Til innholdet

Prosjektnummer

901430

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901430
Status: Avsluttet
Startdato: 28.08.2017
Sluttdato: 22.10.2021

Forebygging av korsstingsvirvler hos laks i oppdrett

Ny kunnskap om årsak til korsstingsvirvler som kan bidra til tiltak for reduksjon av omfanget og derved bedret fiskevelferd hos laks
• Patologien ved korssting utgjør en helt ny type vertebral deformitet.
• Utvikling av korsstingsvirvler knyttes til vaksinering mot PD med oljebaserte vaksiner.
• Ved vaksinering kan det dannes svakheter i virvlenes endeplater, og senere vekst og utvikling avgjør om virvlene har styrke nok til å opprettholde strukturen fram mot slaktestørrelse.
• Svakheten i virvelen ser ut til å skyldes økt stress og redusert og/eller forandret matriks-produksjon fra osteoblastene (beinceller) i vekstsonene i etterkant av vaksinering. Disse resultatene støttes av funn basert på in vitro forsøk (beinceller i kultur). 
​Sammendrag av resultater fra prosjektets faglige sluttrapport (English summary further below)
Prosjektet tok utgangspunkt i en ny type skjelettdeformiteter hos laks som ble observert vinteren 2016–2017, og som ble kalt korsstingsdeformiteter. Ved oppstart ble det gjennomført en studie av produksjonsdata. Den viste at type vaksine var en risikofaktor, og at høstsmolt var mer utsatt enn vårsmolt. Histologisk undersøkelse av ryggvirvler som var tatt ut i slakterier viste et entydig bilde, med ringformede defekter i virvlenes endeplater, symmetrisk om virvlenes midtpunkt nært sentrum av virvlene. I et langtidsforsøk med ulike vaksinegrupper ble det funnet korsstingsvirvler på røntgen ved avslutning (3,8 kg) i grupper som var vaksinert med oljebaserte vaksiner som inneholdt PD-komponent, og ikke i andre vaksinegrupper. Resultatene indikerte at vaksinene forårsaket en forbigående feil i virvlenes vekstsone i perioden etter vaksinering, og at det ble dannet en ringformet svakhet på det stedet der vekstsonen var lokalisert ved vaksinering, ytterst på virvlenes endeplater. Når virvelen gjenvant normal vekst, ble denne svakheten liggende på samme sted. Videre vekst og utvikling av virvlene kunne avgjøre om virvlene blir sterke nok til å utvikle seg normalt, eller om denne skjulte feilen i endeplatene resulterte i en ustabilitet som til slutt ga den karakteristiske patologien. Innledende forsøk med beinceller i kultur indikerte at dette kan være et nyttig verktøy for å studere denne problemstillingen i framtiden.

Results achieved
Summary of results from the project's final report
The project addressed a new type of vertebral deformities in Atlantic salmon, called ‘cross-stitch’ vertebrae. Analysis of production data showed that vaccine was a major risk factor, and that 0+ smolts were more affected than 1+ smolts. On histology, a ring-formed defect in vertebral endplates was found in vertebrae with typical lesions, located close to vertebral centra. The link to vaccination was confirmed in a long-term fish experiment, and typical lesions were found in fish groups vaccinated with oil-adjuvanted vaccines which included a PD-component. Initial in vitro studies indicated that cell culture may be a useful future approach to this problem.

Vitenskapelig publisering
– Helle Holm, Elisabeth Ytteborg, Vibeke Høst, Anne Kathrine Reed, Alf Seljenes Dalum, and Grete Bæverfjord, (2020), A pathomorphological description of cross-stitch vertebrae in farmed Atlantic salmon (Salmo salar L.), Aquaculture 526, 735382 (2020). doi.org/10.1016/j.aquaculture.2020.735382 (open access).
– Cathrine Trangerud, Håvard Bjørgen, Erling Olaf Koppang, Randi Nygaard Grøntvedt, Hege Kippenes Skogmo, Nina Ottesen, and Agnar Kvellestad, Vertebral column deformity with curved cross-stitch vertebrae in Norwegian seawater-farmed Atlantic salmon, Salmo salar L, Journal of Fish Diseases 43/3 (2020), 37989. doi.org/10.1111/jfd.13136 (open access).

Flere artikler er under bearbeidelse og vil legges her når disse publiseres.
​Prosjektet har bidratt til økt kunnskap om utvikling av korsstingsvirvler inkludert årsakssammenhenger som har stor betydning for iverksetting av tiltak som for å unngå utvikling av korsstingsvirvler. Dette vil medføre bedre fiskevelferd og produktkvalitet samt økt lønnsomhet for næringen. Videre har prosjektet bidratt til utvikling av diagnostiske og analytiske verktøy som har stor betydning for både påvisning og kontroll med tilstanden samt for videre forskning.
Prosjektet omhandler en ny type misdannelser i ryggvirvler hos laks som foreløpig er kalt “korsstingsvirvler”, fordi de likner på korssting på røntgenbilder. Målet med prosjektet er å finne ut hvorfor og hvordan disse misdannelsene oppstår, og å finne fram til strategier for å forebygge dem.
 
Utvikling av korsstingsvirvler hos fisken medfører deformasjon i ryggraden og kan gi bruskdannelse og innvekst av bindevev i filet. Dette gir redusert kvalitet på fisken, samt at det påvirker vekst og fiskevelferd. Tidligere gjennomførte industrifinansierte prosjekter har vist sammenhenger mellom bruk av ulike vaksiner, kombinasjoner av vaksiner og/eller funksjonelle fôr og utvikling av korsstingsvirvler. En nylig avsluttet pilotstudie basert på feltdata gav indikasjoner på en mulig sammenheng mellom bruk av PD-vaksine (mot pankreas sykdom) og utvikling av ryggradsdeformasjon.
 
Prosjektet er forankret i FHF sin handlingsplan for 2017 som har som mål å bidra til kunnskap som kan tas i bruk av lakseprodusenter, FoU-miljøer og leverandører som fôr- og vaksineselskaper, for å sikre god fiskevelferd og redusere tap i sjøfasen. Forskning for å avdekke årsaker til deformiteter er et prioritert område.
 
Prosjektet er relatert til flere av Nofima sine kjerneområder for forskning. Akvakulturdivisjonen i Nofima har som mål å bidra med kunnskap langs hele verdikjeden, og bygger på en bred faglig kompetanse. Kunnskapsmessig bygger prosjektet på mangeårig forskningsaktivitet innenfor produksjonsrelaterte problemer hos oppdrettsfisk, og spesielt årsaksrettet forskning omkring deformiteter hos laks.
Hovedmål
Å identifisere årsak(er) til den patologiske tilstanden korsstingsvirvler, og om mulig foreslå forebyggende tiltak.

Delmål
• Å gi en patologisk beskrivelse av tilstanden korsstingsvirvler.
• Å identifisere risikofaktorer og sammenhenger mellom produksjonsfaktorer og utvikling av korsstingsvirvler.
• Å identifisere primære og sekundære årsaker som har betydning for utvikling av korsstingsvirvler.
• Å bidra til utvikling av verktøy for tidlig å kunne identifisere utvikling av korsstingsvirvler med tanke på framtidig forebygging av tilstanden.
For lakseprodusenter, fôr og vaksineleverandører vil resultater fra prosjektet bidra til økt kunnskap om utvikling av korsstingsvirvler. Denne kunnskapen vil ha betydning for gjennomføring av eventuelle tiltak som kan gjennomføres for å unngå utvikling korsstingsvirvler. Dette vil bidra til tryggere utnyttelse av vaksinestrategier, bedre kvalitet på fisk, bedre fiskevelferd og økt lønnsomhet for næringen. Videre vil prosjektet kunne bidra til utvikling av et diagnoseverktøy som kan påvise utvikling av korsstingsvirvler på et tidligere stadium enn røntgenanalyser.
Prosjektet vil bli gjennomført som fire arbeidspakker
AP1: Feltundersøkelser av korsstingsvirvler hos lakseprodusenter
AP2: Eksperimentelle studier for screening og evaluering av risikofaktorer
AP3: Patogenese og identifisering av tidlige markører
AP4: In vitro testing av tidlige markører
 
Resultater fra analyse av feltdata og prøvemateriale skal bidra til å identifisere risikofaktorer for utvikling av korsstingsvirvler. Resultater fra arbeidspakke 1 skal danne grunnlag for eksperimentelle forsøk, for videre identifikasjon og evaluering av risikofaktorer. Prøvemateriale fra arbeidspakke 1 og 2 vil inngå i studier i arbeidspakke 3, der en skal beskrive patogenese ved korsstingsvirvler, samt gjennomføre grunnleggende studier for å finne markører for identifisering av korsstingsvirvler på et tidlig stadium. Resultater fra identifisering av tidlige markører skal videre testes med tanke på utvikling av prediktive modeller, blant annet i cellekultur (AP4).

Prosjektutvidelse juni 2020
Prosjektet ble i juni 2020 ble gitt et tilleggstilsagn for utvidelse av analyseprogram basert på interessante resultater som er oppnådd. Arbeidet utføres under AP2 og 3, og skal omhandle undersøkelser av tidlige vaksineeffekter, effekt av temperatur i postsmoltfasen, utvikling av latente skader i sjøfasen, karakterisering av ulike utviklingsgrader av korsstingspatologi i stor fisk, effekt av glukaner i fôr, og mulig sammenheng mellom mineralmangel på yngestadiet og fusjoner i stor fisk. 
Resultater vil bli formidlet gjennom rapporter, populærvitenskapelige artikler, samt vitenskapelige artikler der resultater gir grunnlag for dette. Resultater vil også bli formidlet ved ulike passende konferanser. Videre vil det bli formidlet resultater i planlagte dialogmøter med fôrleverandører og andre vaksineleverandører som ikke er direkte involvert i prosjektgruppen.
keyboard_arrow_up