Til innholdet

Søkeresultat

Ditt søk på havbruk ga 1475 treff

Vi fant 938 prosjekter

Prosjektnr: 900559
Varighet: 2010 - 2011
Status: Avsluttet

TEKMAR 2010: Teknologisk innovasjon i havbruk

Bedriftene i klyngen av sjømatprodusenter og teknologileverandører står overfor felles teknologiske utfordringer, og med mange kapitalsvake små og mellomstore bedrifter er det nødvendig å bringe aktørene på banen på en “myk” måte gjennom en arena som TEKMAR. Tidligere har bedrift ...
Prosjektnr: 141044
Varighet: 2007 - 2008
Status: Avsluttet

Kunnskapstatus fiskevelferd i havbruk

Prosjektnr: 553013
Varighet: 2003 - 2003
Status: Avsluttet

ReLus - Ressursgruppe for luseinformasjon Havbruk

Prosjektnr: 900772
Varighet: 2012 - 2013
Status: Avsluttet

Tiltak for positiv sameksistens mellom havbruk og fiskeri: ProCoEx (Evaluation of Actions to Promote Sustainable Coexistence between Salmon Culture and Coastal Fisheries (ProCoEx))

Bakgrunnen for prosjektet er økende interesse rundt arealbruk i sjø. Tema er aktualisert de senere år ved at ulike næringer benytter samme arealer; fiske, havbruk, olje og fritidsfiske for å nevne noen. Fiskeri- og havbruksnæringene har etter hvert flere års erfaring fra bruk og ...
Prosjektnr: 901338
Varighet: 2017 - 2017
Status: Avsluttet

Regelverksforenkling havbruk: Innspillkonferanse

Prosjektet “Effekter av rettslig rammeverk i havbruksnæringen: Regelverksforenkling” (“Regelverksprosjektet”) (FHF-900902) hadde som mål å undersøke hvordan faglig kunnskap og politiske målsettinger har lagt grunnlag for beslutning om, utforming av og prak ...
Prosjektnr: 900218
Varighet: 2009 - 2009
Status: Avsluttet

Formidlingstiltak om havbruk 2009: Lakselus

Lakselus er en stor utfordring, ikke minst på grunn av mulig effekt på ville laksebestander. God og aktiv dialog for å finne frem til og ta tak i utfordringer som oppleves ute på merdkanten i forbindelkse med behandling mot lus er derfor viktig. Hva er “beste praksis” langs kyste ...
Prosjektnr: 901178
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Næringsutslipp fra havbruk: Nasjonale og regionale perspektiv

Norsk havbruksnæring fôrer ut nesten 2 millioner tonn fiskefôr i året. Cirka 30 % av næringsstoffene tas opp i fisken mens det resterende enten sedimenterer eller blir løst i vannmassene. Forskningsmessig har oppmerksomheten vært rettet mot lokale effekter. De regionale og n ...
Prosjektnr: 900271
Varighet: 2009 - 2009
Status: Avsluttet

Havbruk: Arbeidsseminar om kontroll av biomasse

Nøyaktig kontroll av biomasse har vært og er en utfordring i oppdrettsanlegg. Bedre metodikk har vært forsøkt utviklet i lengre tid, uten at man har lyktes med å komme frem med en fullgod teknologi. 100 % nøyaktighet er ikke mulig, men jo nærmere man kommer desto bedre vil fôring ...
Prosjektnr: 900208
Varighet: 2008 - 2009
Status: Avsluttet

Miljøregnskap for fiskeri og havbruk: Seminar om forarbeidet til hovedprosjektet

Etter initiativ fra Fiskeri og havbruksnæringens landsforening (FHL) er det gjennomført et FHF-prosjekt “Forprosjekt miljøregnskap” (FHF-261094), der et grunnlagsdokument om miljøregnskap for fiskeri og havbruk er utformet. Forprosjektet konkluderte klart med at det er reali ...
Prosjektnr: 901115
Varighet: 2015 - 2016
Status: Avsluttet

Kostnadsutvikling for havbruk i Norge og i konkurrentland

Produksjonskostnadene i lakseoppdrett har økt betydelig de siste årene. Drivkreftene bak denne utviklingen ble analysert i prosjektet “Analyse av drivere for kostnadsutvikling i norsk havbruksnæring” (FHF-901114). Her ble det pekt på at økte kostnader i Norge kunne ha b ...
keyboard_arrow_up