Til innholdet

Prosjektbasen


Søk blant 114 prosjekter

Prosjektnr: 901915
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Utvikling av teknologi og metodikk for målrettet uttak av individer til slakt ved bruk av maskinsyn og singulerlingsmekanikk (TARGEST)

En sentral nytteverdi av målrettet automatisert slakteuttak vil være mer robuste fiskepopulasjoner, med økt overlevelse gjennom siste del av sjøproduksjonen, og økt tåleevne for operasjonelle belastninger. Aktører som tar i bruk løsningen vil dermed kunne forvente bedre ressursut ...
Prosjektnr: 901907
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Dokumentasjon av fiskevelferd hos atlantisk laks og regnbueørret ved elektrisk bedøving i vann før slakting

Følgende nytteverdi er forventet:• forbedring i fiskevelferd• effektive og fleksible operasjoner ved slakteriet• redusert bemanning langs slaktelinjen• forbedret arbeidsmiljø på prosessanlegget• høyere andeler fisk med beste kvalitet
Prosjektnr: 901925
Varighet: 2024 - 2025
Status: Pågår

Kartlegging av organisk materiale i prosessvann fra slakteri og videreforedlingsanlegg (PROGRESS)

Kartleggingen muliggjør økt utnyttelse av verdifull biomasse, også til humant konsum. Resultatet som fremkommer, vil være viktig som beslutningsstøtte for å øke råstoffutnyttelsen og redusere matsvinn.  Dersom organisk materiale tas ut fra delstrømmene på riktig tidspunkt, o ...
Prosjektnr: 901903
Varighet: 2024 - 2026
Status: Pågår

Overføring av PFAS-forbindelser fra fôr til spiselige deler av laks og regnbueørret (TRANSPFAS)

​Hovednytteverdier for norsk oppdrettsnæring og for forbrukerne er at det blir etablert en PFAS-overføringsmodell som kan brukes av risikovurderingsmyndigheter (som EFSA) for å sette øvre grenseverdier for PFAS i akvafôr basert på EFSAs risikovurdering av PFAS i matprodukter. ...
Prosjektnr: 901908
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Forbedret fiskevelferd for laks og ørret, ved bedøving med elektrisk strøm i pumpesystemer (ASTUN)

Brukere av teknologien vil oppnå:• forbedret dyrevelferd ved effektiv bedøving av fisk• forbedret omdømme ved ivaretakelse av god dyrevelferd• forbedret ressursutnyttelse ved ensilering i stedet for destruksjon av biomasse (ikke tilbakeholdstid)• forbedret kapasitet ved fulla ...
Prosjektnr: 901909
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Utvikling av teknologi for bedøvelse av laks og ørret

Følgende nytteverdi forventes: 1. Både på kort og lang sikt vil det gi et positivt bidrag til god fiskevelferd. 2. En avklaring av nødvendigheten av å retningsorientere fisken i forbindelse med elektrobedøving vil gi innsparing av både plass og kostnader i produksjo ...
Prosjektnr: 901851
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Presisjonsplanlegging for slakt med kontinuerlig overvåking av fisk og merdmiljø

​Prosjektet tar sikte på å øke kvalitet og vekst gjennom bedre selektering av fisk for slakt. En økning i superior-andel ved slakt vil øke fortjenesten til havbrukselskapet. En økning på 2 % i superior-andel vil gi en økt fortjeneste i størrelsesorden 500 kr per konsesjon per år. ...
Prosjektnr: 901839
Varighet: 2023 - 2025
Status: Pågår

Dekontaminering og vekstkontroll av listeria i lakseprodukter (Dekolaks)

Den oppnådde dokumentasjonen av effekter av dekontaminering i produksjonskjeden på forekomst av listeria og eventuelle endringer i produktkvalitet har direkte nytteverdi for næringen. Kunnskap og erfaring som genereres i prosjektet vil kunne danne grunnlag for implementering av n ...
Prosjektnr: 901822
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Utvikling av hurtigtest for påvisning av listeria i havbruksnæringen: Et mulighetsstudium

Prosjektet vil gi næringen en oversikt over ulike metoder på markedet med fordeler og utfordringer. Prosjektet vil videre gi en oversikt over mulighetsrommet for å utvikle en raskere metode for deteksjon av listeria. Prosjektet vil gi et grunnlag for å vurdere mulighetene fo ...
Prosjektnr: 901821
Varighet: 2023 - 2024
Status: Pågår

Forebygging av listeria hos laksefisk ved hjelp av rengjøring og desinfisering av produksjonsanlegg

Dette prosjektet vil: • gi norsk sjømatnæring en total oversikt over renholdsbaserte listeria-forebyggende tiltak som benyttes i relevante matnæringer i Norge og utlandet• etablere en åpen kunnskapsbase med informasjon og dokumentasjon om listeria-forebyggende tiltak som anve ...
keyboard_arrow_up