Til innholdet

Prosjektnummer

901696

Prosjektinformasjon

Prosjektnummer: 901696
Status: Pågår
Startdato: 01.06.2021
Sluttdato: 15.09.2023

Betydningen av tollfrie kvoter for eksport av pelagisk fisk til EU

Norge har for tiden 17 tollfrie kvoter for eksport av pelagiske varer til EU, hvorav sju er tidsbegrensede og utløper i 2021. Analyse av handel/kvoter i 2018/19 viser at bare tre av de 17 kvotene var fullt utnyttet, og den samlede utnyttelsen var bare 33 %. Det framgår at det er mange store kvoter, men at kvoteutnyttelsen er ujevn. Disse skal nå reforhandles.

Både for Norges forhandlingsstrategi og for sjømatnæringen er det viktig å oppnå større kunnskap om betydningen av de tollfrie kvotene, økonomisk og industrielt. I prosjektet vil man kombinere analyser av handel og industriell økonomi for å belyse dette nærmere. 
​Hovedmål
Å kartlegge betydningen av tollfrie kvoter for pelagisk sektor i Norge, og hvilke økonomiske implikasjoner de har for utviklingen av norsk pelagisk konsumindustri.

Delmål
• Å analysere hvilke konsekvenser det vil ha for pelagisk næring at Norge ikke får fornyet kvotene med EU.
• Å dokumentere hvordan tollsatsene faktisk påvirker omsetningen på forbrukernivå og produktnivå gjennom case-studier /regnestykker som viser et produkt fra Norge som møter høy toll sammenlignet med tilsvarende produkt fra land uten toll.
• Å analysere hvordan det norske kostnadsnivået påvirker norsk pelagisk industris konkurranseposisjon i EU-markedet, inklusive en overordnet vurdering av mulighetene for kostnadsmessig konkurransedyktig produksjon i Norge gitt ulike tollkvoter/-satser. 

Se for øvrig delmål knyttet til gjennomføring av tilleggsaktiviteter høsten 2022.
​Norge er en stor sjømateksportør som er avhengig av å selge sine produkter i en tøff internasjonal konkurranse. I handelspolitiske forhandlinger er det derfor viktig at norsk forhandlere har kunnskap om hvor sårbar ulike deler norsk industri er for justeringer av regimet og hvilke prioriteringer som er viktig å gjøre. Hensikten med dette prosjektet er nettopp å utvikle et solid kunnskapsgrunnlag for handelsregimet som pelagisk industri møter i EU. I så måte er intensjonen å bedre lønnsomheten i sektoren, øke verdiskapingen og lokale ringvirkninger i form av sysselsetting og kjøp av lokale varer og tjenester.  
​I prosjektet vil det være tre hovedpilarer, som faller sammen med prosjektets arbeidspakker:

Arbeidspakke 1: Industriens perspektiver på tollfrie kvoter for pelagisk eksport til EU. Hensikten med denne arbeidspakken er å intervjue næringsaktørene for å kartlegge betydningen av tollfrie kvoter.

Arbeidspakke 2: Betydningen av markedsadgang for bearbeidingsgraden i norsk sjømateksport, med hovedvekt på analyser av handel og pelagisk sektor. Hensikten med denne arbeidspakken er å øke kunnskapen om sammenhengen mellom handelsregimet og hvordan aktørene tilpasser sin produksjon og salg til dette regimet. 

Arbeidspakke 3: Næringsøkonomisk analyse av norsk pelagisk industri. Hensikten med denne arbeidspakken er å kartlegge produksjon og lønnsomhet i norsk pelagisk sektor. 

Tilleggsaktivitet høsten 2022
Prosjektet utvides med en tilleggsaktivitet med start høsten 2022. Målet er å videreutvikle og konsolidere databasen for EUs import av sjømat fra alle land i perioden 2000–2021, med data for handel og toll samt tollkvoter for hvert leverandørland/vare på detaljert nivå. Dette innebærer kvalitetssikring og dokumentasjon av databasen, samt eventuell deling av data med aktuelle brukere. I tillegg skal det presenteres nye resultater for virkningen av toll og tollkvoter for eksporten til EU fra sjømatnæringen som helhet, samt undergrupper av denne.

Delmål 1: Konsolidering av database og deling med aktuelle brukere. Arbeidet med dette vil være utført innen 31.12.2022.
Delmål 2: Statistisk analyse av betydningen av toll og tollkvoter for norsk sjømateksport til EU, med artikkelutkast for oversendelse til tidsskrift med fagfellevurdering samt faglig sluttrapport til FHF. Dette vil være utført innen 31.3.2023.
Prosjektet vil lede til følgende leveranser:
Fagrapport om utviklingen i EUs tollregime og effekt for norsk pelagisk sektor, vitenskapelige artikler i internasjonale tidsskrifter med fagfellevurdering, presentasjoner på næringskonferanser til bruk for næringen og andre interessenter, kronikker og nyhetssaker, faglig sluttrapport.
keyboard_arrow_up