Til innholdet

Prosjektnummer

901236

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901236
Status: Avsluttet
Startdato: 22.02.2016
Sluttdato: 31.01.2018

Kunstig lys for å øke fangsteffektiviteten i teinefiske

• Effekt av lys i teine er marginal.
• Bruk av lys kan være fangstfremmende under forhold med lite strøm og god tilgang på krill.

Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport
Effekt av lys var varierende og marginal. For at lys skal fungere fangstfremmende må det være mye fisk i området som tiltrekkes til teinene, noe det kun unntaksvis ble observert. Det er også vesentlig at det samles krill i lyset som torsken kan beite på, noe som kun i mindre grad ble observert i våre forsøk. En opplyst teine uten tiltrekning av byttedyr er trolig skremmende og påvirker fangsten negativt, spesielt for mindre fisk. Under de rådende forhold i de områdene og tidene som ble undersøkt, er det liten sannsynlighet for at lys i kombinasjon med agn skal kunne virke fangstfremmende på torsk i tokammer fisketeiner i en kommersiell størrelsesorden.

Kunnskapsbehov
Kartlegging av tid og romlig torsketilgjengelighet (inkludert vertikalfordeling i vannsøylen), strømforhold og test av rigide teiner vil være vesentlig for videreutvikling av et kystnært teinefiske. I tillegg vil kartlegging av krillforekomst koblet med strømforhold være vesentlig.
Prosjektet har bidratt med mer kunnskap om bruk av lys under teinefiske, men vil sannsynligvis ikke bidra til å øke fangsteffektiviteten.
Interessen for å ta i bruke teiner i fiske etter torsk og brosme er sterkt økende både blant fiskere og forskningsinstitusjoner. Skal fisketeiner bli et lønnsomt og kommersielt alternativ for kystfiskeflåten må det utvikles teiner som gir stabilt gode fangster i de aktuelle fiskeriene. Teiner vil også være et viktig redskap dersom kystfiskeflåten skal kunne ta del i de mulighetene som levendefangst av torsk gir i form av økt verdiskapning.

Det er i flere studier dokumentert at en svært liten andel av de fiskene som tiltrekkes til og oppsøker ei teine blir fanget. Det største potensial for å gjøre teina mer effektivt ligger derfor i forbedringer som øker denne andelen. Kunstig lys har vært foreslått som en stimulus som vil skape nysgjerrighet hos fisken og stimulere den til å svømme inn i teina. Dette har imidlertid aldri vært testet i kontrollerte forsøk i norsk teinefiske, mens studier på Island og i Sverige og Danmark har vist gode resultater for teiner med lys som stimuluskilde. I de islandske forsøkene ble det oppnådd høye fangster av torsk i teiner der det kun ble brukt kunstig lys. Lyset tiltrakk store mengder krill, og det ble observert at torsk som var fanget i teinene beitet på disse byttedyrene. De svenske studiene, som ble utført i Østersjøen hvor det ikke finnes krill, viste at teiner med lys og agn fanga 80 % mer torsk enn teiner med kun agn.

Disse studiene viser at lys kan gi høye fangster av torsk både når det brukes alene i områder med krill og når det brukes sammen med agn i områder uten krill. Resultatene er viktige i FoU-arbeidet med å gjøre teinefisket mer effektivt. Det indikerer at torsken reagerer positivt på både lyset i seg selv og på ansamlinger av krill. Det er derfor av stor interesse for det videre arbeidet med utvikling av teineteknologi å gjøre tilsvarende undersøkelser i det norske kystfisket etter torsk.
Å utvikle effektiv teineteknologi for fangst av torsk.
 
Delmål
• Å teste om ulike typer kunstig lys i tokammerteina gir økte fangster av torsk.
• Å forbedre fangsteffektivitet til FCR-teina gjennom studier av fiskeadferd.
• Å teste om kunstig lys i FCR-teina gir økte fangster av torsk.
• Å undersøke fangstpotensial av islandsk teine i norske farvann.
• Å undersøke overlevingspotensial for teinefanget torsk med tanke på levendefangst og lagring.
Det nye teinekonseptet vil gi kystfiskerne et redskap for fangst av levende torsk. Dette vil øke verdien av fartøykvoten og dermed gi økt lønnsomhet. Interessen for å ta i bruk teine som et alternativ til andre redskaper (f.eks. garn) vil øke dersom lys gir en stimulerende effekt på fiskens vilje til å svømme inn i teina. Dette vil gi økt kvalitet og danne grunnlag for at en større andel av kvoten leveres levende.
Effekten av lys i teiner skal studeres gjennom atferdsforsøk og sammenlignende fiskeforsøk. Atferdsforsøk vil gi svar på hvordan lyset påvirker fisken og om fisken stimuleres til å svømme inn i teina ved at den viser en respons retta direkte mot lyskilden. Studiene vil også vise om fisken forsøker å beite på krill som tiltrekkes av lyset og indikere om det er lyset i seg selv den reagerer på eller om det er en indirekte reaksjon ved at fisken tiltrekkes av krill som svermer rundt lyskilden. I fiskeforsøkene skal en sammenligne fangstratene for teiner med agn, teiner med lys og teiner med både lys og agn.

Det vil bli gjort sammenlignende forsøk mellom tokammerteina og et nytt teine-konsept som er under utvikling.

Det vil bli gjort tester med flere lyskilder og ulike plasseringer av kamera og lys for å finne løsninger som gir gode observasjoner av fiskens atferd både med tanke på hvordan den reagerer på lys og dens vilje til å svømme inn i de ulike teinene.

Parvise sammenligninger mellom teiner med agn og teiner med både agn og lys vil bli gjennomført i to perioder, en før og en etter påske 2016.

Basert på resultatene fra 2016 vil man skissere ett tilsvarende opplegg for 2017 med både sammenlignende fiskeforsøk på lys og videreutvikling av storteinekonsepter.

Prosjektet vil bli gjennomført i et nært samarbeid mellom forskere, fiskere og redskapsindustrien.

Siden islandske forskere har oppnådd svært høye teinefangster av torsk ved bruk av kun lys som stimuli, vil det bli etablert i samarbeid med dette forskningsmiljøet.
Resultatene vil bli formidlet gjennom publisering av rapport og avhengig av oppnådde resultater også i internasjonale vitenskapelige tidsskrift og fiskeripressen samt foredrag på aktuelle seminarer og konferanser.
keyboard_arrow_up