Til innholdet

Prosjektnummer

900343

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 900343
Status: Avsluttet
Startdato: 01.12.2009
Sluttdato: 31.12.2010

Kystfiskernes framtid på Vestlands- og Skagerrakkysten

Seminaret ble avholdt i Oslo Miltære Samfund 10. og 11. juni 2010. Det var 128 påmeldte deltakere.

Det er utarbeidet en handlingsplan for kystfiske i Sør-Norge for 2011 til 2015. 20 sider. Planen ble vedtatt av landsstyret i Norges Fiskarlag den 31. mai 2011.

Lønnsomheten i det tradisjonelle kystfisket på Vestlands- og Skagerrakkysten har i mange år vært svak. Svikt i viktige bestander og nye reguleringer rammer fiskerne i denne landsdelen spesielt hardt. Konflikter med andre interesser har også redusert mulighetene for fiskerne til å utøve sitt virke langs hele kysten av Sør-Norge. Dersom ikke yrkesfiskerne får muligheter til å drive et lønnsomt fiske, vil det snart være slutt på det tradisjonelle kystfisket i denne landsdelen.
 
På bakgrunn av dette er det derfor behov for å gjennomføre et tverrfaglig prosjekt som skal analysere kystfisket i denne regionen, og vurdere muligheter og nødvendige forutsetninger for videre utvikling, bl.a. med hensyn på reguleringer, omstillingsbehov, arealkonflikter og ivaretakelse av gyte- og oppvekstområder.
1. Å gjennomføre et arbeidsseminar (workshop) der utfordringer og muligheter innen de tradisjonelle fiskeriene på Vestlands- og Skagerrakkysten blir diskutert.
2. Å utarbeide en helhetlig handlingsplan for utvikling og vitalisering av kystfisket i sør.
Seminaret skal bidra til å revitalisere og videreutvikle det tradisjonelle kystfisket på Vestlands- og Skagerrakkysten.
1. Arrangere et arbeidsseminar (workshop) vår/sommer 2010.
 
2. Utarbeide en helhetlig handlingsplan for utvikling og vitalisering av kystfisket i sør, i samarbeid med næringsaktørene og andre, innen utgangen av 2010.
 
Første del av prosjektet vil bli gjennomført med den prosjektgruppen/programkomitéen som er skissert. I forbindelse med seminaret nedsettes det så en styringsgruppe for del 2 av prosjektet (utarbeidelse av handlingsplan). Denne styringsgruppen vil bestå av representanter fra Faggruppe Marine Ressurser og andre næringsutøvere.
Oppstart og gjennomføring av prosjektet vil bli formidlet på hjemmesidene til Norges Fiskarlag, FHF og andre. Det samme gjelder det planlagte seminaret.
 
Prosjektrapporten, som skal omfatte en “helhetlig handlingsplan for utvikling og vitalisering av de tradisjonelle fiskeriene i sør”, vil bli presentert på møter med både næringsutøvere og forvaltning, samt for fiskeripressen. Prosjektrapporten vil også bli lagt ut på aktuelle nettsider.
keyboard_arrow_up