et betydelig tap for næringen, da dødfisk innebærer redusert salgsvolum, samme kostnader og fôrforbruk som for produksjon av slaktefisk, samt ekstra kostnader i forbindelse med håndtering og transport. Det er anslått at dødfisk representerer et årlig tap på ...
Prosjektnr: 901938
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling og bruk av integrerte 3R hjerne-til-tarm-eksperimentelle modeller for å evaluere fôr til akvakulturindustrien (Brain2Gut)/ Brain to Gut Integrative 3R Experimental Models for the Evaluation of Feeds in the Aquaculture Industry (Brain2Gut)

​Brain2Gut-prosjektet vil være til stor nytte for både fôrprodusenter, oppdrettere, samt forskere innenfor dette feltet. Prosjektet vil resultere i utviklingen og valideringen av flere ex vivo- og in vitro-modeller for testing av fôringredienser i dietten til oppdrettslaks. Det v ...
Prosjektnr: 901907
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon av fiskevelferd hos atlantisk laks og regnbueørret ved elektrisk bedøving i vann før slakting

Følgende nytteverdi er forventet:• forbedring i fiskevelferd• effektive og fleksible operasjoner ved slakteriet• redusert bemanning langs slaktelinjen• forbedret arbeidsmiljø på prosessanlegget• høyere andeler fisk med beste kvalitet
Prosjektnr: 901928
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Kvalitetsfeil på tørrfisk ved kulde

Det er i overkant av 30 tørrfiskprodusenter i Norge, hvor de aller fleste er lokalisert i regionene Lofoten og Vesterålen i Nordland. Tørrfisken har lange tradisjoner i Nord-Norge og er viktig for flere lokalsamfunn langs kysten, både direkte og gjennom ringvirkningene den gir. D ...
Prosjektnr: 901922
Varighet: 2024 - 2024
Status: Pågår

Organisere gjennomgang for å se på utnyttelse av eksisterende maskin utviklet til sperring av tørrfisk

Den innsamlede og dokumenterte kunnskapen vil vise muligheter for konkrete tiltak og løsninger, og har meget stor betydning for en eventuell satsing for lokal leverandør. Under disse møtene vil nøkkelpersonell få en større forståelse av hvordan prosessene kan fungere og ...
keyboard_arrow_up